Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog 6. marta 1996. godine, a na osnovu Protokola sa Cedmog zasedanja Zajedničke komisije za naučno-tehničku saradnju koje je održano od 15-16. marta 2016.god. u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje K O N K U R S za sufinansiranje naučno-tehničke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije za period 2018 – 2019. godine

Preuzmite TEKST KONKURSA


Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Belorusije, u Beogradu je 15.-16. marta 2016. godine održano Sedmo zasedanje Mešovite srpsko-beloruske komisije za naučno-tehničku saradnju.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio  je miistar dr Srđan Verbić, a belorusku delegaciju Pjotr Baltrukovič, prvi zamenik predsednika Državnog komiteta  za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Sedmog zasedanja Mešovite srpsko-beloruske komisije.

Mešovita komisija je konstatovala da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2016/2017. godinu prijaviljeno 9 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 5 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. aprila 2016. Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti,  neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2016-2017. , objavljeno 28. 12. 2015. godine

Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o naučnoj i tehničkoj saradnji, potpisanog 6. marta 1996. godine, a na osnovu Protokola sa Šestog zasedanja Zajedničke komisije za naučno-tehničku saradnju koje je održano od 10-11. marta 2014.god. u Minsku,

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

K O N K U R S

 za sufinansiranje naučno-tehničke saradnje između

Republike Srbije i Republike Belorusije za period 2016 – 2017. godine

Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučno-tehničke saradnje.Uslovi konkursa

Na konkurs se prijavljuju istraživači i grupe istraživača koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama,  koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. Program EU „Horizont2020“ i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija). Takođe, prednost će imati projekti sa aktivnim učešćem „mladih istraživača”(gornja starosna granica podrazumeva 35. godina starosti navršenih 01.01.2016., godine).

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje, i to: projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije –  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Belorusije – Državnom komitetu za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani na osnovu nacionalnog zakonodavstva obeju zemalja.

Procedura prijavljivanja na konkurs

U Republici Srbiji, prijava projekta na Konkurs se podnosi na srpskom jeziku i sadrži:

– ispunjene, potpisane i overene prijavne formulare, kojima se utvrđuje opis projekta, ciljevi projekta, metodologija, resursi i očekivani rezultati projekta
– kratke biografije rukovodioca projekta i članova istraživačke grupe srpske strane, kao i kratke biografije rukovodioca projekta i članova beloruske istraživačke grupe.

– u prilogu biografija treba dostaviti najvažnije publikacije koje se odnose na temu istraživanja projekta u poslednjih 5 godina.

Prijava predloga projekta na konkurs podnosi se do 29.01.2016.godine:

  1. preko web sajta 
  2. lično na pisarnici ili poštom na adresu:

Konkurs naučno i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Za Svetlanu Bogdanović

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

i

  1. na elektronsku adresu: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

 

Projektnu prijavu potrebno je najpre on-line popuniti u predviđenom vremenskom periodu.

Procedura prijave projekta je sledeća:

  • u periodu dok je konkurs otovoren moguće je on-line, dopunjavanje i korigovanje predloga projekta
  • popunjena projektna prijava ostaje na sajtu
  • popunjenu projektnu prijavu (*.pdf fajl) poslati na gore navedenu elektronsku adresu (tačka 3. Prijava predloga projekta)
  • popunjenu projektnu prijavu odštampati i poslati na navedenu adresu ministarstva. Predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

 Selekcija projektnih predloga

 Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Republike Belorusije. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji. Kriterijumi za evaluaciju projekata u Republici Srbiji objavljeni su na web-stranici Ministarstva http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/.

Nosioci selektovanih projekata dužni su da predstavnicima Mešovite komisije za naučno-tehničku saradnju podnesu izveštaje nakon prve godine istraživanja, kao i nakon završetka projekta.

Vreme izvođenja zajedničkih projekata je dve godine.

Dodatne informacije:

Svetlana Bogdanović

Ministarstvo pposvete, nauke i tehnološkog razvoja

11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26

Tel/Faks: +381 11 3616 529


 

 

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Belorusije, u Minsku je 12. marta 2014. godine održano Šesgo zasedanje Zajedničke srpsko-beloruske komisije za naučno-tehničku saradnju.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je državni sekretar, prof. dr Alekasandar Gajić, a belorusku delegaciju Leonid Demidov, prvi zamenik predsednika Državnog komiteta  za nauku i tehnologiju Republike Belorusije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Šestog zasedanja Zajedničke srpsko-beloruske komisije.

Zajednička komisija je konstatovala da se na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Republike Belorusije za 2014/2015. godinu prijavilo 12 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju izabrano 8 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. aprila 2014. do 31. marta 2016. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.