Upis u srednju školu

Da li je prijemni ispit obavezan?

Prijemni ispit se polaže za upis u srednju muzičku i baletsku školu, umetničku školu, i škole u kojima se obrazuju obdareni učenici za matematiku, fiziku, strane jezike, računarstvo i oni koji deo obrazovanja ostvaruju na i na stranom jeziku. Za svakiobrazovniprofilza koji se polažeprijemniispitsedefinišenačin, vreme, program, bodovanje i rangiranje.
Preuzmite Pravilnik o upisu učenika u srednju školu.

Upis učenika romske nacionalne manjine?

Za upis učenika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima, potrebno je da roditelj, osnosno zakonski zastupnik učenika, podnese prijavu osnovnoj školi, najkasnije do 1. novembra  školske godine u kojoj učenik pohađa 8. razred.

Nakon polaganja završnog ispita, broj bodova koji učenici romske nacionalne manjine ostvare na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata na završnom ispitu, uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Učenicima  romske nacionalne manjine koji žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za  još dodatnih 5% , odnosno za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Roditelj, odnosno zakonski zastupnik  učenika  popunjavaju listu želja  za dalje školovanje i predaju je u osnovnoj školi. Učenici se  raspodeljuju  u srednje škole na osnovu liste želja  i broja ukupnog bodova zajedno sa ostalim učenicima. Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, učenici  se ravnomerno raspoređuju po odeljenjima.

Da li je moguće odložiti prijemni ispit?

Ne. Prijemni ispiti se realizuju u samo jednom roku. Prijavljivanje i polaganje prijemnih ispita se do sada odvijalo od kraja maja do polovine juna meseca.

Šta se dešava ukoliko učenik bude primljen u određeni obrazovni profil, a ne ispunjava posebne zdravstvene uslove?

Za određene obrazovne profile propisani su posebni zdravstveni uslovi. Konkurs za upis učenika u srednju školu sadrži pregled posebnih zdravstvenih uslova za određene obrazovne profile.
Kako bi se izbegle situacije koje su sadržane u pitanju, potrebno je da se učenici, roditelji i nastavnici upoznaju sa zdravstvenim uslovima neophodnim za određene obrazovne profile pre popunjavanja „liste želja“ i izvade lekarsko uverenje.
Ukoliko se ovaj slučaj, sticajem raznih okolnosti, desi učenici se upisuju na preostala slobodna mesta onih obrazovnih profila za koja ispunjavaju zdravstvene uslove.

Da li je moguće nakon upisa u srednju školu, promeniti obrazovni profil u istoj ili nekoj drugoj školi?

Posle prvog septembra direktor škole je nadležan za upis i ukoliko ima slobodnog mesta na određenom profilu, može da primi učenika.

Šta se dešava kada se u određeni obrazovni profil upiše nedovoljno učenika?

Ukoliko se posle drugog kruga raspoređivanja učenika ne rasporedi dovoljn broj za formiranje odeljenja, okružna komisija za upis raspoređivaće učenike u druge obrazovne profile u kojima ima mesta za upis i može se formirati odeljenje.

Koji strani jezik učenici nastavljaju da uče u srednjem stručnom obrazovanju?

U srednjem stručnom obrazovanju učenici mogu izučavanje nastaviti jednog od stranih jezika  koji su učili u osnovnoj školi.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.