Po XX Javnom pozivu za 2020. godinu za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija, koji je trajao od 26.12.2019. do 27.01.2020 godine, stipendiju dobija 199 kandidata.

Svi kandidati koji su se prijavili na Javni poziv će dobiti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.

Kandidati koji su ispunili uslove po XX Javnom pozivu za 2020. godinu, za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija,  potrebno je da dostave (na adresu: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”stipendista doktorant na projektu – dokumentacija”) odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu, kako bi se izvršio raspored u rad naučnoistraživačkih organizacija , pripremili ugovori i započela isplata stipendije.

Kandidati se obavezuju da postupe prema sledećem:

  • Da dostave do 10. juna 2020. godine:

A) popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;

B) Izvod iz Centralnog registra ili izvod iz matične evidencije za osiguranike koju vodi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;

V) kopiju lične karte;

G) popunjen obrazac – Izjavu da ne primaju drugu stipendiju; i

D) kandidati koji su na obaveznom pripravničkom stažu /lekari, farmaceuti, stomatolozi, veterinari itd./ –popunjen obrazac – Izjava o regulisanom stažu.

  • Da dostave najkasnije do 15. juna 2020. godine:

Đ) popunjen obrazac – Saglasnost za angažovanje u radu naučnoistračivačke organizacije.

Isplata stipendije za ove kandidate započeće od juna (isplata u toku jula 2020. godine)