ENIC/NARIC Србија

 

ENIC/NARIC Србија (Центар за информисање о признавању иностраних високошколских и средњошколских исправа и признавање у сврху запошљавања) представља део међународне мреже центара за информисање о признавању и признавање иностраних високошколских исправа – детаљније информације на: www.enic-naric.net

Напомена: сваки национални координатор центара ENIC/NARIC инфомише јавност о процедурама признавања искључиво за своју земљу;

ENIC/NARIC Србија информише о процедурама признавања оних који долазе у Србију ради запошљавања;

Признавање у сврху даљег образовања остаће у надлежности самосталних високошколских установа, односно универзитета у сарадњи са факултетима

ОБАВЕШТЕЊА:

Признавање страних високошколских исправа ENIC/NARIC Србија

 

  • Пријаве за процедуру признавања:

Формулар за признавање стране високошколске исправе,

Документација која се прилаже уз захтев

Доказ о уплати административне таксе у корист буџета Републике Србије на жиро рачун:

840-742221843-57 са позивом на број 97 50-016  у износу од 3.540,00 динара

 Сврха уплате: Такса за професионално признавање страних исправа

Такса за решење по захтеву се наплаћује по тарифном броју 172. тачка 4а) Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13- др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка и 50/18)

 

Пријем странака

Високо образовање – признавање иностраних диплома: Захумска 14, канцеларија 412, среда и петак од 12:00 до 14:00; број телефона: 011 24 01 911, локали-251 и 257; 011/24-01-534

Основно и средње образовање – признавање: Немањина 22-26, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24, среда од 10:00 до 14:00, број телефона: 011 36 16 577 (од 13:00 до 14:00 сваког радног дана);

Пријем документације

Пријем документације за основно и средње образовање се врши у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, улица Немањина 22-26, Писарница за просвету.

Пријем документације за високо образовање: Пријем документације за високо образовање у оквиру Центра ENIC/NARIC Србија се од среде 08. марта 2017. године врши у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  улица Захумска 14, крило А, канцеларија бр. 7.

Јелена Радовановић, ENIC/NARIC Србија

Време телефонских консултација: сваког радног дана од 12:00 до 14:00

Контакт телефон: 011/ 21-20-772; 011/24-01-534

Мејл: jelena.radovanovic@mpn.gov.rs

Напомена:

При личном доласку трећег лица у просторије Центра ENIC/NARIC, у сврху добијања информација за неког кандидата, та особа мора имати пуномоћје од адвоката да би могла да тражи информације о кандидату.

Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Додатне информације

Неће се вршити признавање јавних исправа са Европског универзитета и Интернационалног универзитета у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, зато што наведеним универзитетима није продужена лиценца за обављање делатности у области високог образовања у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, скинути су са листе акредитованих високошколских институција Босне и Херцеговине и добили су негативан извештај у оквиру инспекцијског надзора за Дистрикт Брчко.

Детаљније информације на:

www.cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/251-informacija-o-statusu-evropskog-univerziteta-i-internacionalnog-univerziteta-u-br%C4%8Dko-distriktu-bih

 

Контактирајте Enic/Naric Србија

10 + 6 =

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.