Aktuelno

Centralizovane javne nabavke: obaveštenja o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma,  datum objave: 24.11.2016.

Centralizovana javna nabavka usluge održavanje i popravka računarske opreme  – računara, štampača i komunikacione opreme,  datum objave: 14.11.2016.

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za treću grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, broj N/R/02/16,  datum objave: 10.10.2016.

Ishrana studenata koji se finansiraju iz Budžeta RS u mestima u kojima nema studentskih domova i restorana – Valjevo, redni broj MV/U/07/16, datum objave: 15.09.2016.

Usluge redovnog i vanrednog servisa vozila, redni broj MV/U/05/16  datum objave: 06.09.2016.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na završetku dogradnje krila Osnovne škole „Ljupče Nikolić“ u Aleksincu, br. N/R/01/16    datum objave: 15.08.2016.

Poziv 

 

 

Nabavka radova (Energetska efikasnost u  javnim zgradama) – Međunarodni poziv (Pretkvalifikacija Izvođača/Ponuđača)    datum objave: 01.08.2016.

Osiguranje zaposlenih u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja“, PP/U/08/16  datum objave: 29.07.2016.

OP/U/01/16 – Organizacija skupova, seminara, savetovanja, konferencija i organizovanje smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja    datum objave: 29.07.2016.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu okvirnog sporazuma CJN 4/2016- Usluge osiguranja vozila za dve partije, 20.07.2016.

Nabavka dobara – nabavka pneumatika za službena vozila, redni broj MV/D/01/16, 28.06.2016.

Kompjuterska usluga za sprovođenje polaganja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2015/2016 godinu i upis učenika u srednju školu za školsku 2016/2017, redni broj PP/U/05/16, 30.05.2016.

Usluga štampanja i pakovanja testova za polaganje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2015/2016 godinusa obezbeđenjem bezbednosnih procedura u sistemu, redni broj PP/U/03/16, 12.05.2016.

Nabavka dobara – hardvera za podizanje hardverskih kapaciteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, redni broj OP/D/01/16, 26.04.2016.

Održavanje softvera za podršku rada analitičara na projektima koje finansira ministarstvo, redni broj PP/U/02/2016, 19.04.2016.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija u vezi sa javnom nabavkom broj PP/U/01/16, 18.04.2016.

Objavljivanje informativnih oglasa, nabavka MB/U/02/16, 07.04.2016.

Za javnu nabavku radova na izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji studentskog doma, Studentski centar Kragujevac, u Kragujevcu, 23.03.2016.

Za javnu nabavku radova na završetku izgradnje, III faza, Doma učenika srednjih škola u Trsteniku, 23.03.2016.

Održavanje higijene u poslovnom objektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvora, Zahumska 14, MV/U/01/16, 03.03.2016.

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za drugu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, br. OP/R/01/15, 27.01.2016.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.