Закон о основама система образовања и васпитања

(„Службени гласник РС“ број 88/2017);

 • Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у Ћуприји („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

* Текст правилника

 • Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи

*Текст упутства

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17)

* Tекст правилника + Прилог

 • Правилник о изменама и допунама  Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитањa

* Текст правилника + програми за пети разред

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)

* Текст правилника

 • Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2017/2018. годину:

* Текст  стручног упутства

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину

Текст правилника Табеларни преглед календара

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника + прилогОпшти стандарди постигнућа за  предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих:

*Текст прилога

*Tекст исправке правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона

*Преузмите Нацрт Закона

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015./2016. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 2/16.)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања: (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2013)

*Текст Закона

 • Правилник о ближим условима за избор директора  установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“број 108/15)

*Текст правилника

 • Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа: („Службени гласник РС“, број 80/2010)

*Текст уредбе

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета: („Службени гласник РС“, број 117/2013)

*Текст правилника

 • Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 86/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих: („Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

 

 • Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: („Службени гласник РС“, број 38/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања: („Службени гласник РС“, број 61/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа: („Службени гласник РС“, број 9/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: („Сл. гласник РС“, бр. 70/2011 и 69/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу: („Службени гласник РС“, број 44/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: („Службени гласник РС“, број 8/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе: („Службени гласник РС“, бр. 7/2011, 68/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: („Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: („Службени гласник РС“, број 30/2009)

*Текст правилника

 • Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, број 78/2013 и 86/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 105/15)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр 9/12)

*Текст правилника

 • Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Просветни гласник, број 12/14)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника

Закон о предшколском васпитању и образовању

(„Службени гласник РС“, број 18/2010)

 • Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06)

*Текст правилника

 • Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу(„Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 1/89)

*Текст правилника

 • Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно образовног програма у предшколској установи(„Службени гласник РС“, број 46/94);

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу („Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96);

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за организовање облика рада са децом и обављање појединих послова и услуга из делатности предшколске установе („Службени гласник РС“, број 34/95);

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права од општег интереса у области друштвене бриге о деци („Службени гласник РС“, бр. 66/92, 69/92, 1/93, 107/93, 67/94, 12/96 и 30/96, 13/98, 38/2001, 67/2001, 12/2002. );

*Текст правилника

 • Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу(„Службени гласник РС“, број 50/94);

*Текст правилника

 • Правилник о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених радника у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 73/94);

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи („Службени гласник РС“, број 52/95);

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма социјалног рада у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 70/94);

*Текст правилника

 • Правилник о плану и програму васпитања и образовања за предшколско васпитање и образовање деце оштећеног вида („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 2/89);

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма васпитно образовног рада са децом оштећеног слуха предшколског узраста(„Службени гласник СРС“, број 32/86 и „Просветни гласник СРС“ број 7/85/86);

*Текст правилника

 • Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени гласник РС“, бр. 1/93 и 6/96);

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС“, број 44/11)-правни основ у ЗОСОВ-у;

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Просветни гласник РС“, број 5/12);

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12);

*Текст правилника

 • Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа: („Службени гласник РС“, број 26/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама: („Службени гласник РС“, број 124/2012)

*Текст правилника

Закон о основном образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

 • Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе(„Службени гласник РС“, бр. 105/2015, 50/2016)

*Текст правилника

 • МОДЕЛ Елабората

*Текст модела

 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 67/13)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи: („Службени гласник РС“, бр. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе: („Службени гласник РС“, број 47/1994)

*Текст правилника

 • Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи: („Службени гласник РС“, бр. 37/1993, 42/1993)

*Текст правилника

Закон о средњем образовању и васпитању

(Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 )

 • Правилник о програму опште и уметничке матуре (Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/18)

 *Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник РС број 117/13)

 *Текст правилника

 • Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС број 38/17 , 51/17 , 81/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Службени гласник РС број 31/06 , 51/06 , 44/13 , 43/15)

 *Текст правилника

 • Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Службени гласник РС број 37/93 , 43/15)

 *Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих (Службени гласник РС број 55/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (Службени гласник РС број 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Службени гласник РС број 72/15 , 84/15 , 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС број 31/06 , 51/06 , 44/13 , 55/14 , 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе (Службени гласник РС број 105/15 , 50/16 , 35/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/92 , 23/97 , 2/00)

 *Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017-2018 годину (Службени гласник РС – Просветни гласник број 6/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводијне за школску 2017-2018 годину (Службени лист АПВ број 26/17 , 56/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију (Службени гласник СРС – Просветни гласник број 5/90 , Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница (Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/14 , 14/14)

 *Текст правилника

 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (Службени гласник РС – Просветни гласник број 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/01 , 3/03 , 8/03 , 11/04 , 5/05 , 6/05 , 2/07 , 4/07 , 7/08 , 11/08 , 5/11 , 8/11 , 9/13 , 6/14 , 5/15 – др. пропис, 8/15 – др. пропис, 16/15 – др. пропис,  21/15 – др. пропис)

 *Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (Службени гласник РС – Просветни гласник број 15/13 , 11/16 , 2/17 , 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 5/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији (Службени гласник РС – Просветни гласник број 12/16 , 13/16 – исправка)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 8/04 , 2/05 , 4/09)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 4/04 , 26/04)

 *Текст правилника

Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

 • Правилник о о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 89/15)

*Текст правилника

 • Правилник о изменама правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 102/15)

*Текст правилника

 • Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих  („Службени гласник РС“, број 89/15)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих („Просветни гласник РС“, бр. 13/13)

*Текст правилника

 • Правилник о измени правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 18/13)

*Текст правилника

 • Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Просветни гласник”, број 13/13)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих (“Просветни гласник”, број 115/13)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих средствима („Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

 • Решење министра о Интегралном програму обуке за остваривање ФООО, април 2013.

*Текст решења

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 68/2015);

 • Правилник о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника, („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника  + Прилог 1Упутство за прилагођавање уџбеника у штампаној форми + Прилог 2Упутство за прилагођавање уџбеника у електронској форми + Прилог 3Упутство за прилагођавање електронског додатка уџбенику

 • Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника („Службени гласник РС“, број 87/15)

*Текст правилника Програм обуке за оцењиваче + Етички кодекс

 • Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: („Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката („Службени гласник РС“, број 21/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци („Службени гласник РС“, број 6/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 2010.)

*Текст правилника

 1. План уџбеника за ОШ, Први циклус
 2. План уџбеника за ОШ, Други циклус
 3. План уџбеника за гимназија
 4. План уџбеника за основно образовање и васпитање у иностранству
 5. План уџбеника за стручне предмете у средњим стручним школама
 6. План уџбеника за општеобразовне предмете у средњим стручним школама
 7. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног слуха
 8. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног слуха, други циклус
 9. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног вида
 10. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног вида, други циклус
 11. План уџбеника за ОШ за ученике лако ментално ометене у развоју
 12. План уџбеника за ОШ за ученике лако ментално ометене у развоју, други циклус
 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 4/13.)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 13/13.)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 5/14.)

*Текст правилника

Закон о високом образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017)

 

 • Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља: 114/2017;
 • Правилник о Листи стручних, академских и научних назива: 53/2017, 114/2017;
 • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа: 88/2017;
 • Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа: 88/2017;
 • Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма: 88/2017;
 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма: 88/2017;
 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа: 88/2017;
 • Правилник о висини таксе за професионално признавање страних високошколских исправа: 83/2015;
 • Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа: 40/2009, 69/2011;
 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа: 21/2006;
 • Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених: 21/2006;
 • Правилник о садржају дозволе за рад: 21/2006;
 • Правилник о провери испуњења обавеза самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном саставу у погледу квалитета: 112/2006;
 • Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету: 101/2015, 102/2016, 119/2017;
 • Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма високошколских установа са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија које обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација: 125/2014, 16/2016;
 •  Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета: 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007;
 • Уредба о мерилима за утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач Република: 10/1995, 100/2004;
 • Одлука о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању: 9/2018.
 • Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика („Службеном гласнику РС“, број 37/16 ), 

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“, број  2/16)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 26/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/13)

*Текст правилника

 • Правилник о смештају и исхрани ученика и студената(„Службени гласник РС“, бр. 36/2010 и 55/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, број 75/2013)

*Текст правилника

Закон о дуалном образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017)

Закон о јавним набавкама

„Службени гласник РС“, бр. 124 од 29. децембра 2012, 14 од 4. фебруара 2015, 68 од 4. августа 2015

 • Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Министарства просвете, науке и технолошког развоја

*Текст правилника

Закон о научноистраживачкој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015)

*Закон о изменама и допунама*

>>>Национални савет за научни и технолошки развој примењује у складу са Законом о научноистраживачкој делатности следеће прописе:

 • ПРАВИЛНИК о вредновању научноистразивацког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Сл. гласник РС“, бр. 69/2015);

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16)

*Текст правилника

а) ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 21/17)

*Текст правилникаПРЕЧИШЋЕН текст правилника

б) ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача («Службени гласник РС» бр. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности („Службени гласник РС“, бр. 60/08)

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за додељиваље, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности («Службени гласник РС» бр. 52/13)

*Текст правилника

Закон о иновационој делатности

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13)

Текст Нацрта закона о иновационој делатности можете преузети ОВДЕ

 • Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 82/2017)

*Текст правилника

 • Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2017. годину  („Службени гласник РС“, број 73/2017)

*Текст уредбе

 • Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 86/16)

*Текст правилника

 • Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2016. годину  („Службени гласник РС“, број 80/16)

*Текст уредбе

 • Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 90/15)

*Текст правилника

 • Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 89/15)

*Текст уредбе

 • Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима  („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности(„Службени гласник РС“, број 16/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјекта иновационе делатности („Службени гласник РС“, број 1/14 и 35/17)

*Текст правилника

 • Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о начину реализације Програма иновационе делатности за 2013

*Текст правилника

 • Акт о критеријумима за избор, вредновање и финансирање активности стручних друштава проналазача у 2013. години

*Текст акта

 • Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из регистра („Службени гласник РС“, број 16/2011)

*Текст правилника

Закон о Српској енциклопедији

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05)

Закон о Српској академији наука и уметности

(„Службени гласник РС”, број 18/10)

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности

(„Службени гласник РС“, бр.36/09)

*Измене и допуне Закона* („Службени гласник РС“, бр.93/12)

Закони из области интелектуалне својине:

Закон о ауторским и сродним правима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012)

Уредба

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС“, брoj 52/11)

Закон о жиговима

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 10/13)

Закон о заштити пословне тајне

(„Сл. гласник РС“, број 72/11)

Инфографици

→ Закони у припреми

У области образовања и васпитања:

•    Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона, Преузмите Нацрт Закона

•    Закон о просветној инспекцији – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона ,

•    Закон о студентском организовању – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона.

У области науке и технолошког развоја:

•    Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности – прибављена су мишљења надлежних органа на Нацрт закона и чека се сагласност министра да се текст пошаље Влади ради утврђивања Предлога закона.

© 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.