K O N K U R S za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za period 2019-21


Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Italije, u Beogradu je 16. novembra 2015. godine održano Drugo zasedanje Zajedničke srpsko-italijanske Mešovite komisije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Program realizacije bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za period 2016-18.

Mešovita komisija je ustanovila da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih projekata između Republike Srbije i Republike Italije u 2015. godini prijavljeno 74 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, izabrano je 10 projekata , koji će se realizovati počev od 1. janura 2016. Takođe, u programu “Grande relevatnza” koji finansira isključivo italijanska strana odobreno je 7 projekata.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci odobrenih bilateralnih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.


Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Republike Italije, u Beogradu je 09. jula 2013. godine održano Prvo zasedanje Zajedničke srpsko-italijanske Mešovite komisije.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Prvog zasedanja Zajedničke srpsko-italijanske Mešovite komisije.

Mešovita komisija je ustanovila da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih projekata između Republike Srbije i Republike Italije u 2013. godini prijavljeno 77 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, izabrano je 15 projekata , koji će se realizovati počev od 1. jula 2013. do 31. decembra 2013. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.


Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, potpisanog 21. decembra 2009. godine u Rimu, koji je stupio na snagu 5. februra 2013. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

K O N K U R S

za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za period 2016-18

Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje *).

1. Opšte odredbe

Ministarstvo pposvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje, u ime italijanske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

2. Uslovi konkursa

Na Konkurs se prijavljuju istraživači koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

3. Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, koji su u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2010. do 2015., ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. 7. Okvirni program EU, Horizont 2020 kao i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).
*)
Prioritet će se davati novostvorenim saradnjama i zajedničkim projektima sa relevantnim učešćem mladih naučnika (gornja starosna granica podrazumeva navršenih 35 godina 1.januara2015.)

Period realizacije projekata je do tri godine.

4. Prioritetne oblasti

Projekti mogu biti prijavljeni u okviru sledećih prioritetnih oblasti:

• Prirodne nauke
• Zdravlje
• Poljoprivreda i tehnologija hrane
• Bezbedna čista i efikasna energija, zaštita i razvoj životne sredine
• informacione i komunikacione tehnologije, uključujući i tehnologije primenjive na kulturno nasleđe
• napredna proizvodnja i procesiranje, nanotehnologije i biotehnologije

5. Finansijska podrška

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni tako što:

– strana koja prima istraživače snosi troškove njihovog smeštaja i dnevnica za kratku posetu do 10 dana,
– strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Pozivu, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 1.500 evra po projektu i po godini. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti.

Obe Strane će podsticati razmenu istraživača i to do maksimalno po 2 (dve) posete po odobrenom zajedničkom projektu godišnje u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

6. Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Italije –, u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi:http://web.esteri.it/pgr/sviluppo .

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

Prijava na konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku i čine je:

– ispunjen i potpisan prijavni formular na srpskom i engleskom jeziku
– opis projekta (maksimalno 500 reči) na način kako je to definisano u formularu pod ovim nazivom
– ciljevi projekta
– metodologija, resursi i očekivani rezultati projekta
– kratka biografija rukovodioca projekta i članova istraživačke grupe srpske strane, kao i kratka biografija rukovodioca projekta i članova italijanske istraživačke grupe.U prilogu biografija treba dostaviti najvažnije publikacije koje se odnose na sadržaj projekta u poslednjih 5 godina.

Projektnu prijavu potrebno je dostaviti (lično, poštom ili preporučeno) do do 12.06.2015. na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Odsek za razvojne i istraživačke programe i projekte u nauci i obrazovanju
Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije 2016-2018.
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd,
i paralelno preko web sajta http://www.www.mpn.gov.rs/bilateral/italy i na
elektronsku adresu: svetlana.bogdanovic@www.mpn.gov.rs
Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

7. Selekcija projektnih predloga i kriterijumi za ocenu

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Republike Italije. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:
– kvalitet predloženog projekta
– metodologija i dokumentovanost
– kvalifikacije podnosilaca projekata
– primenljivost rezultata projekta i njihov potencijalni uticaj na razvoj bilateralne saradnje i stimulisanje društvenog razvoja
– primenljivost i dalje korišćenje dobijenih rezultata

Prednost u izboru selektovanih projekata imaće oni projekti koji uključuju saradnju sa industrijom, imaju eventualno finansiranje od strane trećih lica (javni i privatni istraživački instituti i organizacije), i/ili učestvuju u multilateralnim i/ili evropskim istraživačkim programima (Sedmi okvirni program i Program Evropske unije Horizont 2020).

8. Izveštavanje

Rukovodioci odobrenih projekta za finansiranje dužni su da dostave godišnji izveštaj o realizaciji projekta Koordinatorima program, do 31.januara, nakon završetka projektne godine, u pdf formatu potpisan od strane oba rukovodioca projekta. Finansiranje za narednu godinu će biti obustavljeno ako se ovaj izveštaj ne dostavi blagovremeno.

Dodatne informacije:

U Republici Srbiji:

Mr Svetlana Bogdanović

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd,
Nemanjina 22 – 26

Tel/Faks: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@www.mpn.gov.rs

U Republici Italiji: DGSP.UST2@esteri.it

*) Napomena:

U okviru programa naučne i tehnološke saradnje Republike Srbije i Republike Italije, italijanska strana će raspisati poziv i finansirati projekte „Grande Relevanza“ , koje prijavljuje isključivo italijanski rukovodilac projekta u okviru istih prioritetnih oblasti (navedenih u poglavlju 4 .). U okviru istog konkursa moguće je učešće samo na jednom od ova dva tipa projekata – Prijava predloga projekta za mobilnost istraživača isključuje mogućnost učešća na projektima „Grande Relevanza“ i obrnuto!


 

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, potpisanog 21. decembra 2009. godine u Rimu, koji je stupio na snagu 5. februra 2013. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje
K O N K U R S

za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za 2013. godinu
Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

Način finansiranja

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni tako što:
– strana koja prima istraživače snosi troškove njihovog smeštaja i dnevnica za kratku posetu do 10 dana,
– strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju,

Uslovi konkursa

Na konkurs se prijavljuju istraživači i grupe istraživača koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koji su u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2010. do 2015., ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. 7. Okvirni program EU i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje, i to: projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Italije –Jedinici za nauku i tehnologiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Italije.

Procedura prijavljivanja na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku i čine je:

– ispunjen i potpisan prijavni formular na srpskom jeziku
– opis projekta (maksimalno 500 reči) na način kako je to definisano u formularu pod ovim nazivom
– ciljevi projekta
– metodologija, resursi i očekivani rezultati projekta
– kratka biografija rukovodioca projekta i članova istraživačke grupe srpske strane, kao i kratka biografija rukovodioca projekta i članova italijanske istraživačke grupe.U prilogu biografija treba dostaviti najvažnije publikacije koje se odnose na sadržaj projekta u poslednjih 5 godina.

Prijava na konkurs podnosi se (lično, poštom ili preporučeno) Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i paralelno preko web sajta http://147.91.185.20/bilateral/italy do 10.05.2013.
Predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

Selekcija projektnih predloga

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Republike Italije. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:
– kvalitet predloženog projekta
– metodologija i dokumentovanost
– kvalifikacije podnosilaca projekata
– primenljivost rezultata projekta i njihov potencijalni uticaj na razvoj bilateralne saradnje i stimulisanje društvenog razvoja
– primenljivost i dalje korišćenje dobijenih rezultata

Nosioci selektovanih projekata dužni su da Mešovitoj komisiji za naučnu i tehnološku saradnju dve strane podnesu izveštaj nakon završetka projekta.
Vreme izvođenja zajedničkih projekata je do kraja 2013. godine.

Dodatne informacije:

Svetlana Bogdanović

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd,
Nemanjina 22 – 26

Tel/Faks: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs