Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta  istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju  u okviru projektnih aktivnosti programa  bilateralne naučno-tehničke saradnje.

Uslovi konkursa 

Na konkurs se prijavljuju istraživači i grupe istraživača koji su zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama,  koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti. 

Prednost imaju oni predlozi bilateralnih projekata koji se baziraju na naučnoistraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ili koji se finansiraju iz međunarodnih izvora (na pr. Program EU „Horizont2020“ i programi drugih međunarodnih i regionalnih organizacija). Takođe, prednost će imati projekti sa aktivnim učešćem „mladih istraživača” (gornja starosna granica podrazumeva da će 35. godina starosti  navršiti do 01.01.2020., godine).

Predlozi moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje, i to: projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije –  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Belorusije – Državnom komitetu za nauku i tehnologiju Republike Belorusije. 

Projekti koji budu izabrani biće zajednički finansirani na osnovu nacionalnog zakonodavstva obeju zemalja.  

 Procedura prijavljivanja na konkurs

 U Republici Srbiji, prijava projekta na Konkurs se podnosi na srpskom jeziku i sadrži:

  • ispunjene, potpisane i overene prijavne formulare, kojima se utvrđuje opis projekta, ciljevi projekta, metodologija, resursi i očekivani rezultati projekta – kratke biografije rukovodioca projekta i članova istraživačke grupe srpske strane, kao i kratke biografije rukovodioca projekta i članova beloruske istraživačke grupe.
  • u prilogu biografija treba dostaviti najvažnije publikacije koje se odnose na temu istraživanja projekta u poslednjih 5 godina.

 Prijava predloga projekta na konkurs podnosi se do 05.04.2019.godine: 

  1. preko web sajta http://147.91.185.20/bilateral/belarus/
  2. lično na pisarnici ili poštom na adresu:

Konkurs naučno i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Belorusije
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije  
Za Svetlanu Bogdanović
Nemanjina 22-26 11000 Beograd

i

  1. na elektronsku adresu: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

 Projektnu prijavu potrebno je najpre on-line popuniti u predviđenom vremenskom periodu.  

Procedura prijave projekta je sledeća:

  • najpre se treba ulogovati na sajt http://147.91.185.20/bilateral/belarus/ radi dobijanja koda za on-line popunjavanje projektne prijave  
  • u periodu dok je konkurs otovoren moguće je on-line, dopunjavanje i korigovanje predloga projekta
  • popunjena projektna prijava ostaje na sajtu
  • popunjenu projektnu prijavu (*.pdf fajl) poslati na gore navedenu elektronsku adresu (tačka 3. Prijava predloga projekta)
  • popunjenu projektnu prijavu odštampati i poslati na navedenu adresu ministarstva. Predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani.

 Selekcija projektnih predloga

 Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mešoviti komitet za naučnu i tehnološku saradnju Republike Srbije i Republike Belorusije. Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji. 

Nosioci selektovanih projekata dužni su da Ministarstvu  podnesu izveštaje nakon prve godine realizacije, kao i nakon završetka projekta. 

Vreme izvođenja zajedničkih projekata je dve godine.

Dodatne informacije:

Svetlana Bogdanović
Ministarstvo pposvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26
Tel/Faks: +381 11 3616 529