Бранко Ружић

Бранко Ружић

Министар просвете, науке и технолошког развоја

Законски оквир
Функције руководилаца Министарства просвете, науке и технолошког развоја као органа државне управе утврђене су члановима 23 – 27. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05).
Министар
У складу са чланом 23. Закона о државној управи Министарством руководи министар:

 • Министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства;
 • Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и стање у свим областима из делокруга министарства.
Државни секретар
У складу са чланом 24. Закона о државној управи министарство може да има једног или више државних секретара:

 • Државни секретар за свој рад одговарају министру и Влади;
 • Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди.
 • Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе;
 • Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује једног од њих да га замењује док је одсутан или спречен;
 • Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра;
 • Државни секретар подлеже истим правилима о неспојивости и сукобу интереса као члан Владе, с тим што не може бити народни посланик.
Посебни саветник
У складу са чланом 27. Закона о државној управи министар може именовати три посебна саветника:

 • Посебни саветник министра по налогу министра припрема предлоге, сачињава мишљења и врши друге послове за министра;
 • Права и обавезе посебног саветника министра уређују се уговором, према општим правилима грађанског права, а накнада за рад – према мерилима која одреди Влада;
 • Број посебних саветника министра одређује се актом Владе за свако министарство.

 

Помоћник министра
У складу са чланом 25. Закона о државној управи министарство има помоћнике министра:

 • Помоћник министра за свој рад одговара министру;
 • Помоћник министра руководи заокруженом облашћу рада министарства за коју се образује сектор;
 • Помоћник министра планира, усмерава и надзире рад у сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора;
 • Помоћника министра поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.
Секретар министарства
У складу са чланом 26. Закона о државној управи министарство може да има секретара министарства:

 • Секретар министарства за свој рад одговара министру;
 • Секретар Министарства помаже министру у управљању кадровским, информатичким, општим и другим питањима, као и у усклађивању рада унутрашњих јединица Министарства и сарађује са другим органима;
 • Секретара министарства поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

др Милан Пашић

др Милан Пашић

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитањe

 

 

 

Део сајта је у припреми: тим саветника у Кабинету министра и Шеф кабинета

др Александар Јовић

др Александар Јовић

Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције

проф. др Бојан Тубић

проф. др Бојан Тубић

Помоћник министра за високо образовање

Споменка Симонић

Споменка Симонић

Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције

Др Саша Стојановић

Др Саша Стојановић

Помоћник министра за дигитализацију у просвети и науци

проф. др Габријела Грујић

проф. др Габријела Грујић

Помоћник министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање

Саша Стевановић

Саша Стевановић

Помоћник министра за финансије

Јасмина Јовановић

Јасмина Јовановић

Помоћник министра за инспекцијске послове

Др Марина Соковић

Др Марина Соковић

Помоћник министра за науку

 др Сашa Лазовић

др Сашa Лазовић

Помоћник министра за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Жељка Кнежевић

Жељка Кнежевић

Секретар Министарства

Татјана Ђурђевић Степанић

Татјана Ђурђевић Степанић

Шеф одсека за правне послове

Душко Милошевић

Душко Милошевић

Руководилац групе за интерну ревизију

Јасмина Ђелић

Јасмина Ђелић

Начелник Одељења за координацију рада школских управа

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.