Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnike saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2020/2021. godine

Rok za prijavljivanje: 30.06.2019. – Početak projektne saradnje: 01.01.2020.

 

 1. Opšte informacije

U cilju razvijanja saradnje i pospešivanja mobilnosti između nemačkih i srpskih naučnika i istraživača, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu (u daljem tekstu: DAAD) potpisali su novi Program zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima.

 • Cilj Programa         

Cilj Programa je razvoj naučne saradnje dveju zemalja kroz razmenu naučnih radnika, a posebno mladih naučnika, na zajedničkim istraživačkim projektima.

 

 • Pravo učešća

Program je namenjen srpskim i nemačkim istraživačkim grupama koje imaju nameru da rade na zajedničkim istraživačkim projektima iz svih naučnih oblasti.

Pravo učešća imaju:

a) sa srpske strane:

Univerzitetski profesori i mlađi saradnici zaposleni na akreditovanim univerzitetima, fakultetima i naučnoistraživačkim institutima Republike Srbije, 

b) sa nemačke strane:

Univerzitetski profesori i mlađi naučnici na nemačkim visokoškolskim ustanovama i naučnici na istraživačkim ustanovama izvan univerziteta.

 1. Učešće u Programu – procedura podnošenja i izbora predloga projekata

2.1. Podnošenje predloga projekata

2.1.1. Koordinatori istovremeno podnose zajednički predlog projekta nadležnim nacionalnim institucijama koje su zadužene za dodelu finansijskih programskih sredstava (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za srpske i DAAD, za nemačke partnere).

2.1.2. Srpski koordinator podnosi sledeće popunjene formulare:

 1. opšti podaci, koji popunjava na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opšti podaci),
 2. opis projekta, koji popunjava na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opis projekta).

Ukoliko koordinator ne dostavi popunjene formulare predloga projekta u traženim jezičkim formama, biće automatski odbijen.

2.1.3. U republici Srbiji prijava predloga projekta na konkurs podnosi se na sledeći način:

1.preko web sajta:  http://147.91.185.20/bilateral/germany/

Kada se ulogujete na sajt, dobićete lozinku za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Javni poziv otvoren moguće je da se dopuni i koriguje predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

2.slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave, bez potpisa odgovornog lica institucije (pdf fajl)  na elektronsku adresu milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

 1. slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave (po jedan primerak na srpskom i engleskom jeziku) sa potpisom odgovornog lica institucije ( koji je overen pečatom) sa traženim prilozima. Pisana dokumentacija se dostavlja lično na pisarnici ili poštom na adresu:

     Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

K O N K U R S za prijavu projekata između
Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke 2020 – 2021

Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Rok za dostavu predloga projekata je 30.06.2019. godine.

Nepotpuni predlozi, kao i predlozi primljeni nakon navedenog roka neće biti razmatrani. 

2.2. Izbor i prihvatanje predloga projekata za finansiranje

Lista odobrenih projekata biće objavljena na internet stranici Minnistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do kraja 2019. godine.

2.2.1. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata

Izbor projekata za finansiranje vršiće se, pre svega, na osnovu kvaliteta projekata, kvalifikacije učesnika na projektu, zastupljenosti mladih istraživača i očekivanih ishoda saradnje u pogledu naučnih rezultata.

Odluka će biti bazirana na rezultatima evaluacije zemalja učesnica, a kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 • kvalitet i stepen inovativnosti projekta,
 • metodološka i sadržajna komplementarnost istraživačkih grupa koje podnose zajednički predlog projekta,
 • učešće mladih istraživača,
 • relevantnost saradnje sa sledećih aspekata:

– učešća na nacionalnim projektima,

–  naučne i, eventualno, industrijske primene rezultata projekata,

– adekvatnog planiranja uzajamnih poseta i

– saradnje sa trećim (inostranim) partnerom.

 1. Finansiranje

Finansiranje se realizuje na osnovu nacionalne procedure za finansiranje bilateralnih programa.

Sredstva za unapređenje razmene su isključivo namenjena finansiranju putnih troškova (od jedne do druge naučnistraživake institucije) i troškova boravka koji nastanu pri razmeni naučnika koji učestvuju na projektima. Sredstva se ne mogu koristiti za finansiranje troškova samih istraživačkih projekata strana potpisnica (kao što su rad istraživača, materijalni i personalni troškovi, oprema) za koje sredstva moraju da budu obezbeđena iz drugih izvora.
Troškove Programa sa srpske strane snosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sa nemačke strane DAAD, iz sredstava Saveznog Ministarstva za obrazovanje i istraživanje

 

 1. Na srpskoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 3.000 evra.
 2. Na nemačkoj strani, maksimalna predviđena godišnja izdvajanja po projektu iznose 7.000 evra.
 3. Maksimalno trajanje projekta je dve (2) godine.
 4. Sopstveni doprinos ustanove u kojoj su zaposleni srpski istraživači, kao i korišćenje drugih dodatnih sredstava potrebno je prikazati u projektnoj prijavi i u finansijskom izveštaju.

Dodatne informacije:

 U Republici Srbiji:

Milica Golubović Tasevska
Ministastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26
E-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
Tel. + 381 11 361 65 89

U Saveznoj Republici Nemačkoj:

Tobias Hill
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.:  +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de