Branko Ružić

Branko Ružić

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zakonski okvir
Funkcije rukovodilaca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao organa državne uprave utvrđene su članovima 23 – 27. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/05).
Ministar
U skladu sa članom 23. Zakona o državnoj upravi Ministarstvom rukovodi ministar:

 • Ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva;
 • Ministar je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva.
Državni sekretar
U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima jednog ili više državnih sekretara:

 • Državni sekretar za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi;
 • Državni sekretar pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.
 • Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade;
 • Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar pismeno ovlašćuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen;
 • Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra;
 • Državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član Vlade, s tim što ne može biti narodni poslanik.
Posebni savetnik
U skladu sa članom 27. Zakona o državnoj upravi ministar može imenovati tri posebna savetnika:

 • Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišljenja i vrši druge poslove za ministra;
 • Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad – prema merilima koja odredi Vlada;
 • Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.

 

Pomoćnik ministra
U skladu sa članom 25. Zakona o državnoj upravi ministarstvo ima pomoćnike ministra:

 • Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru;
 • Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada ministarstva za koju se obrazuje sektor;
 • Pomoćnik ministra planira, usmerava i nadzire rad u sektoru i vrši najsloženije poslove iz delokruga sektora;
 • Pomoćnika ministra postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.
Sekretar ministarstva
U skladu sa članom 26. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima sekretara ministarstva:

 • Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru;
 • Sekretar Ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, informatičkim, opštim i drugim pitanjima, kao i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica Ministarstva i sarađuje sa drugim organima;
 • Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

dr Milan Pašić

dr Milan Pašić

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

 

 

 

Deo sajta je u pripremi: tim savetnika u Kabinetu ministra i Šef kabineta

dr Aleksandar Jović

dr Aleksandar Jović

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije

prof. dr Bojan Tubić

prof. dr Bojan Tubić

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje

Spomenka Simonić

Spomenka Simonić

Pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije

Dr Saša Stojanović

Dr Saša Stojanović

Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci

prof. dr Gabrijela Grujić

prof. dr Gabrijela Grujić

Pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje

Saša Stevanović

Saša Stevanović

Pomoćnik ministra za finansije

Jasmina Jovanović

Jasmina Jovanović

Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove

Dr Marina Soković

Dr Marina Soković

Pomoćnik ministra za nauku

 dr Saša Lazović

dr Saša Lazović

Pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

Željka Knežević

Željka Knežević

Sekretar Ministarstva

Tatjana Đurđević Stepanić

Tatjana Đurđević Stepanić

Šef odseka za pravne poslove

Duško Milošević

Duško Milošević

Rukovodilac grupe za internu reviziju

Jasmina Đelić

Jasmina Đelić

Načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.