Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su učestvovali na konferenciji „Efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izazovi u praksi“.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo pravde u saradnji sa Programom za razvoj ujedinjenih nacija (UNDP).

Nasilje u porodici je kompleksan društveni fenomen koji iziskuje intersektorsku saradnju. Obrazovne ustanove imaju značajnu ulogu u edukaciji, informisanju kao i blagovremenom reagovanju  obaveštavanjem policije i  tužilaštva. Obrazovne institucije mogu biti i pridruženi članovi koordinacionih tela i značajan resurs u pružanje podrške deci koja mogu biti direktne i/ili indirektne žrtve porodičnog nasilja.

Predstavnici različitih sistema su imali prilike da razmene iskustva i analiziraju potrebe za unapređenjem posebno u oblasti razmene informacija između različitih institucija.

Glavni zaključak skupa jeste da jedino ujedinjeni i državni organi i nevladine organizacije, policija, tužilaštvo, centri za socijalni rad, prosveta i zdravstvo mogu doprineti u ostvarivanju vizije uspešne primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.