ENIC/NARIC Srbija

VAŽNO OBAVEŠTENjE:

Agencija za kvalifikacije počela je sa radom.
Obaveštavaju se stranke da će se prijem dokumentacije za priznavanje:

– stranih osnovnoškolskih i srednjoškolskih isprava vršiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 časova, treći sprat, kancelarija 31;

– stranih visokoškolskih iprava vršiti prema zakazanom rasporedu, četvrti sprat, kancelarija 4;

 Prijem  stranaka radi konsultacija:

ZA PRIZNAVANjE STRANIH OSNOVNOŠKOLSKIH I SREDNjOŠKOLSKIH  ISPRAVA

                                    sredom od 10,00 do 14,00 časova.

Prijem  stranaka radi konsultacija:

ZA PRIZNAVANjE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH  ISPRAVA   

                                četvrtkom od 10,00 do 14,00 časova.

 Telefonske konsultacije svaklog radnog dana od 12,00 do 13,00 časova na telefon 011/33-45-746.

Adresa Agencije: Majke Jevrosime 51


Prijem Zahteva za priznavanje stranih osnovnoškolskih i srednjoškolskih isprava, prijem zahteva i elektronsko prijavljivanje visokoškolskih stranih isprava, kao i postupak davanja odobrenja za sticanje statusa JPOA, počeće od  06. maja 2019. godine.

 Nova adresa za predaju dokumentacije: Majke Jevrosime br. 51 – Agencija za kvalifikacije.

Direktor Agencije
Prof. dr. Časlav Mitrović


Vlada Republike Srbije 6. septembra 2018. godine, Odlukom 05 broj: 02-7912/2018-02 osnovala je Agenciju za kvalifikacije.

Postupak za priznavanje  stranih  osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih isprava i postupak davanja odobrenja za sticanje statusa JPOA, neće se vršiti od 05. aprila 2019. godine. Nova adresa i dokumentacija koja je potrebna za priznavanje strane školske isprave biće naknadno objavljena.

U toku je postupak preseljenja. Sva obaveštenja o početku rada i uslovima potrebnim za priznavanje  stranih  osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih isprava,  kao i postupak davanja odobrenja za sticanje statusa JPOA,  biće objavljeni na sajtu: agencija@azk.gov.rs


ENIC/NARIC Srbija (Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih i srednjoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja) predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava – detaljnije informacije na: www.enic-naric.net

Napomena: svaki nacionalni koordinator centara ENIC/NARIC infomiše javnost o procedurama priznavanja isključivo za svoju zemlju;

ENIC/NARIC Srbija informiše o procedurama priznavanja onih koji dolaze u Srbiju radi zapošljavanja;

Priznavanje u svrhu daljeg obrazovanja ostaće u nadležnosti samostalnih visokoškolskih ustanova, odnosno univerziteta u saradnji sa fakultetima

OBAVEŠTENjA:

Priznavanje stranih školskih isprava - osnovno i srednje obrazovanje

Prijem zahteva za priznavanje stranih osnovnoškolskih i srednjoškolskih isprava  neće se vršiti od  05. aprila 2019. godine. Prijem zahteva biće moguć od 19. aprila 2019. godine. Nova adresa i dokumentacija koja je potrebna za priznavanje strane  školske isprave biće naknadno objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava ENIC/NARIC Srbija

 

  • Prijave za proceduru priznavanja:

Prijem zahteva za priznavanje stranih visokoškolskih isprava  neće biti u funkciji od 05. aprila 2019. godine. Prijem zahteva biće moguć od 19. aprila 2019. godine

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev

 

Dokaz o uplati administrativne takse u korist budžeta Republike Srbije na žiro račun:

840-742221843-57 sa pozivom na broj 97 50-016  u iznosu od 3.650,00 dinara

 Svrha uplate: Taksa za profesionalno priznavanje stranih isprava

Taksa za rešenje po zahtevu se naplaćuje po tarifnom broju 172. tačka tačka 3) podtačka 4a) Zakona o republičkim administrativnim taksama Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11- usklađeni din.izn., 55/12- usklađeni din.izn., 93/12, 47/13 – usklađeni din.izn, 65/13-dr.zakon, 57/14- usklađeni din.izn, 45/15- usklađeni din.izn, 83/15, 112/15, 50/16- usklađeni din.izn., 61/17- usklađeni din.izn., 113/17, 3/18-ispr, 50/18, 95/18 i 38/19-usklađeni din.izn.)

Prijem stranaka

Visoko obrazovanje – priznavanje inostranih diploma: Zahumska 14, kancelarija 412, sreda i petak od 12:00 do 14:00; broj telefona: 011 24 01 911, lokali-251 i 257; 011/24-01-534

Osnovno i srednje obrazovanje – priznavanje: Nemanjina 22-26, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24, sreda od 10:00 do 14:00, broj telefona: 011 36 16 577 (od 13:00 do 14:00 svakog radnog dana);

Prijem dokumentacije

Prijem dokumentacije za osnovno i srednje obrazovanje se vrši u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ulica Nemanjina 22-26, Pisarnica za prosvetu.

Prijem dokumentacije za visoko obrazovanje: Prijem dokumentacije za visoko obrazovanje u okviru Centra ENIC/NARIC Srbija se od srede 08. marta 2017. godine vrši u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  ulica Zahumska 14, krilo A, kancelarija br. 7.

Jelena Radovanović, ENIC/NARIC Srbija

Vreme telefonskih konsultacija: svakog radnog dana od 12:00 do 14:00

Kontakt telefon: 011/ 21-20-772; 011/24-01-534

Mejl: jelena.radovanovic@mpn.gov.rs

Napomena:

Pri ličnom dolasku trećeg lica u prostorije Centra ENIC/NARIC, u svrhu dobijanja informacija za nekog kandidata, ta osoba mora imati punomoćje od advokata da bi mogla da traži informacije o kandidatu.

Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Dodatne informacije

Neće se vršiti priznavanje javnih isprava sa Evropskog univerziteta i Internacionalnog univerziteta u Distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, zato što navedenim univerzitetima nije produžena licenca za obavljanje delatnosti u oblasti visokog obrazovanja u Distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, skinuti su sa liste akreditovanih visokoškolskih institucija Bosne i Hercegovine i dobili su negativan izveštaj u okviru inspekcijskog nadzora za Distrikt Brčko.

Detaljnije informacije na:

www.cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/251-informacija-o-statusu-evropskog-univerziteta-i-internacionalnog-univerziteta-u-br%C4%8Dko-distriktu-bih

 

Kontaktirajte Enic/Naric Srbija

7 + 15 =

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.