Образовање одраслих, шта је то

Упис одраслих лица у основну школу - старосна граница, колико траје и по којем програму одрасли завршавају основно образовање ?

 Упис одраслих лица у основну школу – старосна граница, колико траје и по којем програму одрасли завршавају основно образовање ? Одредбом члана 52. Закона о образовању одраслих („Сл. Гласник РС“, бр. 55/13) и Правилником о наставном плану и програму основног образовања одраслих, дефинисанo је да лица старија од 15. година су одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује основно образовање и васпитање, а према програм за образовање одраслих. Наставни план и програм основног образовања одраслих намењен је свим одраслима који су прекинули своје основно образовање или га, из било којих разлога, нису никада ни започели, а старији су од 15. година живота.


Према Правилнику о наставном плану и програму за основно образовање одраслих (по моделу функционалног основног образовања) основно образовање за одрасле траје три године – три циклуса. Приви циклус 1. – 4. разред; други циклус 5. и 6. разред; трећи циклус 7. и 8 разред. Програм се реализује у 78 основних школа и школа за основно образовање одраслих.
Након завршеног основог образовања полазници имају могућност да преко Националне службе за запошљавање заврше стручну обуку за неки посао, а коју спроводи средња стручна школа.

По којем програму одраслих полазници полажу Завршни испит?

Сви одрасли полазници који су уписали основну школу по Програму за образовање одраслих из 91 године (стари програм – који је трајао 4 године), Завршни испит полажу по програму полагања Завршног испита по којем полажу и редовни ученици.
Одрасли који су уписали основну школу по новом програму (Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих (по моделу функционалног основног образовања, „Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“ број 13/13 ), Завршни испит полажу по посебно припремљеним тестовима за одрасле.

Шта је потребно да би се стекао статус Јавно признатог организатора образовања одраслих (ЈПОА)?

У складу са чл. 17 Закона о образовању одраслих (Сл.гласник РС, 55/2013), ближи услови у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава  за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих биће прописани посебним правилником, а  који се тренутно налази у процедури доношења. Закон о образовању одраслих је у чл. 18 прописао поступак за издавање одобрења другој организацији ради стицања статуса јавно признатог организатора активности, као и садржај захтева, односно  елабората који се подноси Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Да ли лице, које је стекло средње образовање , а жели да се преквалификује, доквалификује или да се упише у специјалистички програм, плаћа школарину ?

Чланом  91. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), прописано је да лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује, доквалификује, стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа  школарину.

Висину школарине прописује Министарство и то према врстама образовања.

Формално образовање одраслих обухвата основно и средње образовање и реализује се у верификованим основним школама, сколама за основно образовање одраслих, средњим школама и средњим школама за образовање одраслих .
Неформално образовање одраслих су организовани процеси учења одраслих на основу посебних програма, а у циљу стицања знања и вештина усмерених на лични развој, рад и запошљавање и социјалне активности. Одобрени програми неформалног образовања реализују се у ОШ и СШ које имају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за конкретне активности образовања одраслих и код друге организације која има статус јавно признатог организатора за конкретне активности образовања одраслих ( ЈПОА), а у складу са посебним законом и подзаконским актима који ближе уређују ову област.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.