1. Predmet Javnog poziva je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje.

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni na sledeći način:

− Strana koja prima istraživače snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa i projekata;

− Strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju kao i troškove zdravstvenog osiguranja.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 1500 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno 3000 (u dinarskoj protivvrednosti) evra za dve godine.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

  1. Uslovi Javnog poziva:

Na Javni poziv mogu se prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i Zakonom o inovacionoj delatnosti.

Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na nacionalnim naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili su finansirani iz međunarodnih izvora.

U okviru ovoga poziva moguće je prijaviti učešće samo na jednom projektu (ili kao rukovodilac ili kao učesnik).

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje.

Izabrani projekti biće zajednički finansirani.

Prijava projekta dostavlja se na srpskom jeziku.

Rok za podnošenje predloga projekta je 20.06.2018.

  1. Prioritetne oblasti:

– biomedicina,

– hrana, poljoprivreda i biotehnologija,

– zaštita životne sredine,

– izgradnja informacionog društva,

– obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost,

– novi materijali,

– društvene i humanističke nauke.

  1. Podnošenje predloga projekta:

U Republici Srbiji prijava predloga projekta na Javni poziv podnosi se na sledeći način:

  1. Preko web sajta: http://147.91.185.20/bilateral/croatia/

Ulogovanjem na sajt, obezbeđuje se lozinka za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Javni poziv otvoren moguće je dopuniti i korigovati predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

  1. Finalnu verziju popunjene projektne prijave (bez potpisa rukovodioca projekta) poslati na elektronsku adresu zeljka.dukic@mpn.gov.rs
  2. Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku)potpisanu od strane rukovodioca projekta, uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

Javni poziv za sufinansiranje bilateralne naučne saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske za period 2019. – 2020. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
R. Srbija

  1. Selekcija projekata:

Zajednička selekcija projekata će se bazirati na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji i biće izvršena u skladu sa sledećim kriterijumima:

− podrška mladim naučnicima;

− relevantnost programa finansiranja;

− stimulisanje novih projekata saradnje;

− multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje;

− kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa;

− kvalifikacije podnosilaca projekta;

− zajednički interes.

Mešovita komisija će pri odabiru projekata prednost dati istraživačkim timovima koji nisu učestvovali u prethodnim Javnim pozivima sa Republikom Hrvatskom kao i projektima koje vode mlađi naučnici.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

  1. Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.
  2. Dodatne informacije:

 

U Republici Srbiji:
Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

 

U Republici Hrvatskoj:
Silvana Siebert
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4594 452
e-mail: silvana.siebert@mzo.hr