ENIC/NARIC Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Агенција за квалификације почела је са радом.
Обавештавају се странке да ће се пријем документације за признавање:

– страних основношколских и средњошколских исправа вршити сваког радног дана у периоду од 10 до 14 часова, трећи спрат, канцеларија 31;

– страних високошколских иправа вршити према заказаном распореду, четврти спрат, канцеларија 4;

 Пријем  странака ради консултација:

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ОСНОВНОШКОЛСКИХ И СРЕДЊОШКОЛСКИХ  ИСПРАВА

                                    средом од 10,00 до 14,00 часова.

Пријем  странака ради консултација:

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ  ИСПРАВА   

                                четвртком од 10,00 до 14,00 часова.

 Телефонске консултације сваклог радног дана од 12,00 до 13,00 часова на телефон 011/33-45-746.

Адреса Агенције: Мајке Јевросиме 51


Пријем Захтева за признавање страних основношколских и средњошколских исправа, пријем захтева и електронско пријављивање високошколских страних исправа, као и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почеће од  06. маја 2019. године.

 Нова адреса за предају документације: Мајке Јевросиме бр. 51 – Агенција за квалификације.

Директор Агенције
Проф. др. Часлав Митровић


Влада Републике Србије 6. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације.

Поступак за признавање  страних  основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, неће се вршити од 05. априла 2019. године. Нова адреса и документација која је потребна за признавање стране школске исправе биће накнадно објављена.

У току је поступак пресељења. Сва обавештења о почетку рада и условима потребним за признавање  страних  основношколских, средњошколских и високошколских исправа,  као и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА,  биће објављени на сајту: agencija@azk.gov.rs


ENIC/NARIC Србија (Центар за информисање о признавању иностраних високошколских и средњошколских исправа и признавање у сврху запошљавања) представља део међународне мреже центара за информисање о признавању и признавање иностраних високошколских исправа – детаљније информације на: www.enic-naric.net

Напомена: сваки национални координатор центара ENIC/NARIC инфомише јавност о процедурама признавања искључиво за своју земљу;

ENIC/NARIC Србија информише о процедурама признавања оних који долазе у Србију ради запошљавања;

Признавање у сврху даљег образовања остаће у надлежности самосталних високошколских установа, односно универзитета у сарадњи са факултетима

ОБАВЕШТЕЊА:

Признавање страних школских исправа - основно и средње образовање

Пријем захтева за признавање страних основношколских и средњошколских исправа  неће се вршити од  05. априла 2019. године. Пријем захтева биће могућ од 19. априла 2019. године. Нова адреса и документација која је потребна за признавање стране  школске исправе биће накнадно објављени на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Признавање страних високошколских исправа ENIC/NARIC Србија

 

  • Пријаве за процедуру признавања:

Пријем захтева за признавање страних високошколских исправа  неће бити у функцији од 05. априла 2019. године. Пријем захтева биће могућ од 19. априла 2019. године

Документација која се прилаже уз захтев

Доказ о уплати административне таксе у корист буџета Републике Србије на жиро рачун:

840-742221843-57 са позивом на број 97 50-016  у износу од 3.540,00 динара

 Сврха уплате: Такса за професионално признавање страних исправа

Такса за решење по захтеву се наплаћује по тарифном броју 172. тачка 4а) Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13- др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 – исправка и 50/18)

 

Пријем странака

Високо образовање – признавање иностраних диплома: Захумска 14, канцеларија 412, среда и петак од 12:00 до 14:00; број телефона: 011 24 01 911, локали-251 и 257; 011/24-01-534

Основно и средње образовање – признавање: Немањина 22-26, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24, среда од 10:00 до 14:00, број телефона: 011 36 16 577 (од 13:00 до 14:00 сваког радног дана);

Пријем документације

Пријем документације за основно и средње образовање се врши у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, улица Немањина 22-26, Писарница за просвету.

Пријем документације за високо образовање: Пријем документације за високо образовање у оквиру Центра ENIC/NARIC Србија се од среде 08. марта 2017. године врши у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  улица Захумска 14, крило А, канцеларија бр. 7.

Јелена Радовановић, ENIC/NARIC Србија

Време телефонских консултација: сваког радног дана од 12:00 до 14:00

Контакт телефон: 011/ 21-20-772; 011/24-01-534

Мејл: jelena.radovanovic@mpn.gov.rs

Напомена:

При личном доласку трећег лица у просторије Центра ENIC/NARIC, у сврху добијања информација за неког кандидата, та особа мора имати пуномоћје од адвоката да би могла да тражи информације о кандидату.

Правилник о листи стручних, академских и научних назива

Додатне информације

Неће се вршити признавање јавних исправа са Европског универзитета и Интернационалног универзитета у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, зато што наведеним универзитетима није продужена лиценца за обављање делатности у области високог образовања у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, скинути су са листе акредитованих високошколских институција Босне и Херцеговине и добили су негативан извештај у оквиру инспекцијског надзора за Дистрикт Брчко.

Детаљније информације на:

www.cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/251-informacija-o-statusu-evropskog-univerziteta-i-internacionalnog-univerziteta-u-br%C4%8Dko-distriktu-bih

 

Контактирајте Enic/Naric Србија

8 + 15 =

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.