u okviru priprema za sprovođenje državne mature 2020/2021. godine, uz podršku Projekta „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja”

Projekat „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja” (u daljem tekstu: Projekat državne mature) na osnovu člana 78. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – drugi zakoni i 10/2019. od 15.02.2019. godine) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” br. 55/2013 od 10.11.2017. godine) upućuje poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za članove radnih grupa za izradu i reviziju standarda postignuća za opšteobrazovne predmete u okviru priprema za sprovođenje državne mature 2020/2021. godine, uz podršku Projekta državne mature.

I

Projekat objavljuje Javni poziv kandidatima za članove radnih grupa koji će obavljati sledeće poslove, a predmet su Javnog poziva:

 1. Revizija opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta za predmete: srpski jezik i književnost, matematika, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija.

 

 1. Izrada opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta za predmete: psihologija, računarstvo i informatika i muzička kultura.

II

 

Članovi radnih grupa su u obavezi da poverene poslove izvršavaju po pravilima struke u skladu sa propisanim programom nastave i učenja. Članovi radnih grupa imaju pravo na naknadu u skladu sa pravilima Projekta državne mature i Evropske unije.

III

U okviru priprema za izvođenje državne mature 2020/2021. godine uz podršku Projekta državne mature u delu opšte i umetničke mature, radne grupe će obavljati poslove u skladu sa instrukcijama naručioca za gore navedene opšteobrazovne predmete za kraj gimnazijskog i srednjeg stručnog obrazovanja.

Poslovi koje članovi radne grupe treba da izvrše su:

Za radne grupe za reviziju standarda

 • revizija opšte predmetne kompetencije na tri nivoa
 • revizija specifične predmetne kompetencije na tri nivoa
 • revizija oblasti predmeta za koje se revidiraju standardi
 • revizija standarda postignuća po oblastima i nivoima
 • dopuna i revizija priručnika za nastavnike za primenu standarda postignuća za dati predmet u skladu sa revidiranim standardima

Za radne grupe za izradu novih standarda

 • određivanje opšte predmetne kompetencije na tri nivoa
 • određivanje specifične predmetne kompetencije na tri nivoa
 • određivanje oblasti predmeta za koje se izrađuju standardi
 • izrada standarda postignuća po oblastima i nivoima
 • izrada priručnika za nastavnike za primenu standarda postignuća za dati predmet

Članovi radnih grupa rade timski i samostalno u organizaciji Projekta državne mature, uz saglasnost i instrukcije koordinatora sa Projekta državne mature.

IV

Kandidat koji se prijavljuje na Javni poziv treba da ispunjava sledeće uslove i da poseduje navedene kvalifikacije i kompetencije:

 • završene najmanje master akademske studije za predmet za koji se prijavljuje ili završene studije po ranijim propisima po kojima se sticala visoka stručna sprema,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao nastavnik predmeta za koji se prijavljuje u gimnaziji, srednjoj stručnoj ili umetničkoj školi, kao profesor na fakultetu ili kao predavač na visokoj školi strukovnih studija iz oblasti za koju se prijavljuje,
 • sposobnost rada prema unapred definisanim vremenskim okvirima,
 • korišćenja računara na naprednom nivou (MS Office),
 • izraženu sklonost ka timskom radu,
 • visok nivo organizovanosti i profesionalnosti u poslu.

Na Javni poziv mogu da se prijave i penzionisana ili nezaposlena lica koja ispunjavaju uslove poziva.

Prednost će imati kandidati koji su:

 • učestvovali u izradi standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta,
 • stekli iskustvo u primeni standarda postignuća u okviru projekata koje su organizovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, stručna društva i ostale relevantne institucije,
 • učestvovali u projektima čiji su ciljevi provera ostvarenosti ciljeva i ishoda nastave i učenja i utvrđivanje postignuća učenika u skladu sa propisanim standardima postignuća u opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 • učestvovali u stalnom stručnom usavršavanju u delu koji se odnosi na standarde postignuća za opšteobrazovne predmete.

V

Kandidati treba da dostave elektronskim putem:

VI

Posle izvršene selekcije, kandidati će biti pozvani da potpišu ugovor i dostave potrebne originalne dokumente. Ukoliko za neke radne grupe ne bude bilo dovoljno kvalifikovanih kandidata, te radne grupe će biti popunjene na osnovu direktnog poziva ekspertima.

VII

Projekat državne mature zadržava pravo na autonomiju selekcije kandidata; odbijeni kandidati nemaju pravo žalbe.

VIII

Prijava se popunjava elektronski na adresi http://tiny.cc/eog5bz.

Krajnji rok za prijavu je 22.09.2019. godine. Neblagovremene, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće biti razmatrane. Za dodatne informacije možete se javiti na elektronsku adresu info.matura2021@gmail.com.