Категоризација часописа

  • Нов Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је Правилник о категоризацији и рангирању научних часописаПравилник је објављен у „Службеном гласнику“  број број 159/20 од 30. децембра 2020. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања


  • Обавештење о библиометријској анализи научних часописа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је реализацију програмске активности – Израда, одржавање и публиковање библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији поверило Математичком институту САНУ у 2016. години. Позивају се уредништва да у свом интересу достављају свеске (у електронској и штампаној форми) у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије како би се омогућила израда библиометријског извештаја.

  • Библиометријска анализа домаћих часописа коју је израдио ЦЕОН могу погледати корисници академске мреже на адреси: http://scindeks-bic.ceon.rs
  • Библиометријски извештај домаћих научних часописа коју је израдио Математички институт САНУ могу погледати корисници академске мреже на адреси: http://bibliometrija.mi.sanu.ac.rs

Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.