Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je i drugu dopunu Kataloga udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2020/21. godinu, na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/08/DRUGA-DOPUNA-KATALOGA-NA-JNM-2020-21.pdf

Učenicima koji celokupnu nastavu pohađaju na jednom od osam jezika nacionalne manjine (albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku), kao i učenicima koji nastavu prate na srpskom jeziku a pripadnici su nacionalnih manjina i pohađaju izborni predmet/program Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, na raspolaganju je  ukupno 1116 udžbeničkih jedinica, od kojih je 309  objavljeno po reformisanim programima nastave i učenja.

Obezbeđivanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina je značajna podrška koja doprinosi većem kvalitetu i dostupnosti obrazovanja na maternjem jeziku, a rezultat je zajedničkog napora Ministarstva i partnera:  Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pedagoškog zavoda Vojvodine i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ranije objavljeni Katalog udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu za školsku 2020/21. godinu dostupan je na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-NA-JEZICIMA-NACIONALNIH-MANJINA-2020-21.pdf, a dopune kataloga udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2020/21. godinu, na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/DOPUNA-KATALOGA-UD%C5%BDBENIKA-NA-JNM-2020-21-1.pdf.