Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučne i tehnološke saradnje *).

 1. Opšte odredbe

Ministarstvo pposvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u ime srpske strane, i Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje, u ime italijanske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se realizuje Program naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije (u daljem tekstu Koordinatori Programa). Cilj Programa je unapređenje i dalja saradnja između istraživača i istraživačkih grupa u onim oblastima istraživanja koje su od najvećeg interesa za obe zemlje.

 1. Uslovi konkursa

 Na Konkurs se prijavljuju istraživači koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani iz sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

 1. Zajednički projekti saradnje

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo pposvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koji su u skladu sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period  od 2016-2020 godine-„Istraživanja za inovacije“, ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. Horizont 2020 i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija).

*) Prioritet će se davati novostvorenim saradnjama i zajedničkim projektima sa relevantnim učešćem mladih naučnika (gornja starosna granica podrazumeva navršenih 35 godina 1.januara 2018.)

Period realizacije projekata je do tri godine.

 1. Prioritetne oblasti

Projekti mogu biti prijavljeni u okviru sledećih prioritetnih oblasti:

 • Prirodne nauke
 • Zdravlje
 • Poljoprivreda i tehnologija hrane
 • Bezbedna čista i efikasna energija, zaštita i razvoj životne sredine
 • informacione i komunikacione tehnologije, uključujući i tehnologije primenjive na kulturno nasleđe
 • napredna proizvodnja i procesiranje, nanotehnologije i biotehnologije

5. Finansijska podrška

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni  tako što:

 • strana koja prima istraživače snosi troškove njihovog smeštaja i dnevnica za kratku posetu do 10 dana,
 • strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju

Koordinatori Programa, u obe zemlje, finansijski će  podržati realizaciju 10 bilateralnih projekata po ovom Pozivu, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 1.500 evra po projektu i  po godini. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti.

Obe Strane će podsticati razmenu istraživača i to do maksimalno po 2 (dve) posete po odobrenom zajedničkom projektu godišnje u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

6. Procedura za prijavljivanje

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno  prijavljuju Koordinatorima Programa obe Strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima –  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Italije –, u aplikaciji koja se preuzima na internet adresi: web.esteri.it/pgr.

Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji (važi za partnersku instituciju iz Srbije) predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku

do 12. jula 2018. godine.

U Republici Srbiji prijava predloga projekta na Konkurs podnosi se na  srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

Pristupanjem sajtu, obezbeđuje se lozinka za online popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otvoren moguće je dopuniti i korigovati predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

6.2  Finalnu verziju popunjene projektne prijave (bez potpisa odgovonog lica institucije) poslati na elektronsku adresu:  svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

6.3.Finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) odštampati i uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za period 2019. – 2021. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Za Svetlanu Bogdanović
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
R. Srbija

Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

 1. Selekcija projektnih predloga i kriterijumi za ocenu

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Republike Italije. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji, pri čemu će od uticaja biti sledeći kriterijumi:

 • kvalitet predloženog projekta
 • metodologija i dokumentovanost
 • kvalifikacije podnosilaca projekata
 • primenljivost rezultata projekta i njihov potencijalni uticaj na razvoj bilateralne saradnje i stimulisanje društvenog razvoja
 • primenljivost i dalje korišćenje dobijenih rezultata

Prednost u izboru selektovanih projekata imaće oni projekti koji uključuju saradnju sa industrijom, imaju eventualno finansiranje od strane trećih lica ( javni i privatni istraživački instituti i organizacije ),  i / ili učestvuju u multilateralnim i / ili evropskim istraživačkim programima (Sedmi okvirni program i Program Evropske unije Horizont 2020 ).

8. Izveštavanje

Rukovodioci odobrenih projekta za finansiranje dužni su da dostave godišnji izveštaj o realizaciji projekta Koordinatorima programa, do 31.januara, nakon završetka projektne godine,  u .pdf formatu potpisan od strane oba rukovodioca projekta. Finansiranje za narednu godinu će biti obustavljeno ako se ovaj izveštaj ne dostavi blagovremeno.

Dodatne informacije:

U Republici Srbiji:

Mr Svetlana Bogdanović
Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd,
Nemanjina 22 – 26
Tel/Faks: +381 11 3616 529
svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

U Republici Italiji: dgsp-09bandi3@esteri.it

*) Napomena:

U okviru  programa naučne i tehnološke saradnje Republike Srbije i  Republike Italije, italijanska strana će raspisati poziv i finansirati projekte  “Grande Relevanza” , koje prijavljuje isključivo italijanski rukovodilac projekta  u okviru istih prioritetnih oblasti (navedenih u poglavlju 4 .). U okviru istog konkursa moguće je učešće  samo na jednom od ova dva tipa projekata – Prijava predloga projekta za mobilnost istraživača isključuje mogućnost učešća na projektima  “Grande Relevanza”  i obrnuto!