1. OPŠTI USLOVI

Po ovom Javnom pozivu Ministarstva sprovodi se postupak predlaganja kandidata za članove prvog saziva Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije koji ima petnaest članova, i to:

a) dva predstavnika iz prirodno-matematičke naučne oblasti;

b) dva predstavnika iz tehničko-tehnološke naučne oblasti;

v) dva predstavnika iz  medicinske naučne oblasti;

g) dva predstavnika iz biotehničke naučne oblasti;

d) dva predstavnika iz oblasti društvenih nauka;

đ) dva predstavnika iz oblasti humanističkih nauka;

e) dva člana iz privrede;

ž) jednog člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti.

Članove Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije iz tač. a)-đ) prethodnog stava, Ministar imenuje iz reda predstavnika koji su međunarodno priznati u svojoj oblasti nauke, a tako da najmanje dve trećine (osam imenovanih članova) mora biti u najvišem naučnom, odnosno nastavnom zvanju.

Imenovani članovi  Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije ne mogu biti rukovodioci projekata koje finansira Fond za nauku Republike Srbije za vreme mandata člana Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije po ovom Javnom pozivu Ministarstva.

Članovi Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije imenovani na osnovu ovog Javnog poziva Ministarstva potpisuju izjavu o nepostojanju sukoba interesa u vezi sa funkcijom člana najvišeg stručnog i savetodavnog tela Fonda za nauku Republike Srbije.

Trajanje mandata imenovanih članova Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije po ovom Javnom pozivu Ministarstva određeno je četvorogodišnjim mandatom prvog saziva.  

  1. SPROVOĐENjE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU MINISTARSTVA

            Predlozi kandidata za članove Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije po ovom Javnom pozivu Ministarstva podnose se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na elektronsku adresu naucnisavet@mpn.gov.rs tako što se dostavlja popunjeni odgovarajući  OBRAZAC PRIJAVE.

Ministar će razmatrati sve dozvoljene, blagovremene, potpune i uredne PRIJAVE, koje u  Ministarstvu budu primljene zaključno sa ponedeljkom, 29. aprila 2019. godine do 15,30 časova posle podne, po srednjeevropskom vremenu.

REŠENjE O IMENOVANjU NAUČNOG SAVETA FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE SE OBJAVLjUJE NA SAJTU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, VLADE REPUBLIKE SRBIJE,  FONDA ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE I PORTALU E-UPRAVE.

OBRAZAC PRIJAVE se popunjava na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

  • Pojedinačno, odnosno kao POJEDINAČNA PRIJAVA – kao popunjeni odgovarajući obrazac prijave  (OBRAZAC PRIJAVE 1 ili OBRAZAC PRIJAVE 2)  u odnosu na svakog predloženog kandidata/ fizičko lice za koje se podnosi prijava po ovom Javnom pozivu Ministarstva;
  • U odnosu na reference kojima se dokazuje ispunjenost uslova za člana Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije u svojstvu predstavnika naučnih oblasti navedenih u tačkama a)-đ) odeljka I. OPŠTI USLOVI ovog Javnog poziva Ministarstva, Ministar će razmatrati one dozvoljene, blagovremene, potpune i uredne pojedinačne PRIJAVE na OBRAZAC PRIJAVE 1 koja sadrži odgovarajuće podatke iz dokumentacije/službenih evidencija koje se odnose na predloženog kandidata/istraživača, odnosno označenu organizaciju akreditovanu za naučnoistraživački rad u odnosnoj/relevantnoj naučnoj oblasti.

PRIJAVOM 1 se kandiduje lice/istraživač koji je i međunarodno priznat u naučnoj oblasti za koju se pojedinačna prijava podnosi.

  • U odnosu na reference kojima se dokazuje ispunjenost uslova za članove Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije u svojstvu predstavnika navedenih u tački e) odeljka I. OPŠTI USLOVI ovog Javnog poziva Ministarstva, Ministar će razmatrati one dozvoljene, blagovremene, potpune i uredne pojedinačne PRIJAVE na popunjenom  OBRAZAC PRIJAVE 2 koje sadrže tačne podatke koje se odnose na potvrđeno uspešno iskustvo odnosnog lica koje ga kvalifikuje da predstavlja interese privrede u Naučnom savetu Fonda za nauku Republike Srbije,  odnosno označenu/ne privrednu aktivnost/projekte realizovane u proteklih pet godina, uključujući i aktivnosti iz oblasti inovacione delatnosti, transfera tehnologije, odnosno primene nauke u privredi.
  • U odnosu na predlog član Naučnog saveta Fonda za nauku Republike Srbije iz tačke ž) odeljka I. OPŠTI USLOVI ovog Javnog poziva Ministarstva, Ministar će postupiti u skladu sa statusom Srpske akademije nauka i umetnosti kao najviše naučne i umetničke ustanove u Republici Srbiji od posebnog nacionalnog značaja.

Za dodatna objašnjenja i informacije koje se odnose na sprovođenje ovog Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa zakonom, kandidata po ovom Javnom pozivu Ministarstva kandidati se mogu obratiti na adresu naucnisavetjpoziv@mpn.gov.rs zaključno sa ponedeljkom 29. aprila 2019. godine do 15,30 časova po srednjeevropskom vremenu.