Упис у средњу школу

Да ли је пријемни испит обавезан?

Пријемни испит се полаже за упис у средњу музичку и балетску школу, уметничку школу, и школе у којима се образују обдарени ученици за математику, физику, стране језике, рачунарство и они који део образовања остварују на и на страном језику. За свакиобразовнипрофилза који се полажепријемнииспитседефинишеначин, време, програм, бодовање и рангирање.
Преузмите Правилник о упису ученика у средњу школу.

Упис ученика ромске националне мањине?

За упис ученика ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима, потребно је да родитељ, осносно законски заступник ученика, поднесе пријаву основној школи, најкасније до 1. новембра  школске године у којој ученик похађа 8. разред.

Након полагања завршног испита, број бодова који ученици ромске националне мањине остваре на основу успеха у основној школи и резултата на завршном испиту, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Ученицима  ромске националне мањине који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за  још додатних 5% , односно за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Родитељ, односно законски заступник  ученика  попуњавају листу жеља  за даље школовање и предају је у основној школи. Ученици се  расподељују  у средње школе на основу листе жеља  и броја укупног бодова заједно са осталим ученицима. Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици  се равномерно распоређују по одељењима.

Да ли је могуће одложити пријемни испит?

Не. Пријемни испити се реализују у само једном року. Пријављивање и полагање пријемних испита се до сада одвијало од краја маја до половине јуна месеца.

Шта се дешава уколико ученик буде примљен у одређени образовни профил, а не испуњава посебне здравствене услове?

За одређене образовне профиле прописани су посебни здравствени услови. Конкурс за упис ученика у средњу школу садржи преглед посебних здравствених услова за одређене образовне профиле.
Како би се избегле ситуације које су садржане у питању, потребно је да се ученици, родитељи и наставници упознају са здравственим условима неопходним за одређене образовне профиле пре попуњавања „листе жеља“ и изваде лекарско уверење.
Уколико се овај случај, стицајем разних околности, деси ученици се уписују на преостала слободна места оних образовних профила за која испуњавају здравствене услове.

Да ли је могуће након уписа у средњу школу, променити образовни профил у истој или некој другој школи?

После првог септембра директор школе је надлежан за упис и уколико има слободног места на одређеном профилу, може да прими ученика.

Шта се дешава када се у одређени образовни профил упише недовољно ученика?

Уколико се после другог круга распоређивања ученика не распореди довољн број за формирање одељења, окружна комисија за упис распоређиваће ученике у друге образовне профиле у којима има места за упис и може се формирати одељење.

Који страни језик ученици настављају да уче у средњем стручном образовању?

У средњем стручном образовању ученици могу изучавање наставити једног од страних језика  који су учили у основној школи.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.