Пројекат „ECEC – Early Childhood Education and Care“: Инклузивно предшколско васпитање и образовање

ПРИКЉУЧИТЕ СЕ ТИМУ – ОГЛАШЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ:

Тренутно нема актуелних конкурса…

 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања, нарочито за децу из осетљивих друштвених група.

Очекује се да ће главне добити од Пројекта имати: деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локална заједница (јединице локалне самоуправе, здравствене службе, центри за социјални рад итд.), МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ и други важни актери на националном и локалном нивоу.

Компоненте Пројекта

компонента 1: унапређење доступности предшколског васпитања и образовања

компонента 2: унапређење квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања

компонента 3: подршка деци и породици из осетљивих друштвених група

компонента 4:  управљање пројектом, стручна подршка, праћење и евалуација

Ток пројекта:

Од јануара 2016. године реализован је низ састанака са представницима Светске банке и кључним партнерима са циљем дефинисања и разраде активности у оквиру предложених компоненти Пројекта. Дискутовало о капацитетима мреже предшколских установа и основних школа; актуелним модалитетима обухвата деце и могућностима повећања обухвата деце узраста од три до пет и по година, посебно из осетљивих друштвених група; питањима иницијалног образовања васпитача, могућностима диверсификације програмске понуде и другим питањима.

 

Пројекат се ослања на важећи стратешки и легислативни оквир који регулише област предшколског васпитања и образовања у Републици Србији, досадашња искуства у реализацији пројеката у делатности предшколског васпитања, међународна и национална документа образовне политике, релевантна истраживања, анализе и извештаје.

Први кораци у процесу постављања Пројекта указују на јасну опредељеност Министарства да се Пројекат развија на партиципативној основи. Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је три велика координациона састанка (7. априла, 17. јуна и 22. септембра 2016.) на тему „Предшколско васпитање и образовање – унапређивање обухвата, квалитета и инклузивности“ са циљем разматрања приоритета у делатности предшколског васпитања и образовања у Србији, од којих неке треба уврстити у предлог активности Пројекта. Састанцима су присуствовали представници струковних удружења медицинских сестара-васпитача, васпитача, стручних сарадника и директора предшколских установа, Савеза учитеља Србије, Универзитета у Београду и Новом Саду, Светске банке и Фондације Новак Ђоковић, Делегације ЕУ у Београду, Републичког завода за статистику, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, УНИЦЕФ-а, Центра за интерактивну педагогију, Сталне конференције градова и општина, Фонда за отворено друштво, Ромског образовног фонда, Романипен-а, Мреже организација за децу Србије, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Унапређивање доступности предшколског васпитања за децу узраста од три до пет и по година, посебно из осетљивих друштвених група биће остварено повећањем просторних капацитета – изградњом нових, реновирањем/ адаптацијом и пренаменом расположивих просторних капацитета у локалној заједници (планирано је да Пројекат обезбеди проширење просторних капацитета за  17 000 нових места за децу,  у урбаним и руралним подручјима). Квалитет инклузивног предшколског васпитања и образовања, као подршка целовитом развоју и добробити све деце, биће подржан активностима у пројекту које се осносе на широку имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, унапређивање иницијалног образовања и професионалног развоја стручног кадра као и унапређивање система вредновања квалитета предшколског васпитања и образовања у циљу подршке добробити и целовитом развоју деце. Очекује се да сва деца узраста до шест и по година имају одговарајуће добити од активности у пројекту које се односе на подизање свести у локалној заједници о важности предшколског васпитања (кампања путем мас медија) и подршку породицама у остваривању њихове васпитне функције (кроз програме оснаживања родитеља и старатеља).