Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“ број 88/2017);

 

 • Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у Ћуприји („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

* Текст правилника

 

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)
  * Текст правилника

 

 • Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/2018. годину:
  * 
  Текст  стручног упутства

 

 

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих-„Службени гласник РС“, број 55/17 (Текст правилника+ прилогОпшти стандарди постигнућа за  предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих (Текст прилога)

 

Закон о предшколском васпитању и образовању

(„Службени гласник РС“, број 18/2010)

Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09)

 • Правилник о Програму опште и уметничке матуре(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/17)

Текст правилника + Прилог

 

Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 68/2015);

 

Закон о високом образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017)

Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017)

Закон о научноистраживачкој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015)

Закон о изменама и допунама

 1. Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 82/2017)
 2. Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2017. годину  („Службени гласник РС“, број 73/2017)
 3. Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 86/16)
 4. Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2016. годину  („Службени гласник РС“, број 80/16)
 5. Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 90/15)
 6. Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 89/15)
 7. Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима  („Службени гласник РС“, број 1/14)
 8. Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности(„Службени гласник РС“, број 16/2011)
 9. Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/14)
 10. Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјекта иновационе делатности („Службени гласник РС“, број 1/14 и 35/17)
 11. Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом („Службени гласник РС“, број 1/14)
 12. Правилник о начину реализације Програма иновационе делатности за 2013
 13. Акт о критеријумима за избор, вредновање и финансирање активности стручних друштава проналазача у 2013. години
 14. Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из регистра („Службени гласник РС“, број 16/2011)

Закон о Српској енциклопедији

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05)

 • Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: („Службени гласник РС“, број 30/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава: („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра одобрених уџбеника („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци („Службени гласник РС“, број 6/2010)

Закон о Српској академији наука и уметности

(„Службени гласник РС”, број 18/10)

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности

(„Службени гласник РС“, бр.36/09)

Измене и допуне Закона („Службени гласник РС“, бр.93/12)

Закони из области интелектуалне својине:

Закон о ауторским и сродним правима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012)

Уредба

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС“, брoj 52/11)

Закон о жиговима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 10/13)

Закон о заштити пословне тајне

(„Сл. гласник РС“, број 72/11)

Инфографици

→ Закони у припреми

У области образовања и васпитања:

•    Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона, Преузмите Нацрт Закона

•    Закон о просветној инспекцији – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона ,

•    Закон о студентском организовању – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона.

У области науке и технолошког развоја:

•    Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности – прибављена су мишљења надлежних органа на Нацрт закона и чека се сагласност министра да се текст пошаље Влади ради утврђивања Предлога закона.

© 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.