Saglasno članu 27. stav 1. tačka 4) i članu 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), Ministarstvo prosvete i nauke usvojilo je konačnu listu domaćih naučnih časopisa za 2011. godinu.
Pošto Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa još nije donet, kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2011. godinu utvrđena je kao u prethodnom periodu. Konsultovani su matični naučni odbori, čiji su stavovi u najvećoj meri bili uvaženi, a posebno je vođeno računa o harmoničnom razvoju i podsticaju svih oblasti nauka. U oblasti društvenih i humanističkih nauka razmatrani su i mnogobroji prigovori, nakon kojih je doneta konačna lista domaćih naučnih časopisa za 2011. godinu.
Započeta je i procedura donošenja Pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa Ministarstvo, a početkom juna 2011. godine formirana je radna grupu za izradu pomenutog Pravilnika. Uspostavljena je i koordinacija sa radnim grupama za izradu drugih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, u cilju uvođenja mehanizama za vrednovanje naučnoistraživačkog rada..
Nacrt Pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa biće i dostavljen na mišljenje matičnim naučnim odborima i stavljen na uvid javnosti. Planirano je i organizovanje okruglih stolova u cilju usaglašavanja kriterijuma u izradi pomenutog Pravilnika. Prvi okrugli sto održan je krajem novembra meseca ove godine na kojem su prisustvovali predsednici matičnih naučnih odbora za društvene nauke, jezika i književnosti, kao i istoriju, arhologiju i etnoligiju. Serija okruglih stolova će se nastaviti.

Društvene nauke

Istorija, arheologija, etnologija

Jezik i književnost