SEDMI OKVIRNI PROGRAM – 7OP

Sedmi okvirni program Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti

Seventh Framework Programme – FP7
Lisabonska strategija Evropske unije ima za cilj da EU bude „najdinamičnija, svetski konkurentna, ekonomija zasnovana na znanju“. Trougao znanja – istraživanje, obrazovanje i inovacije – je nosilac evropskih napora radi postizanja abmicioznih lisabonskih ciljeva. Brojni programi, inicijative i mere podrške su ustanovljeni radi podrške znanju.

Sedmi okvirni program (7OP) povezuje sve inicijative EU u oblasti istraživanja, kao što su Okvirni program konkurentnost i inovacije, Programi obrazovanja i obučavanja, kao i Strukturni i Kohezioni fondovi za regionalno približavanjej, igrajući važnu ulogu u dostizanju privrednog rasta, konkurentnosti i zaposlenosti. Takođe je i noseći stub Evropskog istraživačkog prostora. 7OP je osnovni mehanizam finansiranja istraživanja u periodu 2007-2013. godine i raspolaže budžetom od 50,5 milijardi evra.

Široko polje ciljeva 7OP se može grupisati u četiri kategorije Saradnja (Cooperation), Ideje (Ideas), Ljudi (People) i Kapaciteti (Capacities). Za svaku oblast pripremljen je specifični program koji pokriva osnovne oblasti istraživačke politike EU. Svi programi su usmereni ka promociji i potsticanju istraživačke izvrsnosti u EU.
Sektor za evropske integracije i razvojene i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci Ministarstva prosvete i nauke koordiniše aktivnostima koje se odnose na Sedmi okvirni program Evropske unije (FP7 EU) pomoću Mreže nacionalnih kontakt osoba , sa ciljem efikasnog uključivanja naših istraživača u FP7.
7OP je lansiran 22. decembra 2006. godine . Trenutno objavljeni pozivi u 7OP se mogu pronaći ovde.

docPraktično uputstvo kako obezbediti sredstva Evropske unije za istraživanje i inovacije

Potražite partnera za projekat prijavom svog interesa
Pravila za učešće
Skica uobičajenog ugovora o dodeli sredstava
Postanite ocenjivač projekata 7OP