Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

(„Službeni glasnik RS“ broj 88/2017);

 

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu Škole za muzičke talente u Ćupriji („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik “, broj 11/17)

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik “, broj 11/17)

* Tekst pravilnika

 • Uputstvo o zaštiti i bezbednosti dece i učenika u ustanovi

*Tekst uputstva

 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik („Službeni glasnik RS“, broj 78/17)

* Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

  * Tekst pravilnika + programi za peti razred

 

 • Pravilnik o  stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, broj 81/17)

  * Tekst pravilnika

 

 • Stručno uputstvo o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu:

* Tekst  stručnog uputstva

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu

Tekst pravilnika Tabelarni pregled kalendara

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu

*Tekst pravilnikaTabelarni pregled kalendara

Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih- („Službeni glasnik RS“, broj 55/17)

*Tekst pravilnika + prilogOpšti standardi postignuća za  predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih:

*Tekst priloga

 

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 18/2010)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave(„Službeni glasnik RS“, br. 105/2015, 50/2016)

*Tekst pravilnika

 • MODEL Elaborata

*Tekst modela

 • Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 67/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi: („Službeni glasnik RS“, br. 55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima i postupku napredovanja učenika osnovne škole: („Službeni glasnik RS“, broj 47/1994)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi: („Službeni glasnik RS“, br. 37/1993, 42/1993)

*Tekst pravilnika

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(Sl. glasnik RS br. 55/13 , 101/17 )

 • Pravilnik o programu opšte i umetničke mature (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu stručne mature i završnog ispita (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 1/18)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta (Službeni glasnik RS broj 117/13)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu (Službeni glasnik RS broj 38/17 , 51/17 , 81/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola (Službeni glasnik RS broj 31/06 , 51/06 , 44/13 , 43/15)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama (Službeni glasnik RS broj 37/93 , 43/15)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih (Službeni glasnik RS broj 55/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju (Službeni glasnik RS broj 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS broj 72/15 , 84/15 , 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi (Službeni glasnik RS broj 31/06 , 51/06 , 44/13 , 55/14 , 73/16)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave (Službeni glasnik RS broj 105/15 , 50/16 , 35/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 1/92 , 23/97 , 2/00)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017-2018 godinu (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 6/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodijne za školsku 2017-2018 godinu (Službeni list APV broj 26/17 , 56/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za gimnaziju (Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik broj 5/90 , Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu ogleda za primenu pristupa nastavi usmerenoj na učenje i razvoj kompetencija učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju i razvijanje škola vežbaonica (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 11/14 , 14/14)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/01 , 3/03 , 8/03 , 11/04 , 5/05 , 6/05 , 2/07 , 4/07 , 7/08 , 11/08 , 5/11 , 8/11 , 9/13 , 6/14 , 5/15 – dr. propis, 8/15 – dr. propis, 16/15 – dr. propis,  21/15 – dr. propis)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 15/13 , 11/16 , 2/17 , 11/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 5/17)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u Matematičkoj gimnaziji (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 12/16 , 13/16 – ispravka)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu ogleda za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 8/04 , 2/05 , 4/09)

 *Tekst pravilnika

 • Pravilnik o programu ogleda za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja obdarene za matematiku (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik broj 4/04 , 26/04)

 *Tekst pravilnika

Zakon o obrazovanju odraslih

(„Službeni glasnik RS“, broj 55/2013)

 • Pravilnik o o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmenama pravilnika o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 102/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih  („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih („Prosvetni glasnik RS“, br. 13/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni pravilnika o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (Sl. gl. RS – Prosv. glasnik br. 18/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih (“Prosvetni glasnik”, broj 13/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih (“Prosvetni glasnik”, broj 115/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 50/2013)

*Tekst pravilnika

 • Rešenje ministra o Integralnom programu obuke za ostvarivanje FOOO, april 2013.

*Tekst rešenja

Zakon o udžbenicima

(„Službeni glasnik RS“, broj 68/2015);

 

Zakon o visokom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 88/2017)

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

(„Službeni glasnik RS“, broj: 18/2010 i 55/13)

Izmene i dopune Zakona

 • Pravilnik o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika („Službenom glasniku RS“, broj 37/16 ), 

*Tekst pravilnika + Prilog

 • Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika („Službeni glasnik RS“, broj  2/16)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama („Službeni glasnik RS“, br. 26/2010, 47/2011, 56/2012 i 75/13)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata(„Službeni glasnik RS“, br. 36/2010 i 55/2012)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente („Službeni glasnik RS“, broj 75/2013)

*Tekst pravilnika

Zakon o dualnom obrazovanju

(„Službeni glasnik RS“, br. 101/2017)

Zakon o javnim nabavkama

„Službeni glasnik RS“, br. 124 od 29. decembra 2012, 14 od 4. februara 2015, 68 od 4. avgusta 2015

 • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

*Tekst pravilnika

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/2005, 50/2006 – ispr., 18/2010 i 112/2015)

*Zakon o izmenama i dopunama*

>>>Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj primenjuje u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti sledeće propise:

 • PRAVILNIK o vrednovanju naučnoistrazivackog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/2015);

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, br. 24/16)

*Tekst pravilnika

a) PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, br. 21/17)

*Tekst pravilnikaPREČIŠĆEN tekst pravilnika

b) PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača («Službeni glasnik RS» br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti („Službeni glasnik RS“, br. 60/08)

*Tekst pravilnika

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivalje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti («Službeni glasnik RS» br. 52/13)

*Tekst pravilnika

Zakon o inovacionoj delatnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 18/10 i 55/13)

Tekst Nacrta zakona o inovacionoj delatnosti možete preuzeti OVDE

 • Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 82/2017)

*Tekst pravilnika

 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2017. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 73/2017)

*Tekst uredbe

 • Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 86/16)

*Tekst pravilnika

 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2016. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)

*Tekst uredbe

 • Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 90/15)

*Tekst pravilnika

 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2015. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 89/15)

*Tekst uredbe

 • Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima  („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra inovacione delatnosti(„Službeni glasnik RS“, broj 16/2011)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju i roku za dostavljanje godišnjeg izveštaja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekta inovacione delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 1/14 i 35/17)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom („Službeni glasnik RS“, broj 1/14)

*Tekst pravilnika

 • Pravilnik o načinu realizacije Programa inovacione delatnosti za 2013

*Tekst pravilnika

 • Akt o kriterijumima za izbor, vrednovanje i finansiranje aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2013. godini

*Tekst akta

 • Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz registra („Službeni glasnik RS“, broj 16/2011)

*Tekst pravilnika

Zakon o Srpskoj enciklopediji

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

 • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika: („Službeni glasnik RS“, broj 30/2010)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdavača koji su dobili dozvolu za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava: („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra odobrenih udžbenika („Službeni glasnik RS“, broj 21/2010)
 • Pravilnik o dozvoli za izdavanje udžbenika – licenci („Službeni glasnik RS“, broj 6/2010)

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS”, broj 18/10)

Zakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti

(„Službeni glasnik RS“, br. 110/05)

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

(„Službeni glasnik RS“, br.36/09)

*Izmene i dopune Zakona* („Službeni glasnik RS“, br.93/12)

Zakoni iz oblasti intelektualne svojine:

Zakon o autorskim i srodnim pravima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

Uredba

Zakon o optičkim diskovima

(„Sl. glasnik RS“, broj 52/11)

Zakon o patentima

(Službeni glasnik RS , broj 99/11)

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

(„Sl. glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda

(Službeni glasnik RS, broj 55/2013 )

Zakon o žigovima

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 10/13)

Zakon o zaštiti poslovne tajne

(„Sl. glasnik RS“, broj 72/11)

Infografici

→ Zakoni u pripremi

U oblasti obrazovanja i vaspitanja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – u toku jula 2015. održana je javna rasprava o Nacrtu zakona, Preuzmite Nacrt Zakona

•    Zakon o prosvetnoj inspekciji – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona ,

•    Zakon o studentskom organizovanju – formirana je radna grupa i započete su aktivnosti na izradi Nacrta zakona.

U oblasti nauke i tehnološkog razvoja:

•    Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti – pribavljena su mišljenja nadležnih organa na Nacrt zakona i čeka se saglasnost ministra da se tekst pošalje Vladi radi utvrđivanja Predloga zakona.

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.