Група за докторске студије

У Групи за докторске студије обављају се послови који се односе на: праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области докторских студија; предлагање броја студената за упис на докторске студије; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике докторских студија; припрему и израду уговора из надлежности Групе; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из ове области; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

ГРУПА ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ је новооснована Група у Сектору за науку.

У овој Групи, кроз многобројне активности, у складу са Законом о научноистраживачкој делатности и Законом о високом образовању, као и подзаконским актима и другим прописима, прати се стање и покрећу иницијативе за решавање питања из области докторских студија, које се првенствено односе на уписну политику докторских студија.

Такође, стварају се услови за очување и развој научноистраживачког кадра, и то највише кроз стипендирање студената докторских академских студија ангажованих на научноистраживачким пројектима Министарства.

Стипендије за студенте докторских академских студија

Стратегије за образовање до 2020.

i

Документа и прописи

Конкурси и јавни позиви

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.