Reformom u oblasti nauke, donošenjem Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/2019) i Zakona o fondu za nauku Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), kao i Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama  („Službeni glasnik RS”, broj 90/19), uspostavljen je sistem kombinovanog finansiranja nauke, odnosno institucionalno/projektno finansiranje.

Navedenim propisima uspostavljen je osnov za redovno kombinovano finansiranje naučnoistraživačkog rada svih istraživača zaposlenih u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (NIO), u zavisnosti da li se naučnoistraživačkim radom bave kroz finansiranje prema godišnjem Planu rada NIO, ili su u određenom vremenskom periodu angažovani na projektima Fonda za nauku Republike Srbije.

S toga se svim istraživačima zaposlenim u akreditovanoj NIO, koji se u toku trajanja projekata finansiraju iz sredstava Fonda za nuku, nakon isteka rada na projektu, omogućava nastavak finansiranje u NIO, a u skladu sa odgovarajućim ugovorom/aneksom ugovora o radu. NIO čiji je osnivač država je u obavezi da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavi obaveštenje da su istraživači uključeni na projekte Fonda (sa navođenjem perioda angažovanja), uz obavezu da blagovremeno podnesu zahtev za njihovo finansiranje nakon isteka projekata.