» Obaveštenja «

Održano prvo zasedanje srpsko-austrijske Mešovite Komisije – 17. decembar 2015. – Pročitajte vest

Preuzmite Tekst Radnog programa za 2015-2017.

Lista odobrenih projekata

Saglasno članu 2.,3. i 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 13. jula 2010. godine,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2016 – 2017. godine

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti odobrenih projekata u cilju uspostavljanja naučne i tehnološke saradnje između dveju zemalja.

1. Opšte odredbe

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo nauke, obrazovanja i ekonomije Republike Austrije, koje predstavlja Austrijska agencija za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD), u ime austrijske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se sprovodi Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj sradnji (u daljem tekstu Koordinatori).

2. Uslovi konkursa

Na Javni poziv se prijavljuju istraživači koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Usvojeni projekti biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD), Republike Austrije.

3. Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. 7. Okvirni program EU i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).

Prioritet pri odabiru projekata davaće se projektnim prijavama sa relevantnim učešćem mladih istraživača.

Period realizacije projekata je do dve godine i Pozivom su obuhvaćene sve oblasti istraživanja.

4. Finansijska podrška

U okviru ovog Poziva, dve strane, će finansiranje poseta kojima se realizuje razmena istraživača, vršiti pod sledećim uslovima:

· Strana koja šalje, snosi troškove međunarodnog i lokalnog putovanja do organizacije koja je predmet posete istraživača, kao i troškove zdravstvenog osiguranje u skladu sa međunarodnim zakonima i propisima.

· Strana koja prima, obezbediće: istraživačima iz Republike Srbije, odnosno iz Republike Austrije, troškove boravka, u istom iznosu, kao i istraživačima iz drugih zemalja, prema uslovima primenjivim na bilateralne sporazume Republike Srbije, odnosno Republike Austrije sa drugim zemljama.

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Pozivu, na sledeći način:

srpska strana u iznosu od najviše 2.000 evra po projektu i po projektnoj godini. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti. Troškovi boravka austrijskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 Evra, u dinarskoj protivvrednosti.

austrijska strana u iznosu od najviše 3.500 evra po projektu i po projektnoj godini. Od toga najviše 300 evra može biti opredeljeno za troškove prevoza austrijskih istraživača, do 90 evra po danu boravka srpskih istraživača koji dolaze u posetu do 14 dana i 1.300 evra u ukupnom iznosu, za boravak srpskih istraživača u Austriji duži od 15 dana.

Zahtevi za refundaciju troškova na realizaciji bilateralnih projekata, dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u formi Zahteva koji se može preuzeti na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterale, uz prateće priloge.

5. Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Austrije – Austrijskoj agenciji za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD-Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research), u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi: www.oead.at/wtz .

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava projekta na Javni poziv se podnosi na srpskom i engleskom jeziku i sadrži:

– ispunjene, potpisane i overene prijavne formulare, kojima se utvrđuje opis projekta, ciljevi projekta, metodologija, resursi i očekivani rezultati projekta
– kratke biografije rukovodioca projekta i članova istraživačke grupe srpske strane, kao i kratke biografije rukovodioca projekta i članova austrijske istraživačke grupe.

– u prilogu biografija treba dostaviti najvažnije publikacije koje se odnose na temu istraživanja projekta u poslednjih 5 godina.

Projektnu prijavu potrebno je dostaviti od 23.marta do 27. maja 2015.

(lično, poštom ili preporučeno) na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije 2016– 2017.

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

preko web sajta http://www.mpn.gov.rs/bilateral/austria  i na elektronsku adresu: snezana.omic@mpn.gov.rs

Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

6. Selekcija projektnih predlogai kriterijumi za ocenu

Finansiranje za odabrane projekte će se obezbediti u skladu sa nacionalnim pravilima i procedurama, a u skladu sa raspoloživošću budžetskih sredstava. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

– aktuelnost projekta i naučni kvalitet radnog plana;
– kompetencije rukovodilaca;

– potencijal za rešavanje problema;

– kvalitet međunarodne saradnje i zajedničke dobrobiti;

– eksploatacija očekivanih rezultata;

– promocija mladih istraživača;

Selekciju prijavljenih predloga projekata, kao i ocenu godišnjeg i završnog izveštaja rukovodilaca zajedničkog projekta, vrše Koordinatori Programa.

Lista odobrenih projekata biće objavljena na internet adresi Ministarstva do kraja 2015. godine.

7. Izveštavanje

Rukovodioci projekta usvojenih za finansiranje dužni su da dostave godišnji i završni izveštaj o realizaciji projekta, u roku od 15 dana nakon završetka projektne godine, odnosno nakon završetka projekta, u formi obrasca koje se preuzima na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterale. Izveštaji se dostavljaju na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva.

8. Dodatne informacije

U Srbiji:

Snežana Omić

Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nemanjina 22-26

Tel: 011 3616 589

E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs

U Austriji:

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Programme Scientific & Technological Cooperation

Samira Seferovic
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-457
Fax +43 (0)1/ 53408-499
e-Mail: wtz@oead.at
Website: www.oead.at/wtz