Informacije od javnog značaja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poseduje informacije do kojih dolazi u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja, a pre svega primenom propisa, vršenjem inspekcijskog nadzora, kao i postupanjem po zahtevima pravnih i fizičkih lica u obliku predmeta, koji se čuvaju u arhivi.

Sve informacije kojima Ministarstvo raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa radom, Ministarstvo će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), osim kada su se, prema ovom zakonu, stekli uslovi za isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se Ministarstvu u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pismeno.

Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja   

PREUZMITE OBRAZAC

  ćirilica

  latinica

U skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Ako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u navedenom roku postupi po podnetom zahtevu, o tome će obavestiti tražioca i odrediti naknadni rok, koji neće biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.

Ako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o odbijanju zahteva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.