SPECIJALIZOVANA ODELjENjA

ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA GEOGRAFIJU I ISTORIJU

 

 

 Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju u gimnazijama omogućiće da se poboljša kvalitet obrazovnih postignuća budućih studenata geografije, istorije, prava, političkih i drugih srodnih nauka.

Zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom ovakvog gimnazijskog obrazovanja, budući studenti će raspolagati analitičkim veštinama neophodnim za kritičko sagledavanje savremenog sveta i aktuelnih civilizacijskih tokova.

O SMERU

Specifičnost Plana nastave i učenja za gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju je u tome što će učenici za četiri godine imati ukupno po 539 časova iz geografije i istorije, što je mnogo više nego u ostalim gimnazijskim smerovima. Pored toga, imaće i 107 časova predmeta Osnove geopolitike i 74 časa predmeta Jezik, mediji i kultura, koji se u ostalim gimnazijskim smerovima javljaju samo u okviru izbornih programa.

Ovakav broj časova, sadržaji koji se izučavaju, stručni nastavnici i opremljene škole stvaraju uslove da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na odgovarajućim fakultetima (fakulteti društveno-humanističkih nauka, kao i oni na kojima se izučava čovekov uticaj na prirodu i uticaj prirode na ljudsku zajednicu), pri čemu se učenicima ne uskraćuje prohodnost i na studijske programe iz srodnih ili sasvim drugih oblasti.

PREDNOSTI

Prednost školovanja u ovim specijalizovanim odeljenjima je u tome što je broj učenika ograničen na 20, što omogućava efikasniji rad na časovima. Planom nastave i učenja specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju predviđen je veliki broj časova vežbi. U ostvarivanju različitih tema i dostizanju datih ishoda predmeta Geografija i Istorija, časovi vežbi otvaraju široku mogućnost za izradu istraživačkih zadataka i projekata, kao i korišćenje metoda koji podrazumevaju aktivno učestvovanje učenika i upotrebu IKT-a i GIS-a (Geografskog informacionog sistema).

Primena stečenih znanja u korišćenju savremenih informacionih tehnologija u simulaciji procesa iz oblasti fizičke i društvene geografije, omogućiće im uspešnu saradnju sa drugima pri rešavanju složenih problema zaštite čovekove okoline.

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u odeljenja koja ostvaruju nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju, kandidati polažu prijemni ispit na kome rešavaju test iz geografije ili istorije.

Učenik može da polaže test iz geografije ili test iz istorije, ili oba testa, pri čemu se boduje bolji rezultat.

Testovi se polažu u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja, a učenici za pripremu mogu koristiti zbirke zadataka za pripremu završnog ispita.

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju održava se u nedelju, 16. maja 2021. godine:

  • Geografija od 10-12 časova 
  • Istorija od 14-16 časova

SPISAK GIMNAZIJA

Gimnazije koje upisuju odeljenja koja će pohađati učenici sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju u školskoj 2020/2021. godini su:

  • Peta beogradska gimnazija, Beograd
  • Deveta gimnazija „Mihailo Petrović Alas“, Novi Beograd
  • Gimnazija „Veljko Petrović“, Sombor
  • Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci
  • Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Niš
  • Gimnazija, Kraljevo

SPECIFIČNI PREDMETI

Na časovima Istorije najviše prostora biće posvećeno radu na istorijskim izvorima. Projektnim zadacima i radom na istorijskim izvorima učenici se podstiču na samostalno učenje i zaključivanje i razvijanje kritičkog i analitičkog mišljenja. Pažljivo odabranim istorijskim izvorima i dobro formulisanim pitanjima učenici se stavljaju u poziciju da sami donose zaključke, umesto da im se činjenice samo prezentuju. Tako se naročito razvijaju analitičke veštine komparacije različitih izvora informacija, procenjuje njihova relevantnost, objektivnost i kompleksnost.

Kada govorimo o nastavi Geografije, učenici na vežbama realizuju simulacije geografskih procesa o kojima su saznavali na časovima teorije. Primenom Geografskog informacionog sistema učenicima se obezbeđuje mogućnost da kroz eksperiment zaključuju kakve su karakteristike nekog procesa. Vežbe omogućavaju da se eksperimentiše izborom različitih ulaznih podataka i parametara, čime se stiču saznanja o osobinama geografskih procesa koji dovode do formiranja određenih pojava u geografskom prostoru. Za realizaciju vežbi, koje će se izvoditi koristeći računare, predviđen je praktikum, zajedno sa programskom podrškom i potrebnim nastavnim sredstvima.

Izučavajući predmet Osnove geopolitike učenici će ovladati osnovama geopolitičke misli i osposobiti se da prepoznaju i objasne strateške interese i na njima zasnovane državne politike.

Izučavanje predmeta Jezik, mediji i kultura doprineće unapređivanju komunikacijskih veština, razvoju medijske kulture i usvajanju obrazaca ponašanja koji će učenicima omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i dalji profesionalni razvoj.

PLAN NASTAVE I UČENjA

Dokument preuzmite OVDE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.