Социјална инклузија

 • Република Србија постаје чланица Европске агенције за посебне потребе и инклузију у образовању

 • Одржани семинари за саветнике спољне сараднике у области инклузивног образовања

 • Представљен каталог асистивне технологије

 • Водич за рад интерресорних комисија

 • Конференција о примерима добре праксе, изазова и визије за будућност

 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ПРВИХ 100 ДАНА ВЛАДЕ

>>> Сазнајте више о АКТИВНОСТИМА СИ<<<


 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја основало je Групу за социјалну инклузију у априлу 2015. године у оквиру Сектора за развој и високо образовање. Циљ оснивања Групе је да се обезбеди континуирано унапређивање квалитета  образовања  кроз развијање инклузивне културе, политике и праксе на свим нивоима образовања у Републици Србији. Стручну и финансијску подршку раду Групе за социјалну инклузију пружају УНИЦЕФ и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ). Инклузивно образовање је законска обавеза Републике Србије и регулисано јеЗаконом о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015). Образовни систем треба да пружа једнаке шансе деци, младима и одраслима, у остваривању права на квалитетно образовање. Уважавајући образовне потребе, кроз обезбеђивање адекватне подршке и доступности на свим нивоима, свакој особи треба да буде омогућено учење и напредовање, усвајање вештина за самосталан живот и укљученост у друштвени живот.

Инклузивно образовање није само питање приступачности или процеса, већ промена основних вредности и уверења. Постоје значајни људски, економски и социјални разлози за инклузивно образовање које представља средство за изградњу односа међу појединцима, унутар групе и друштва у целини.

Задатак Групе је да ради на доступности и праведности образовања у Републици Србији, стварању сигурне и подстицајне физичке и социјалне средине за сву децу, ученике, студенте и одрасле ради остваривања њихових права на образовање и додатну подршку.

Погледајте документаран филм снимљен у оквиру Пројекта “Регионална подршка инклузивном образовању”

Група за социјалну инклузију својим активностима треба да обезбеди удруживање утицаја програма и пројеката Министарства кроз ефикасну сарадњу са другим организационим јединицама Министарства и Заводима, као и сарадњу са другим министарствима, независним телима, стручним друштвима и организацијама цивилног друштва ради остваривања следећих специфичних циљева инклузивног образовања:

 1. унапређивање прописа у области инклузивног образовања и социјалне инклузије;
 2. развијање система подршке деци и младима кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње;
 3. унапређивање компетенција запослених у  образовно-васпитним установама за квалитетно (инклузивно) образовање;
 4. стварање инклузивног окружења за учење и развој;
 5. развијање и примена механизама за праћење и вредновање инклузивног образовања.
w

Контакт особа

Гордана Цветковић, Руководилац Групе за социјалну инклузију

Адреса: Немањина 22-26, 11. спрат, канцеларија 33

Телефони: +381 11 367 0938, +381 11 363 1385