Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2017. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

 1. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
 2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;
 3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
 4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
 5. stipendiranje mladih istraživača;
 6.  sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja;
 7. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 8. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
 9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
 10. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
 11. finansiranje nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, kao i edukacija za njihovo efikasno korišćenje;
 12. finansiranje dodele Digital Object Identifier – DOI brojeva za naučne časopise koji izlaze u Republici Srbiji, a koji su uključeni u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija (CrossRef);
 13. finansiranje izrade, održavanja i publikovanja bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
 14. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 15. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 16. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 17. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima / organizacijama.

FAJL SA PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA PREUZMITE OVDE

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1., 5. i 11. do 17. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 10.02.2017. godine, a do kraja prve polovine 2017. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 13.03.2017. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4.  i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima

Tekst Javnog poziva, u celosti, pronađite OVDE