Predmet javnog poziva

 Predmet javnog poziva je uključivanje na listu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenih pružalaca usluga smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji (u univerzitetskim centrima, kao i u drugim gradovima), počevši od septembra 2019. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiraće listu preporučenih smeštajnih kapaciteta u cilju omogućavanja stranim studentima da jednostavnije pretraže i pouzdanije izaberu i planiraju svoj smeštaj tokom boravka u Republici Srbiji. Fondacija Tempus pruža podršku Ministarstvu u realizaciji aktivnosti uključivanja na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji.

Ministarstvo zastupa ministar prosvete Mladen Šarčević, adresa: Nemanjina 22-26, 11000, Beograd.

Kontakt podaci za Ministarstvo su: studirajusrbiji@mpn.gov.rs

Kontakt podaci za Fondaciju Tempus su: studyinserbia@tempus.ac.rs

Zaiinteresovani se u slučaju nedoumica mogu obratiti na gore navedene kontakt adrese pisanim putem najkasnije 5 radnih dana pre zatvaranja konkursa, a Ministarstvo se obavezuje da obezbedi da se na sva pitanja odgovori.

Objekat

Spisak pružalaca usluga smeštaja određuje Komisija za vrednovanje prijava za uključivanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji, prema sledećim uslovima kvaliteta:

Studentski domovi i ugostiteljski objekti za smeštaj

Obavezni kriterijumi za studentske domove i ugostiteljske objekte za smeštaj:

 • određivanje kontakt-osobe za smeštaj koja sa studentima može da vodi prepisku i komunicira putem mejla, telefona i drugih kanala komunikacije na engleskom jeziku, i koja može da dodatno pomogne u slučaju potrebe za regulisanjem različitih aspekata boravka;
 • objekat mora imati sobe za smeštaj studenata u jednokrevetnim ili višekrevetnim sobama;
 • svaka soba mora imati bežičnu internet konekciju ili priključak za internet;
 • svaka soba mora imati savremeni sistem grejanja;
 • svaka soba mora imati pristup sanitarnom čvoru, priključku na struju i kanalizaciji;
 • svaka soba mora imati pristup kuhinji i kupatilu;
 • posedovanje odgovarajućih dozvola i dokumenata kojima se omogućuje bezbedan i neometan boravak kandidata u skladu sa svim relevantnim propisima, koji može biti predmet uvida i provere od strane Komisije u okviru procesa selekcije;
 • drugi obazezni uslovi navedeni u zakonskim propisima koji regulišu boravak u ugostiteljskim objektima za smeštaj i drugim relevantnim aktima koji uređuju smeštaj studenata, poput uslova iz Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre (Službeni glasnik RS, broj 90/2011).

Prednost imaju objekti sa najmanje 2 godine iskustva u organizovanju i realizaciji smeštaja studenata, o čemu su u obavezi da prilože odgovarajuće dokaze prilikom prijavljivanja.

Obavezno je da visina mesečne cene smeštaja po studentskoj sobi, ako je predmet izdavanja soba kao smeštajna jedinica, za jedan mesec ne bude veća od 100% u odnosu na cenu boravka studenta u smeštaju 1. kategorije u ustanovama studentskog standarda za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, koja za studijsku 2018/2019. godinu iznosi 11.520 RSD.

Obavezno je da visina mesečne cene smeštaja po stanu, ako je predmet izdavanja stan kao smeštajna jedinica, za jedan mesec ne bude veća od 200% u odnosu na cenu boravka studenta u smeštaju 1. kategorije u ustanovama studentskog standarda za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, koja za studijsku 2018/2019. godinu iznosi 11.520 RSD.

Navedeni iznosi se pre svega odnose na troškove stanarine i ne mora obavezno obuhvatati druge troškove (poput troškova života, računa, ishrane itd), a u registracionom obrascu je u okviru odgovarajućih polja potrebno bliže navesti ukupne predviđene troškove boravka kandidata.

Poželjni kriterijumi za studentske domove i ugostiteljske objekte za smeštaj:

 • poželjno je da postoje i kapaciteti za smeštaj i boravak kandidata sa invaliditetom;
 • poželjno je posedovanje iskustva u pogledu smeštaja stranih studenata;
 • poželjno je da po svakom studentu postoji 12-15 metara kvadratnih neto površine korisnog prostora (koji izuzima kuhinju, kotlarnicu, vešernicu, druge pomoćne prostorije), a u slučaju ispunjavanja drugih uslova i ukoliko se radi o smeštaju u urbanoj sredini moguće je razmotriti i ukoliko je ta površina veća od 10 metara kvadratnih po korisniku.
 • poželjno je, ali nije obavezno, da postoji prostor za zajedničke aktivnosti studenata (poput čitaonice, prostora za učenje, zabavu, kulturne, sportske aktivnosti itd);
 • ukoliko ne postoji recepcija, poželjno je da postoje dodatni mehanizmi zaštite bezbednosti kandidata i njihove imovine (video nadzor, dodatno zaključavanje itd);
 • dodatni uslovi navedeni u zakonskim propisima koji regulišu boravak u ugostiteljskim objektima za smeštaj i drugim relevantnim aktima koji uređuju smeštaj studenata, poput uslova iz Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre (Službeni glasnik RS, broj 90/2011).

Stanovi u stambenim zgradama ili kućama

Obavezni kriterijumi za stanove u stambenim zgradama ili kućama:

 • određivanje kontakt-osobe za smeštaj koja sa studentima može da vodi prepisku i komunicira putem mejla, telefona i drugih kanala komunikacije na engleskom jeziku, i koja može da dodatno pomogne u slučaju potrebe za regulisanjem različitih aspekata boravka;
 • objekat mora imati sobe za smeštaj studenata u stanovima;
 • svaki stan mora imati bežičnu internet konekciju ili priključak za internet;
 • svaki stan mora imati savremeni sistem grejanja;
 • svaki stan mora imati pristup sanitarnom čvoru, priključku na struju i kanalizaciji;
 • svaka soba mora imati pristup kuhinji i kupatilu;
 • posedovanje odgovarajućih dozvola i dokumenata kojima se omogućuje bezbedan i neometan boravak kandidata u skladu sa svim relevantnim propisima, koji može biti predmet uvida i provere od strane Komisije u okviru procesa selekcije;
 • drugi obazezni uslovi navedeni u zakonskim propisima koji regulišu stanovanje i održavanje zgrada i drugim relevantnim aktima.

Poželjni kriterijumi za stanove u stambenim zgradama ili kućama:

 • poželjno je da postoje i kapaciteti za smeštaj i boravak kandidata sa invaliditetom;
 • poželjno je posedovanje iskustva u pogledu smeštaja stranih studenata;
 • poželjno je da po svakom studentu postoji 10-15 metara kvadratnih neto površine korisnog prostora (koji izuzima kuhinju i pomoćne prostorije);
 • poželjno je, ali nije obavezno, da postoji prostor za zajedničke aktivnosti studenata (poput dnevnog boravka, prostora za učenje itd);
 • poželjno je da postoje mehanizmi zaštite bezbednosti kandidata i njihove imovine (video nadzor, višestepeno zaključavanje itd);
 • drugi uslovi navedeni u zakonskim propisima koji regulišu stanovanje i održavanje zgrada i drugim relevantnim aktima.

 

U slučaju naknadnog utvrđivanja da neki od osnovnih uslova nije ispunjen ili da je došlo do pogoršanja uslova u odnosu na stanje navedeno u prijavi u pogledu osnovnih uslova, može doći do uklanjanja sa liste preporučenih smeštajnih kapaciteta.

Prijava treba da sadrži sve sastavne delove u skladu sa ovim pozivom. Prijava se ispunjava na srpskom jeziku, a baza smeštajnih kapaciteta biće na engleskom jeziku.

Prijava koja je nepotpuna i koja ne ispunjava obavezne uslove biće odbačena i neće biti dalje razmatrana.

Procenjena vrednost i način plaćanja  

Smeštaj ugovara i finansira student u direktnom kontaktu sa ponuđačem smeštaja. Informacija o ceni smeštaja navodi se u prijavi za uključivanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji, a biće navedena i u bazi preporučenih smeštajnih kapaciteta.

Cena smeštaja, kao i eventualnih dodatnih troškova i pogodnosti, izražava se u dinarima i evrima (u zagradi, iza iznosa u dinarima, prema kursu NBS na dan 15.6.2019).

Ugovor o zakupu smeštaja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrđuje obavezne elemente Ugovora o zakupu smeštaja između ponuđača smeštaja i studenata. 

Svi ponuđači smeštaja koji budu uvršteni na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji su u obavezi da zaključe ugovor o zakupu u skladu s obaveznim elementima i uslovima koje utvrđuje Ministarstvo.

U slučaju da ponuđač zaključi ugovor koja ne sadrži  obavezne elemente, ponuđač smeštaja biće isključen sa liste preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji.

Ugovor o zakupu između ponuđača smeštaja i studenta mora da sadrži sledeće obavezne elemente:

 • ime i prezime, tj. naziv ponuđača smeštaja i studenta;
 • podaci o smeštaju (sprat, veličina, opremljenost/neopremljenost, pristup drugim sobama i prostorijama itd);
 • period važenja Ugovora, uz obavezu ponuđača da na određeni dan preda stan/sobu u stanju podobnom za stanovanje, kao i da izvrši prijavu boravka studenta na toj adresi ili omogući izdavanje izjave da student boravi na toj adresi;
 • troškovi upotrebe stana/sobe koje je zakupac u obavezi da snosi (npr. troškovi telefona, upotrebe električne energije, infostana, interneta itd), kao i svih ostalih troškova koje snosi ponuđač (npr. porez na imovinu, vanredni troškovi održavanja stana itd);
 • iznos cene boravka po mesecu u skladu s članom Procenjena vrednost i način plaćanja;
 • iznos kapare ne sme biti veći od cene jednomesečnog boravka (stanarine) u datom smeštaju i mora biti vraćen studentu pre napuštanja objekta na kraju boravka;
 • određivanje kontakt osobe za komunikaciju sa studentom;  
 • otkazni rok od najmanje 30 dana;

drugi obavezni kriterijumi i stavke koje definiše Ministarstvo.

Pravo učešća na javnom pozivu  

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja imaju objekat u svojini, zajedničkoj svojini (uz saglasnost suvlasnika), ili u zakupu (sa dozvoljenim podzakupom), a najmanje za period od 01.09.2019. do 30.09.2020. godine, o čemu se prilikom prijavljivanja podnose odgovarajuće potvrde i bliže informacije za ponuđeni smeštaj (u skeniranoj formi).

Ponuđač/aplikant snosi sve eventualne troškove vezane za pripremu i podnošenje prijave, bez obzira na ishod ovog poziva.

Oblik, sadržaj i jezik  

Prijava, kao i korespodencija sa ponuđačem, obavlja se na srpskom jeziku.

Priloženi dokumenti koji su deo prijave/ponude mogu da budu i na drugom jeziku, pod uslovom da su prevedeni na srpski jezik.

U slučaju spora, dokumentacija napisana na srpskom jeziku smatra se pravno važećom. 

Rok važenja

Period važenja podataka navedenih u prijavi/ponudi mora biti najmanje 60 dana od datuma navedenog kao krajnji rok za podnošenje ponuda i u tom roku je dostavljena ponuda obavezujuća za ponuđača. Ponude sa kraćim rokom važnosti od navedenog će biti odbačene i neće biti dalje razmatrane. 

Kriterijumi, postupak podnošenja prijave i odlučivanje

 Kriterijum za izbor ponude za uključivanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za strane studente u Republici Srbiji je ponuđena cena i ispunjenost ostalih uslova za smeštaj kandidata.

Svaku prijavu razmatra Komisija za vrednovanje prijava za uključivanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Komisija).

Prijavljivanje se vrši putem ispunjavanja i slanja elektronskog registracionog obrasca, uz obavezno prilaganje svih neophodnih dokumenata u skeniranoj formi u odgovarajuća polja registracionog obrasca.

Neophodna dokumenta između ostalog uključuju i Prijavu za uključivanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za strane studente u Republici Srbiji koja je sastavni deo ovog poziva. Obaveštenje i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (za fizička lica) i drugih dokumenata preciziranih formularom, kao i prilaganje dokumenata kojim se potvrđuje da smeštaj nije predmet hipoteke, da nije pod imovinskim sporom, u čijem se vlasništvu nalazi i  drugih dodatnih dokumenata koji potvrđuju da se radi o smeštajnoj jedinici koja ispunjava zakonske i druge uslove koji bliže potvrđuju stavke iz Registracionog obrasca.  

Prijavljivanje, razmatranje ponuda i donošenje odluke

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem. Rok za podnošenje elektronskih prijava je 30.08.2019, do 23.59 časova, ispunjavanjem svih obaveznih polja u okviru registracionog obrasca na sledećem linku: https://tempus.ac.rs/registracioni-obrazac-za-listu-odobrenih-smestajnih-kapaciteta-za-strane-studente-u-republici-srbiji/ uz prilaganje  neophodne skenirane dokumentacije kojom se potvrđuje ispunjenost uslova za svrstavanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta. Prijave podnete nakon isteka roka, kao i nekompletne prijave (u kojima nisu ispunjena obavezna polja ili priložena odgovarajuća dokumentacija) ili netačno popunjene prijave neće biti razmatrane.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Komisija zakazuje zasedanje tokom kojeg će razmatrati prijave koje su pristigle u roku i koje su ispunile uslove propisane ovim javnim pozivom.

Prilikom razmatranja prijava Komisija vodi zapisnik. U periodu od pregleda do ocene ponuda, Komisija može zahtevati od ponuđača da dodatno razjasni svoju ponudu. Komisija će zasedati čak i ukoliko postoji samo jedna prijava. Komisija će na kraju pregleda i razmatranja prijava sačiniti preliminarnu listu smeštajnih kapaciteta i kontaktirati ponuđače koji su uvršteni na tu listu.

Nakon određivanja preliminarne tj. uže liste prijava, Komisija posećuje smeštajne jedinice. Po potrebi tom prilikom može se tražiti dodatno pojašnjenje ili uvid u dokumentaciju koja se odnosi na neki od uslova učešća u pozivu. Nakon završetka obilaska i eventualne dopune/pojašnjenja u vezi sa smeštajnim mogućnostima Komisija formira konačnu listu preporučenih smeštajnih kapaciteta. 

U roku od 50 dana od isteka roka za podnošenje prijava biće objavljena puna lista odabranih smeštajnih kapaciteta i započeta procedura postavljanja informacije u bazu za pretraživanje smeštajnih kapaciteta.

Odabrani smeštajni kapaciteti će biti besplatno reklamirani u okviru promotivnih materijala koji se pripremaju kao deo inicijative ”Studiraj u Srbiji”.

Objekti koji se ne budu nalazili na konačnoj listi nisu odabrani za uvrštavanje na listu preporučenih smeštajnih kapaciteta za pružanje usluge smeštaja stranih studenata u Republici Srbiji.

PRIJAVA ZA UKLjUČIVANjE NA LISTU PREPORUČENIH SMEŠTAJNIH KAPACITETA ZA STRANE STUDENTE U REPUBLICI SRBIJI

 

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Status (zaokružiti):

 1. Pravno lice
 2. Fizičko lice – pojedinac

 

Pun naziv (opcija 1) / Ime i prezime (opcija 2):______________________________

Adresa sedišta/ prebivališta: ___________________________________________

Adresa smeštaja:__________________________________________

Kontakt telefon: ___________________________________________

E-pošta: ___________________________________________

Ime, prezime i funkcija kontakt osobe odgovorne za sprovođenje aktivnosti u vezi sa smeštajem/ podnosioca prijave: __________________________________________

Potpis:_____________________________

______________________________________________________________________________

 

Saglasnost ovlašćenog lica ustanove (u slučaju da se prijava podnosi u ime pravnog lica)

 

Saglasan sam da napred naveden podnosilac prijave podnese prijavu u ime ustanove/organizacije.

 

Ime i prezime ovlašćenog lica ustanove/organizacije:____________________________

 

Potpis:___________________

 

    Pečat ustanove/organizacije

 

*potpisanu (u slučaju pravnih lica i pečatiranu) Prijavu u skeniranom obliku je obavezno priložiti uz Registracioni obrazac prilikom elektronskog prijavljivanja, zajedno sa drugim obaveznim dokumentima koji su deo obaveznih polja u obrascu.