Obrazovno-vaspitni sistem je prepoznao svoju ulogu, značaj i potencijal za rad na  prevenciji i podizanju svesti o važnosti različitih aktivnosti koje pomažu podizanje svesti o trgovini ljudima i mogućnostima za zaštitu dece i mladih od trgovine ljudima.

Za ovaj važan zadatak je bila neophodna obuka zaposlenih u ovom sistemu  i sticanje specifičnih znanja iz ove oblasti i razumevanje uloge i odgovornosti.

U saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava  ljudi od trgovine ljudima, Ministarstvom unutrašnjih poslova izrađeni su 2015. godine Indikatori za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima u obrazovanju.

Ovim indikatorima se zaposlenima u obrazovnim ustanovama omogućava da lakše prepoznaju simptome koji mogu da ukazuju na trgovinu ljudima i da se nakon uočavanja indikatora obrate referentnim ustanovama. Indikatori su prilagođeni svakodnevnom radu i funkcionisanju zaposlenih u obrazovanju.

Indikatori su organizovani u odnosu na domene ponašanja/situacija koje mogu da ukažu da se radi o trgovini ljudima obuhvataju sledeće oblasti koje su relevantne za trgovinu ljudima i obrazovni sistem:

 1. Ponašanje učenika u školi
 2. Ponašanje roditelja u školi
 3. Zdravstveno stanje učenika
 4. Izgled učenika
 5. Ponašanje učenika generalno
 6. Komunikacija i sadržaj komunikacije
 7. Uspostavljanje odnosa i društvo
 8. Porodični život, uslovi života učenika
 9. Samoidentifikacija

U decembru 2015. organizovana je, u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava  ljudi od trgovine ljudima prva obuka zaposlenih u obrazovnom sistemu (predstavnika Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i zaposlenih u školama) za primenu indikatora.

Početkom 2016. započeti su pregovori sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima i UNITAS fondom koji su rezultirali Memorandumom o saradnji za period maj-decembar 2016.godine .

Učestvovali smo u izradi scenarija za edukativni film “Posmatrači” koji je prikazan na 2.programu RTS-a povodom obeležavawnaj Evropskog dana zaštite žrtava trgovine ljudima.

Obučena je još jedna grupa zaposlenih zaposlenih u obrazovnom sistemu (predstavnika Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i zaposlenih u školama) za primenu indikatora..

Ukupan broj obučenih je 80 ljudi sa teritorije čitave Srbije – dakle svaka školska uprava (organizaciona jedinica Ministarstva prosvete ) ima ljude koji su obučeni za primenu indikatora. Neki od njih su stručnjaci za zaštitu dece od nasilja i koordinišu ove aktivnosti na teritoriji određene školske uprave. Cilj je bio da se ova grupa ljudi osposobi za rad  školama u svojoj školskoj upravi .

Formiran je autorski tim koji je načinio  program dvodnevne obuke “Zaštita dece i mladih u obrazovnom sistemu od trgovine ljudima“  koji realizuje tu obuku .

U julu i avgustu 2016. 80 ljudi je završilo navedenu obuku.

Načinjeni su i akcioni planovi koji su inkorporirani u Godišnje planove rada škola i programme zaštite učenika od nasilja. Tako preventivne aktivnosti u oblasti zaštite od trgovine ljudima postaju sastavni deo aktivnosti škole.

U periodu septembar, oktobar novembar ostvarene su brojne aktivnosti  u 589 osnovnih I srednjih  škola u Srbiji u kojima je učestvovalo /bilo obuhvaćeno :

6273  nastavnika
53526    učenika
4190    roditelja

Broj nastavnika i roditelja treba prihvatiti kao minimalan jer su u najvećem broju slučajeva izveštaji škola i školskih uprava davali podatke samo o onima koji su direktno uključeni u realizaciju samih aktivnosti a ne samo u prisustvovanje.                           S obzirom na broj škola i orijentacioni broj zaposlenih  i učenika možemo smatrati da značajno veći broj zaposlenih, učenika kao i roditelja dobio osnovne informacije  u vezi sa zaštitom dece i mladih od trgovine ljudima.

Neke od aktivnosti koje su realizovane su:

 • anketiranje građana o tome šta znaju o trgovini ljudima,
 • podela flajera/lifleta o trgovini ljudima na trgovima, u parkovima, u lokalnoj zajednici u okruženju škole,
 • forum teatar,
 • hodajuće reklame,
 • simuliranje lanca trgovine ljudima,
 • snimanje o stavovima i informisanosti o temi izrada postera,
 • izložbe postera u holu škole,
 • prikazivani filmovi “Dve sestre” na časovima odeljenskog starešine ,
 • pisani su tekstovi/članci u lokalnim novinama ,
 • izrađivani tematski panoi,
 • održavana predavanja /prezentacije na Nastvničkom veću, Đačkom parlamentu, Savetima roditelja,
 • obuku su prošli Timovi za zaštitu od nasilja škola ,
 • dati intervjui za lokalne medije ,
 • filmovi „Dve sestre“ prikazani na ČOS-u,
 • film „Posmatrači“ je preporučen svim školama, razgovarano o filmu na časovima odeljenske zajednice i  drugo.
 • ostvarena je saradnja sa NVO/Crveni Krst (vršnjačka edukacija), Astra ,Atina.

Obeležen je Evropski dan zaštite žrtava trgovine ljudima .

Održana je u Beogradu 5.12.2016.godine Konferencija “Zaštita dece i mladih u obrazovnom sistemu-iskustva i izazovi” na kojoj su učesnici iz cele Srbije razmenili  svoja iskustva .

Tokom 2016 i 2917 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu  na  fakultetima  za sport i fizičko vaspitanj a u saradljiji sa udruženjima nastavnika fizičke kulture  realizovana obuka nastavnika fizičkog vaspitanja – oko 100 ljudi je završilo obuku “Prevencija trgovine decom i mladima” koja je  posebno adaptirana za nastavnike fizičkog vaspitanja .

Izrađen je Priručnik za obrazovni sistem-Zaštita učenika od trgovine ljudima.Odšampan je u 7000 primeraka i svaka škola u Srbiji je dobila nekoliko primeraka. Ovaj priručnik u elektronskoj formi možete pogledati OVDE.

Načinjen set od tri radionice koji omogućava aktivnu obradu filma “Posmatrači” .