2017. godina

Javne nabavke male vrednosti

MV/U/08/17 – Ishrana studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u mestima gde nema studentskih domova i restorana, datum objave: 14.11.2017.

MV/U/07/17 – Sistematski i zdravstveni pregled zaposlenih , datum objave: 30.10.2017.

MV/U/06/17 – Ishrana studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u mestima gde nema studentskih domova i restorana , datum objave: 19.09.2017.

MV/D/05/17 – Pneumatici za službena vozila Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , datum objave: 05.07.2017.

MV/U/04/17 štampanje i pakovanje testova za polaganje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2016/2017. godinu sa obezbeđenjem bezbednosnih procedura u sistemu, datum objave: 26.04.2017.

MV/U/03/17 nabavka  usluga objavljivanja informativnih oglasa, datum objave: 28.04.2017.

MV/U/02/17 javna nabavka usluge redovni i vanredni servis vozila, datum objave: 24.04.2017.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – usluge

PP/U/05/17 – Psihološko testiranje učenika i studenata, datum objave: 04.09.2017.

PP/U/03/17 Javna nabavka usluge održavanja finansijskog softvera ministarstva (softver za finansijsko poslovanje NexTBIZ), datum objave 07.06.2017. 

PP/U/02/17  javna nabavka kompjuterske usluge za sprovođenje polaganja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2016/2017 godinu i upis učenika u srednju školu za školsku 2017/2018, datum objave: 24.04.2017.

PP/U/01/17  javna nabavka usluge održavanje softvera za podršku rada analitičara na projektima koje finansira Ministarstvo, datum objave: 31.03.2017.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – dobra

PP/D/02/17 – Udžbenici i druge udžbeničke jedinice za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja  (udžbenici i druge udžbeničke jedinice objavljene u Katalogu za školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, koje su osnovne škole izabrale kao obavezne, a koji su odgovarajućim prilagođavanjem sadržaja i/ili formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju, odnosno invaliditetom), datum objave: 21.08.2017.

PP/D/01/17 –Udžbenici i druge udžbeničke jedinice za učenike osnovnog obrazovanja i vaspitanja (udžbenici i nastavna sredstava za učenike osnovnih škola, iz udžbeničkih kompleta objavljenih u Katalogu za školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, koje su osnovne škole izabrale kao obavezne da će koristiti u nastavi) , datum objave: 28.06.2017.

 Otvoreni postupak – usluge

OP/U/02/17 – Organizacija skupova, seminara, savetovanja, konferencija i organizovanje smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu, datum objave: 31.07.2017.

OP/U/01/17 – Bankarske usluge za isplatu učeničkih i studentskih kredita i stipendija i obavljanje dela stručnih poslova, za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , datum objave: 19.07.2017.

Otvoreni postupak – dobra

OP/D/03/17 – Računari i računarska oprema u cilju razvijanja digitalne pismenosti i realizacije predmeta Informatika i računarstvo, kao i podrška u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u celini u školama na teritoriji Republike Srbije, datum objave: 21.06.2017.

OP/D/01/17 – Opremanje nameštajem Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu, datum objave: 30.03.2017.

 

Otvoreni postupak – radovi

 Centralizovane javne nabavke

CJN 13/2017 – Nabavka računarske opreme i štampačadatum objave: 11.12.2017.

CJN 8/2017 – Nabavka računarskog materijala- toneradatum objave: 12.12.2017.

 CJN 8/2016Nabavka usluga asimetričnog interneta, datum objave: 07.12.2017.

 CJN 7/2016Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme, datum objave: 12.12.2017.

 CJN 5/2016Nabavka usluge osiguranja imovine, datum objave: 22.11.2017.

 CJN 4/2016 – Centralizovana javna nabavka osiguranja vozila , datum objave: 30.06.2017.

 CJN 3/2016 – Nabavka usluga mobilne telefonije, datum objave: 23.11.2017.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.