Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu Ministarstvo) upućuje poziv svim osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji za učešće u prvoj fazi sprovođenja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Ova faza sastoji se od samovrednovanja nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika i stručnog usavršavanja svih nastavnika koji nemaju dostignut osnovni nivo digitalnih kompetencija, opisanih u dokumentu Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf  (u daljem tekstu: Okvir) radi osposobljavanja za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovno-vaspitnom radu.

Program stručnog usavršavanja namenjen je zaposlenima u obrazovanju koji ne poseduju osnovni nivo digitalnih kompetencija, opisanih u Okviru, radi dostizanja tog nivoa, koji će nastavnicima u buduće biti neophodan radi primene u nastavi, vođenja školske administracije, stručnog usavršavanja i evidencije stručnog usavršavanja. Program će se odvijati po hibridnom modelu: dva puta po dva dana neposrednog rada u računarskom kabinetu i dva zadatka koja se predaju i komentarišu onlajn, a pohađaće ga svi nastavnici koji primenom instrumenta za samovrednovanje nivoa digitalnih kompetencija utvrde da nisu dostigli osnovni nivo. Prilikom prijave potrebno je da direktor pošalje podatak o broju nastavnika kojima je ova obuka potrebna. U prilogu ovog poziva dostavljamo vam uputstvo za samovrednovanje digitalnih kompetencija, na osnovu kojeg će se odrediti kandidati za pohađanje obuke.

Program stručnog usavršavanja realizovaće se u školama prema dinamici i na lokacijama uslovljenim brojem učesnika iz jedne škole odnosno jedinice lokalne samouprave i tehničkim uslovima za realizaciju, počev od 15. avgusta 2017. godine.

Program stručnog usavršavanja biće besplatan za učesnike.

Škole se prijavljuju za dobijanje obuke popunjavanjem elektronskog formulara koji je sastavni deo ovog poziva, a podaci potrebni za popunjavanje formulara su: ID i naziv škole, broj nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u školi, broj kandidata za pohađanje ovog programa, broj radnih mesta za računarima povezanim na internet u računarskom kabinetu u kojem bi se mogla odvijati obuka u školi već od 15. avgusta (ili kasnije, ako škola ima informacije o predstojećoj nabavci), podaci za konktakt sa osobom zaduženom za sprovođenje samovrednovanja i obuke u školi. Za tačnost podataka unetih u upitnik odgovoran je direktor škole.

Formular za prijavu je dostupan putem linka http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/468138?lang=sr  a po završenom popunjavanju, potrebno je odštampati prijavu, koju overenu potpisom direktora i pečatom škole, treba  dostaviti  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Prijava na Javni poziv školama za učešće u prvoj fazi sprovođenja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija za nastavnike osnovnih i srednjih škola.

Rok za popunjavanje elektronskog upitnika je ponedeljak, 26. jun 2017. godine. u 10 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na elektronsku adresu: obuke.digikomp@mpn.gov.rs .

Ministar će formirati Komisiju čiji će zadatak biti da izvrši uvid u podnete prijave i sačini listu škola koje će od školske 2017/2018. godine biti uključene u pogram stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija.

Kriterijumi za formiranje liste škola kojom će biti određen redosled organizovanja obuka biće vreme podnošenja prijave, tehnički uslovi za realizaciju obuke, regionalna raspoređenost prijavljenih škola i broj potencijalnih učesnika obuke.

Liste škola biće objavljene na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prilozi: Uputstvo za samovrednovanje digitalnih kompetencija

Upitnik za samoprocenu