Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013);

Закон о предшколском васпитању и образовању

(„Службени гласник РС“, број 18/2010)

Закон о средњем образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013) и Закон о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 24/96, 23/02, 25/02 – исправка, 62/03 – др. закон, 64/03 – др. закон, 101/05 – др. закон и 72/09)

Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 68/2015);

Закон о високом образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 и 99/14) + Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању („Службеном гласнику РС“, број 99/14) + Закон о изменама закона о високом образовању – измена једног члана („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15- аутентично тумачење)

Закон о научноистраживачкој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015)

Закон о изменама и допунама

 1. Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 86/16)
 2. Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2016. годину  („Службени гласник РС“, број 80/16)
 3. Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 90/15)
 4. Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 89/15)
 5. Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима  („Службени гласник РС“, број 1/14)
 6. Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности(„Службени гласник РС“, број 16/2011)
 7. Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/14)
 8. Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјекта иновационе делатности („Службени гласник РС“, број 1/14)
 9. Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом („Службени гласник РС“, број 1/14)
 10. Правилник о начину реализације Програма иновационе делатности за 2013
 11. Акт о критеријумима за избор, вредновање и финансирање активности стручних друштава проналазача у 2013. години
 12. Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из регистра („Службени гласник РС“, број 16/2011)

Закон о Српској енциклопедији

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05)

 • Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: („Службени гласник РС“, број 30/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра издавача који су добили дозволу за издавање уџбеника и других наставних средстава: („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о садржини и начину вођења Регистра одобрених уџбеника („Службени гласник РС“, број 21/2010)
 • Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци („Службени гласник РС“, број 6/2010)

Закон о Српској академији наука и уметности

(„Службени гласник РС”, број 18/10)

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности

(„Службени гласник РС“, бр.36/09)

Измене и допуне Закона („Службени гласник РС“, бр.93/12)

Закони из области интелектуалне својине:

Закон о ауторским и сродним правима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012)

Уредба

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС“, брoj 52/11)

Закон о жиговима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 10/13)

Закон о заштити пословне тајне

(„Сл. гласник РС“, број 72/11)

→ Закони у припреми

У области образовања и васпитања:

•    Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона, Преузмите Нацрт Закона

•    Закон о просветној инспекцији – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона ,

•    Закон о студентском организовању – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона.

У области науке и технолошког развоја:

•    Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности – прибављена су мишљења надлежних органа на Нацрт закона и чека се сагласност министра да се текст пошаље Влади ради утврђивања Предлога закона.

© 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.