Partneri

„Pavle Savić” je program saradnje „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC) između Republike Srbije i Republike Francuske u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja (raniji naziv Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”). Nosilac programa u Republici Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nosilac programa u Republici Francuskoj je Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove (MEAE i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija (MESRI), a sprovodi ga agencija Kampus Franc (Campus France) uz podršku Francuskog instituta u Srbiji.

Cilj programa

Cilj ovog programa je da olakša i razvija naučnu i tehničku razmenu na visokom nivou u obe zemlje sa posebnim naglaskom na uspostavljanju novih partnerstava. Cilj programa je da omogući aktivno učešće i mobilnost mladih istraživača, naročito doktoranata i post-doktoranata, objavljivanje zajednićkih publikacija i patenata, kao i razvoj već postojeće saradnje i  uključivanje u programe finansirane od strane Evropske unije.

Uslovi konkursa

Prijave za kandidaturu su otvorene svim naučnoistraživačkim organizacijama (NIO), visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i preduzećima koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživakoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05).

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim programom.

Da bi doprineli unapređenju naučne izvrsnosti obe zemlje, projekti bi trebalo da teže inovacijama i podstiču veze između akademskog i ekonomskog sektora, sa posebnim fokusom na primenjena istraživanja i transfer tehnologije na industrijske oblasti.

Francusko-srpska projekti  treba da doprinesu boljoj integraciji Srbije u Evropski sistem za istraživanje iz perspektive njenog pristupanja Evropskoj uniji.

Sa posebnom pažnjom će se razmatrati projekti čija je tema povezana sa okvirnim programom Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020, posebno projekti u okviru borbe protiv klimatskih promena i rodne ravnopravnosti.

Razmatraće se samo one prijave koje su zajednički podnete nadležnim ustanovama od strane istraživačkih timova u obe zemlje. Srpskim istraživačima se preporučuje da se uvere da li je njihov partner pravilno podneo isti predmet kandidature nadležnoj ustanovi u svojoj zemlji.

U cilju podsticanja stvaranja i osnaživanjevropskih istraživačkih mreža , projekti koji su na neki način umreženi u evropski naučnoistrživački prostor ili  imaju evropsku perspektivu, posebno će se smatrati prioritetnim. Francuski istraživači imaju mogućnost da se prijave i za neki drugi program „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), na istu temu koju su podneli za program „Pavle Savić“.

Selekcija

Pozivi za podnošenje prijava za ovaj program otvaraju se svake druge godine. Nadležne ustanove dveju zemalja se sastaju, naizmenično u Srbiji i u Francuskoj, da bi razmotrile mišljenja i zajedno odlučile o podršci koju će dati izabranim projektima. Osim kvaliteta samog projekta, komplementarnosti istraživačkih timova, aktivno učešće i mobilnost mladih istraživača, naročito doktoranata i post doktoranata, jedan je od prvih kriterijuma selekcije.

Projekti koji su već jednom dobili podršku u okviru ovog programa ne mogu ponovo podnositi prijavu za produženje roka.

Ekipe koje su prethodnih godina učestvovale u projektima bilateralne saradnje sa Francuskom (projekti Pavle Savić) i bile finansirane od strane Ministarstva za prosvetu, nauku, i tehnološki razvoj u okviru tih programa, mogu konkurisati za nove projekte, ali moraju podneti izveštaj o postignutim rezultatima na prethodnim projektima, sa posebnim osvrtom na broj publikacija, eventualnih patenata,  donktoranata u okviru ko-mentorstva, ili na finansijsku podršku od strane Evropske unije. Nova naučna partnerstva biće u prednosti.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je dve godine. Obnavljanje podrške za drugu godinu pomoći uslovljeno je podnošenjem izveštaja koji podnosi rukovodilac projekta, kao i prikazivanje finansijskog izveštaja sprovedenih ili planiranih aktivnosti pre kraja 2020. godine. Traženi Izveštaj treba da budu upućeni pre kraja 2020. godine savetniku Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji podaci su navedeni na kraju ovog dokumenta. Ukoliko su postignuti značajni naučni rezultati u toku prvih meseci rada projekta, treba ih pomentuti u tom izveštaju

Završni izveštaj

Završni izveštaj se podnosi najkasnije do tri meseca posle završetka rada projekta i treba ga poslati elektronskim putem Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Finansiranje

Finansiranje se isključivo odnosi na preuzimanje troškova na ime putovanja između dve zemlje i boravka istraživača angažovanih na zajedničkom projektu. Sva druga finansijska sredstva koja su potrebna za izvršavanje zajedničkog projekta moraju biti obezbeđena iz sopstvenih sredstava laboratorija partnera ili iz drugih izvora.

Finansiranje koje odobrava srpska i francuska strana: Finansijska sredstva se odobravaju na godišnjoj osnovi za dve naredne godine. Ona se moraju strogo utrošiti između 1. januara i 31. decembra u godini o kojoj se radi i ne mogu se prenositi na sledeću radnu godinu. Obnavljanje sredstava za drugu godinu, vrši se na osnovu zadovoljavajuće realizacije predviđenih aktivnosti u prvoj godini projekta.

Sredstva koja odobrava srpska strana pokriva troškove smeštaja francuskih istraživača i ostale nastale troškove tokom boravaka (troškovi ishrane, lokalnog prevoza, pripadajuće nacionalne dnevnice) i putovanja srpskih istraživača koji odlaze u Francusku, u okviru dobijenih sredstava za svaku godinu, a po proceduri institucije odobrenog projekta. Srpska strana je u okviru ovog programa u prošlom pozivu izdvojila oko 2000 evra po projektu, koliko je izdvojila i francuska strana.

Sredstva koja odobrava francuska strana pokrivaju isključivo plaćanje troškova boravka u Francuskoj srpskih istraživača, kao i troškove puta francuskih istraživača koji dolaze u Srbiju:

– troškovi boravka u Francuskoj 110 evra dnevno

– troškovi puta za dolazak u Srbiju: naknada stvarnih troškova za putovanje u oba pravca između Francuske i Srbije i to do maksimalnog iznosa od 500 evra.

Prava intelektualne svojine

Pažljivo pročitati dokument u vezi sa dobrom praksom prava intelektualne svojine. Podnošenje prijave za ovaj program podrazumeva prihvatanje ovih pravila od strane svih učesnika u projektu.

Prijava predloga projekata

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Francuske prijavljuju se na adresu https://www.campusfrance.org/fr/phc-europe

Prijava projekata počinje 15. marta 2019. godine i trajaće do 03. juna 2019. godine. Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava predloga projekta na Konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

  1. preko web sajta http://147.91.185.20/bilateral/france najpre se treba ulogovati na sajt, radi dobijanja kod-a za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je konkurs otovoren moguće je on-line, dopunjavanje i korigovanje predloga projekta. Popunjena projektna prijave ostaje na sajtu
  2. Finalne verzije popunjene projektne prijave na srpskom i engleskom jeziku (bez potpisa odgovornog lica) poslati na elektronsku adresu nada.milosevic@mpn.gov.rs
  3. Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) potpisanu od strane rukovodioca projekta, uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

Konkurs naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Za Nadu Milošević
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava: 03.06.2019.
Objavljivanje rezultata: decembar 2019.
Početak projekata: 1. januar 2020.
Kraj projekata: 31. decembar 2021 .

Napomena:

Nijedna prijava pristigla posle krajnjeg roka neće se razmatrati.

Preporučuje se kandidatima da provere da li je njihov francuski partner uredno podneo identičan predlog projekta kod svoje matične administracije.

Kontakt osoba sa srpske strane:

Gđa Nada Milošević, savetnik
Ministarstvo prosvete. nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Tel : 381 (0) 11 361 65 29
Mail: nada.milosevic@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs

Kontakt osobe sa francuske strane:

Ambasada Francuske u Srbiji
G. Bertran Mije Ataše za saradnju Zmaj Jovina 11, Beograd
Mail: bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr

Gđa Vesna Adamović
Saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Sektor za univerzitet i nauku
Zmaj Jovina 11, Beograd
Tel: 381 (0) 11 302 36 39
Mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs