Информације од јавног значаја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поседује информације до којих долази у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења, а пре свега применом прописа, вршењем инспекцијског надзора, као и поступањем по захтевима правних и физичких лица у облику предмета, који се чувају у архиви.

Све информације којима Министарство располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Министарство ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) подноси се Министарству у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено.

Захтев мора да садржи: назив и адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја   

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

  ћирилица

  latinica

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Министарство ће у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му или упути копију тог документа. Ако Министарство просвете, науке и технолошког развоја није у могућности, из оправданих разлога, да у наведеном року поступи по поднетом захтеву, о томе ће обавестити тражиоца и одредити накнадни рок, који неће бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.

Ако Министарство просвете, науке и технолошког развоја на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и у року од 15 дана од дана достављања решења о одбијању захтева Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.