Grupa za doktorske studije

U Grupi za doktorske studije obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja iz oblasti doktorskih studija; predlaganje broja studenata za upis na doktorske studije; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike doktorskih studija; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Grupe; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

GRUPA ZA DOKTORSKE STUDIJE je novoosnovana Grupa u Sektoru za nauku.

U ovoj Grupi, kroz mnogobrojne aktivnosti, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i Zakonom o visokom obrazovanju, kao i podzakonskim aktima i drugim propisima, prati se stanje i pokreću inicijative za rešavanje pitanja iz oblasti doktorskih studija, koje se prvenstveno odnose na upisnu politiku doktorskih studija.

Takođe, stvaraju se uslovi za očuvanje i razvoj naučnoistraživačkog kadra, i to najviše kroz stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija angažovanih na naučnoistraživačkim projektima Ministarstva.

Stipendije za studente doktorskih akademskih studija

Strategije za obrazovanje do 2020.

i

Dokumenta i propisi

Konkursi i javni pozivi

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.