Za školsku 2016/17. godinu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je jedinstveni anketni list u postupku odabira izbornih predmeta, kao i jedinstvenu metodologiju na osnovu koje se formira lista ponuđenih predmeta za svaki razred i svaku školu.

U skladu sa propisima kojima se uređuju nastavni plan i program za osnovnu školu,  učenici će na osnovu pisanog izjašnjavanja roditelja, a u skladu sa propisima kojima škola raspolaže i odlukom škole, pored obaveznog izbornog predmeta (verska nastava i građansko vaspitanje)  izabrati još jedan od predviđenih izbornih predmeta.

Predmeti su razvrstani u dve tabele. Prvu tabelu (tabela A) čine predmeti koje škole mogu da ponude na osnovu svojih mogućnosti, odnosno raspoloživosti nastavnog kadra. Škola će doneti odluku koje od predmeta iz tabele A će biti ponuđeni za svaki razred.

Drugu tabelu (tabela B) čine predmeti čija realizacija će biti moguća i na nivou više škola kako bi se omogućila dostupnost jezika nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture svim učenicima u sredinama gde žive pripadnici pojedinih manjina. Izbor koji predmeti iz tabele B će biti ponuđeni donosi rukovodilac školske uprave u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za svaku osnovnu školu koja se nalazi na teritoriji školske uprave (link na Prilog).

ANKETIRANjE O ZAINTERESOVANOSTI UČENIKA ZA UČENjE KROZ FAKULTATIVNU NASTAVU U OSNOVNOJ ŠKOLI (Prilog)

Takođe, u toku školske 2016-17. godine, Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja će obezbediti da zainteresovani učenici u Republici Srbiji imaju mogućnost da uče jezike i kulturu nacionalnih manjina, kroz različite oblike vannastavnih aktivnosti, odnosno fakultativnu nastavu, zimske i letnje škole, radionice ili druge oblike rada.


ANKETIRANjE U POSTUPKU IZBORA IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4