Saglasno članu 1. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Portugalske Republike o sukcesiji sporazuma koji su bili na snazi između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Portugalske Republike, a na osnovu člana 2. stav 1. tačke d)-h) Dugoročnog Sporazuma o privrednoj, naučnoj i tehnološkoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Portugalije potpisanog 18. oktobra 1977. godine u Lisabonu, u saglasnosti sa

Programom naučne i tehnološke saradnje Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal, zaključenog 27. januara 2010. godine,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2020– 2021. godine

 Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

 1. Opšte odredbe

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo prosvete i nauke, koje predstavlja Fondacija za nauku i tehnologiju (FCT), u ime portugalske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

 1. Uslovi konkursa 

Na Javni poziv se prijavljuju istraživači iz Srbije koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama i angažovani na tekućim naučnoistraživačkim projektima u okviru nacionalnih programa, u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Usvojeni projekti biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Fondacije za nauku i tehnologiju Ministarstva prosvete i nauke Republike Portugal.

 1. Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na primer Horizont 2020, drugi međunarodni i regionalni programi).

Prioritet pri odabiru projekata davaće se istraživačkim timovima koji do sada nisu imali odobren projekat u prethodnim projektnim ciklusima, kao i projektnim prijavama sa relevantnim učešćem mladih istraživača.

Period realizacije projekata je do dve godine.

 1. Prioritetne oblasti

Četvrti poziv, u okviru ovog Programa, obuhvata sledeće prioritetne oblasti:

 • informacione tehnologije;
 • energetska efikasnost;
 • poljoprivreda, biotehnologije i proizvodnja hrane;
 • upravljanje vodenim resursima;
 • naučne i tehnološke politike. 
 1. 5. Finansijska podrška

U okviru ovog Poziva, dve strane, će finansiranje poseta kojima se realizuje razmena istraživača, vršiti pod sledećim uslovima:

 • Strana koja šalje, svojim istraživačima obezbediće troškove povratnog putovanja između glavnih gradova dve zemlje.
 • Strana koja prima, obezbediće: istraživačima iz Republike Srbije, odnosno iz Republike Portugal, troškove adekvatnog smeštaja, troškove ishrane i prevoza unutar zemlje u kojoj se realizuje poseta, u istom iznosu, kao i istraživačima iz drugih zemalja, prema uslovima primenjivim na bilateralne sporazume Republike Srbije, odnosno Republike Portugal sa drugim zemljama.

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Pozivu, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 2.000 evra (dve hiljade) po projektu i po projektnoj godini.

Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti. Troškovi boravka portugalskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 Evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Obe Strane će podsticati razmenu istraživača i to do maksimalno po 2 (dve) posete po odobrenom zajedničkom projektu godišnje.

Zahtevi za refundaciju troškova na realizaciji odobrenih bilateralnih projekata, dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u formi Zahteva koji se može preuzeti na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterale, uz prateće priloge.

 1. 6. Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane od 13. maja do 5. jula 2019.

Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima – Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Portugal – Fondaciji za nauku i tehnologiju, u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi Fondacije: https://www.fct.pt/apoios/cooptrans/servia/index.phtml.en

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava projekta na Javni poziv se podnosi na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

 1. preko web sajta http://147.91.185.20/bilateral/portugal potrebno je ulogovati se radi dobijanja koda za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Javni poziv otovoren moguće je on-line popunjavanje i korigovanje predloga projekta. Popunjena projektna prijave ostaje na sajtu;
 2. Finalne verzije popunjene projektne prijave na srpskom i engleskom jeziku poslati na elektronsku adresu snezana.omic@mpn.gov.rs;
 3. Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) potpisanu od strane rukovodioca projekta i direktora/dekana srpske NIO, uz propratni dopis na memorandumu institucije dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal 2020– 2021.

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd,

Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

 1. Selekcija projektnih predloga i kriterijumi za ocenu

Finansiranje za odabrane projekte će se obezbediti u skladu sa nacionalnim pravilima i procedurama. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

 • Kvalitet i aktuelnost predloženog projekta;
 • Značaj i dostižnost postevljenih ciljeva;
 • Usklađenost predložene metodologije i plana aktivnosti sa temom projekta;
 • Ostvarljivost i primenljivost rezultata i
 • Mogućnost proširenja saradnje, kvalitet istraživačkih timova, učešće mladih istraživača.

Selekciju prijavljenih predloga projekata, kao i ocenu godišnjeg i završnog izveštaja rukovodilaca zajedničkog projekta, vrše Koordinatori Programa.

Lista odobrenih projekata biće objavljena na internet adresi Ministarstva do kraja 2019. godine.

 1. 8. Izveštavanje

Rukovodioci projekta usvojenih za finansiranje dužni su da dostave godišnji  i završni izveštaj o realizaciji projekta, u roku od 15 dana nakon završetka projektne godine, odnosno nakon završetka projekta, u formi obrasca koje se preuzima na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterale. Izveštaji se dostavljaju na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva.

 1. Dodatne informacije

U Srbiji:

Snežana Omić
Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
Tel: 011 3616 589
E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs

U Portugalu:

Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Departamento das Relações Internacionais
Av. D. Carlos I, nº 126, 7º andar
1249–074 LISBOA
Portugal
Técnica Responsável: Teresa Delicado Martins
Telefone: +(351) 21 391 15 40
Fax: +(351) 21 395 72 84
teresa.delicado@fct.pt