Na osnovu čl. 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10 – Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 10. stav 2. tačke 9)-12) Zakona,

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

upućuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
U 2015. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

 1. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 2. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
 3. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
 4. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
 5. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
 6. stipendiranje mladih istraživača;
 7. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
 8. sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
 9. sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
 10. sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
 11. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva- KriterijumiUpitnikIzjava (svaki fajl skinuti zasebno);
 12. sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
 13. nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva;
 14. pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
 15. edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
 16. uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
 17. izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
 18. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 19. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 20. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 21. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 6), 7) i 13)-21) je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 23.01.2015. godine, a do kraja prve polovine 2015. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Konkurs po ovom pozivu za programsku aktivnost 4) je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 23.02.2015. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti po tačkama 1)-3), 5) i 8)-12) je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.