Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

(„Službeni glasnik RS“ broj 88/2017);

 • Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
  * Tekst pravilnika + programi za peti razred
 • Pravilnik o  stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, broj 81/17)
  * Tekst pravilnika

 

 • Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu:
  * 
  Tekst  stručnog uputstva

 

 

 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih-„Službeni glasnik RS“, broj 55/17 (Tekst pravilnika+ prilogOpšti standardi postignuća za  predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih (Tekst priloga)

 

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 18/2010)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013) i Zakon o srednjoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96, 23/02, 25/02 – ispravka, 62/03 – dr. zakon, 64/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 72/09)

Zakon o obrazovanju odraslih

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

Zakon o udžbenicima

(„Službeni glasnik RS“, broj 68/2015);

 

Zakon o visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/13 i 99/14) + Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službenom glasniku RS“, broj 99/14) + Zakon o izmenama zakona o visokom obrazovanju – izmena jednog člana („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 i 45/15- autentično tumačenje)

Zakon o javnim nabavkama

„Službeni glasnik RS“, br. 124 od 29. decembra 2012, 14 od 4. februara 2015, 68 od 4. avgusta 2015

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/2006 – ispr., 18/2010 i 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama

 1. Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 82/2017)
 2. Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2017. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 73/2017)
 3. Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 86/16)
 4. Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2016. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)
 5. Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 90/15)
 6. Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)
 7. Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima  („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)
 8. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra inovacione delatnosti(„Službeni glasnik RS“, broj 16/2011)
 9. Pravilnik o sadržaju i roku za dostavljanje godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)
 10. Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekta inovacione delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 1/14 i 35/17)
 11. Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)
 12. Pravilnik o načinu realizacije Programa inovacione delatnosti za 2013
 13. Akt o kriterijumima za izbor, vrednovanje i finansiranje aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2013. godini
 14. Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz registra („Službeni glasnik RS“, broj 16/2011)

Zakon o Srpskoj enciklopediji

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

 • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdavača koji su dobili dozvolu za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava: („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra odobrenih udžbenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
 • Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika – licenci („Službeni glasnik RS“, broj 6/2010)

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS”, broj 18/10)

Zakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

(„Službeni glasnik RS“, br.36/09)

Izmene i dopune Zakona („Službeni glasnik RS“, br.93/12)

Zakoni iz oblasti intelektualne svojine:

Zakon o autorskim i srodnim pravima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

Uredba

Zakon o optičkim diskovima

(„Sl. glasnik RS“, broj 52/11)

Zakon o patentima

(Službeni glasnik RS , broj 99/11)

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

(„Sl. glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

(Službeni glasnik RS, broj 55/2013 )

Zakon o žigovima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 10/13)

Zakon o zaštiti poslovne tajne

(„Sl. glasnik RS“, broj 72/11)

Infografici

→ Zakoni u pripremi

U oblasti obrazovanja i vaspitanja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – u toku jula 2015. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona, Preuzmite Nacrt Zakona

•    Zakon o prosvetnoj inspekciji – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona ,

•    Zakon o studentskom organizovanju – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona.

U oblasti nauke i tehnološkog razvoja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti – pribavljena su mišljenja nadležnih organa na Nacrt zakona i čeka se saglasnost ministra da se tekst pošalje Vladi radi utvrđivanja Predloga zakona.

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.