7. zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta


KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE FRANCUSKE U OKVIRU  Programa „PAVLE SAVIĆ“ 2018-2019

Preuzmite Konkurs
Preuzmite Vodič kroz dobru praksu


1. Program integrisanih aktivnosti „PAVLE SAVIĆ”

KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE FRANCUSKE U OKVIRU
Programa „PAVLE SAVIĆ“ 2016-2017

» Partneri

„Pavle Savić“ je program saradnje „Partnerstvo Hubert Curien“ (PHC) između Republike Srbije i Republike Francuske u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja (raniji naziv Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić“). Nosilac programa u Republici Srbiji je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Nosilac programa u Republici Francuskoj je Ministarstvo inostranih poslova (MAE) i Ministarstvo za visoko obrazovanje (MESR), a sprovodi ga agencija Campus France.

» Cilj programa

Cilj ovog programa je da olakša i razvija naučnu i tehničku razmenu na visokom nivou u obe zemlje sa posebnim naglaskom na uspostavljanju novih partnerstava. Dodatni cilj programa je da omogući aktivno učešće i mobilnost mladih istraživača, naročito doktoranata i post-doktoranata, objavljivanje zajednićkih publikacija i patenata, kao i razvoj već postojeće saradnje i uklljčivanje u programe finansirane od strane Evropske unije.

» Uslovi konkursa

Prijavu mogu podneti sve naučnoistraživače organizacije (NIO), visokoškolske ustanove, naučni instituti i preduzeća koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživakoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 110/05).
Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim programom. Sa posebnom pažnjom će se razmatrati projekti čija je tema povezana sa okvirnim programom Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Razmatraće se samo one prijave koje su zajednički podnete nadležnim ustanovama od strane istraživačkih timova u obe zemlje. Srpskim istraživačima se preporučuje da se uvere da li je njihov partner pravilno podneo isti predlog projekta nadležnoj ustanovi u Francuskoj.

» Mreže bilateralnih projekata

U cilju podsticanja stvaranja evropskih istraživačkih mreža i doprinosa izgradnji Evropskog naučnoistraživačkog prostora, nosioci programa u Srbiji i Francuskoj podsećaju istraživače da mogu da apliciraju sa projektom u okviru Programa Pavle Savić sa zemljam sa kojima Francuska ima bilateralne programe tipa PHC. Spisak evropskih zemalja sa kojima Francuska ima bilateralne programe tipa PHC je: Nemačka, Austrija, Belgija, Kipar, Španija, Estonija, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugalija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Češka Republika, Slovačka, Slovenija.
Procedura evaluacije i selekcije predloga projekata će biti u skladu sa uobičajenim pravilima u okviru programa „Pavle Savić“

» Selekcija

Pozivi za podnošenje prijava za ovaj program otvaraju se svake druge godine. Nadležne ustanove dveju zemalja se sastaju, naizmenično u Srbiji i u Francuskoj, da bi razmotrile mišljenja i zajedno odlučile o podršci koju će dati izabranim projektima. Aktivno učešće i mobilnost mladih istraživača, naročito doktoranata i post doktoranata, jedan je od prvih kriterijuma selekcije.
Projekti koji su već jednom dobili podršku u okviru ovog programa ne mogu ponovo podnositi prijavu za produženje roka.
Ekipe koje su prethhodnih godina učestvovale u projektima bilateralne saradnje sa Francuskom (projekti Pavle Savić) i bile finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa u prethodnom ciklusu mogu ponovo da konkurišu sa novim projektnim idejama, ali moraju podneti izveštaj o postignutim rezultatima na prethodnim projektima, sa posebnim osvrtom na broj publikacija, eventualnih patenata, donktoranata u okviru ko-mentorstva, ili na finansijsku podršku od strane Evropske unije.

» Trajanje projekta

Trajanje projekta je dve godine. Obnavljanje podrške za drugu godinu pomoći uslovljeno je podnošenjem zahteva koji podnosi rukovodilac projekta, kao i prikazivanje finansijskog izveštaja sprovedenih ili planiranih aktivnosti pre kraja 2016. godine. Traženi podaci u formatu jedne kucane strane A4 treba da budu upućeni pre 30. septembra 2016. godine Savetniku Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i atašeu za saradnju Ambasade Francuske, čiji podaci su navedeni na kraju ovog dokumenta. Ukoliko su postignuti značajni naučni rezultati u toku prvih meseci rada projekta, treba ih pomentuti u tom izveštaju.

» Završni izveštaj

Završni izveštaj se podnosi najkasnije do tri meseca posle završetka rada projekta i treba ga poslati elektronskim putem Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i atašeu za saradnju Ambasade Francuske u Beogradu.

» Finansiranje

Finansiranje se isključivo odnosi na preuzimanje troškova na ime putovanja između dve zemlje i boravka istraživača angažovanih na zajedničkom projektu. Sva druga finansijska sredstva koja su potrebna za izvršavanje zajedničkog projekta moraju biti obezbeđena iz sopstvenih sredstava laboratorija partnera ili iz drugih izvora.

Finansiranje koje odobrava srpska strana pokriva isključivo plaćanje troškova boravka u Srbiji francuskih istraživača i putovanja srpskih istraživača koji odlaze u Francusku.

Finansiranje koje odobrava francuska strana: Finansijska sredstva se odobravaju na godišnjoj osnovi za dve naredne godine. Ona se moraju strogo utrošiti između 1. januara i 31. decembra u godini o kojoj se radi i ne mogu se prenositi na sledeću radnu godinu. Sredstva koja odobrava francuska strana pokrivaju isključivo plaćanje troškova boravka u Francuskoj srpskih istraživača, kao i troškove puta francuskih istraživača koji dolaze u Srbiju:
– troškovi boravka u Francuskoj 110 evra dnevno
– troškovi puta za dolazak u Srbiju: naknada stvarnih troškova za putovanje u oba pravca između Francuske i Srbije i to do maksimalnog iznosa od 500 evra.

» Prava intelektualne svojine

Pažljivo pročitati dokument u vezi sa dobrom praksom prava intelektualne svojine. Podnošenje prijave za ovaj program podrazumeva prihvatanje ovih pravila od strane svih učesnika u projektu.

» Prijava predloga projekata

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju nosiocima Programa obe strane. Projektni predlozi iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Prijava projekata počinje 17.07.2015. godine i trajaće do 12.10.2015. godine do 15,00 časova.. Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava projekta na konkurs podnosi se na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

1. preko veb sajta
Projektnu prijavu potrebno je najpre on-line popuniti u predviđenom vremenskom periodu.
Procedura prijave projekta je sledeća:
– najpre se treba ulogovati na sajt
– radi dobijanja kod-a za on-line popunjavanje projektne prijave
– u periodu dok je konkurs otovoren moguće je, dopunjavanje i korigovanje predloga projekta
– popunjena projektna prijave ostaje na sajtu

2. popunjenu projektnu prijavu poslati na elektronsku adresu nada.milosevic@www.mpn.gov.rs

3. popunjenu projektnu prijavu odštampati i lično predati na pisarnici ili poslati sa datumom na koverti do 12.10.2015. godine na adresu ministarstva

Konkurs naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Za Nadu Milošević
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Nijedna prijava pristigla posle krajnjeg roka neće se razmatrati.
Preporučuje se kandidatima da provere da li je njihov francuski partner uredno podneo identičan predlog projekta kod svoje matične administracije preko web sajta http://www.campusfrance.org/fr/phc%20

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava: 12. oktobar 2015. do 15 časova.
Objavljivanje rezultata: decembar 2015.
Početak projekata: 1. januar 2016.

 

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), prijavljuju se projekti za finansiranje za period od dve godine.


Sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske u okviru Programa „Pavle Savić“ za period 2014-2015


 

Program „Pavle Savić” 2014-2015

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo HubertCurien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je Šesto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta u Beogradu 16. decembra 2013. godine. Na sastanku je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru šestog poziva. Mešoviti komitet je za period 2014-2015. godinu ustanovio listu od 17 projekata prema njihovom naučnom kvalitetu i prioritetima bilateralne naučne saradnje između dve zemlje. Zapisnik sa Šestog zasedanja srpsko-francuskog mešovitog komiteta i listu odobrenih projekata možete da pogledate ovde.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nada Milošević
Tel: +381(0)11 3616 529

Dokument 1

Dokument 2

 

Program „Pavle Savić” 2012-2013

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je Peto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta u Beogradu 29. februara 2012. godine. Na sastanku je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru petog poziva. Mešoviti komitet je za period 2012-2013. godinu ustanovio listu od 17 projekata prema njihovom naučnom kvalitetu i prioritetima bilateralne naučne saradnje između dve zemlje. Zapisnik sa Petog zasedanja srpsko-francuskog mešovitog komiteta i listu odobrenih projekata možete da pogledate ovde.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nada Milošević
Tel: +381(0)11 3616 529

 

Program „Pavle Savić“ 2010-2011

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je Četvrto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta u Parizu 03. februara 2010. godine. Na sastanku je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru četvrtog poziva. Mešoviti komitet je za period 2010-2011. godine ustanovio listu od 14 projekata prema njihovom naučnom kvalitetu i prioritetima bilateralne naučne saradnje između dve zemlje Lista odabranih projekata se nalazi u tabeli 1.

Program “Pavle Savić” 2008-2009

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je u Beogradu 03. decembra 2007. godine Treće zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta na kome je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru trećeg poziva. Na trećem zasedanju srpsko-francuskog Mešovitog komiteta odobreno je 12 projekata za period 2008-2009. Lista odabranih projekata (Tabela 2)

Program „Pavle Savić“ 2006-2007

Drugo zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta održano je u Parizu 26. oktobra 2005. god na kome je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru Programa integrisanih aktivnosti „Pavle Savić“. Mešoviti komitet je odlučio da odabere 16 projekata za period 2006-2007. godinu. Tabela 3

Program „Pavle Savić“ 2004-2005

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić“ potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. god. od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je u Beogradu 15. i 16. decembra 2003. god. Prvo zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta na kome je odobreno za finansiranje 18 projekata za period 2004-2005. godinu. Tabela 4

2. Sporazum između Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Republike Srbije i Nacionalnog centra za naučna istraživanja Republike Francuske CNRS (Centre national de la recherche scientifique)

Poziv za CNRS 2013-2014
Formular na srpskom jeziku
Konkurs

Odobreni projekti CNRS 2013-2014

Između Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Nacionalnog centra za naučna istraživanja Republike Francuske CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 25. oktobra 2005. godine u Parizu je potpisan Sporazum o naučnoj saradnji kojim se definiše saradnja između naučno istraživačkih timova kroz rad na zajedničkim projektima, razmena informacija i korišćenje opreme kao i razmena istraživača u okviru dvogodišnjih projekata, uz davanje prvenstva mlađim istraživačima. Ministarstvo porsvete, nauke i tehnološkog razvoja je juna 2012. godine je objavilo Konkurs za prijavljivanje projekata bilateralne naučne saradnje.

Za period 2013-2014. godinu odlučeno je da se odobri finansiranje 9 projekata datih u tabeli.

 


Odobreni projekti 2011-2012

Između Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Nacionalnog centra za naučna istraživanja Republike Francuske CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 25. oktobra 2005. godine u Parizu je potpisan Sporazum o naučnoj saradnji kojim se definiše saradnja između naučno istraživačkih timova kroz rad na zajedničkim projektima, razmena informacija i korišćenje opreme kao i razmena istraživača u okviru dvogodišnjih projekata, uz davanje prvenstva mlađim istraživačima. Ministarstvo porsvete i nauke juna 2010. godine je objavilo Konkurs za prijavljivanje projekata bilateralne naučne saradnje. Za period 2011-2012. godinu odlučeno je da se odobri finansiranje 7 projekata Tabela 5

 

Odobreni projekti 2009-2010

Na osnovu Sporazuma o naučnoj tehničkoj saradnji potpisanog u Parizu 25. oktobra 2005. godine, Ministarstvo je septembra 2008. godine objavilo Konkurs za prijavljivanje projekata bilateralne naučne saradnje. Na osnovu naučne ekspertize u Srbiji i Francuskoj odlučeno je da se odobri finansiranje 12 projekata za period 2009-2010. godinu. Tabela 6

Odobreni projekti 2007-2008

Na osnovu Sporazuma o naučnoj tehničkoj saradnji dana 3. maja 2006. godine je objavljen Konkurs za prijavljivanje projekata bilateralne naučne saradnje. Na osnovu naučne ekspertize u Srbiji i Francuskoj na Prvom zasedanju Mešovitog odbora za selekciju projekata odlučeno je da se za period 2007-2008. godine odobri finansiranje 13 projekata. Tabela 7