Социјална инклузија

 • Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије

 • Одржана прва међународна конференција Националне асоцијације родитеља и наставника Србије

 • Договорени су кораци за повећање укључености деце са сметњама у развоју, која живе у установама за смештај, у образовање

 • Одржане обуке „Описмењавање на Брајевом писму наставника који образују ученике са визуелним сметњама“

 • СТРУЧНИ САСТАНАК МРЕЖЕ РЕАЛИЗАТОРА ОБУКЕ „НАСТАВНИЦИ КАО НОСИОЦИ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СВУ ДЕЦУ“

 • Састанак о укључивању у образовање деце из установа за смештај деце са сметњама у развоју

>>> Сазнајте више о АКТИВНОСТИМА СИ<<<


 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја основало je Групу за социјалну инклузију у априлу 2015. године. Циљ оснивања Групе је био да се обезбеди континуирано унапређивање квалитета образовања кроз развијање инклузивне културе, политике и праксе на свим нивоима образовања у Републици Србији. Стручну и финансијску подршку раду Групе за социјалну инклузију од почетка пружају УНИЦЕФ и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ). Од септембра 2017. године спајањем три организационе јединице (Групе за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању, Групе за социјалну инклузију и Групе за заштиту од насиља и дискриминације) формирана је Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације у оквиру Одељења за области предшколског и основног образовања и васпитања Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање.
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017) регулише се обавеза Републике Србије да кроз образовни систем пружи једнаке шансе деци, младима и одраслима у остваривању права на квалитетно образовање. Уважавајући образовне потребе, кроз обезбеђивање адекватне подршке и доступности на свим нивоима, свакој особи треба да буде омогућено учење и напредовање, усвајање вештина за самосталан живот и укљученост у заједницу. Инклузивно образовање није само питање приступачности, већ промена основних вредности и уверења. Постоје значајни људски, економски и социјални разлози за инклузивно образовање које представља средство за изградњу односа међу појединцима, унутар групе и друштва у целини.
Задатак Групе је да ради на доступности и праведности образовања у Републици Србији, стварању сигурне и подстицајне физичке и социјалне средине за сву децу, ученике, студенте и одрасле ради остваривања њихових права на образовање и додатну подршку.

Група својим активностима обезбеђује удруживање утицаја програма и пројеката кроз ефикасну сарадњу са другим организационим јединицама Министарства и заводима, као и сарадњу са другим министарствима, независним телима, стручним друштвима и организацијама цивилног друштва ради остваривања следећих специфичних циљева инклузивног образовања:

 • унапређивање прописа у области инклузивног образовања и социјалне инклузије;
 • развијање система подршке деци и младима кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње;
 • унапређивање компетенција запослених у образовно-васпитним установама за квалитетно (инклузивно) образовање;
 • стварање инклузивног окружења за учење и развој;
 • развијање и примена механизама за праћење и вредновање инклузивног образовања.