Контактирајте МПНТР

 

 

Централа Министарства:

Централа

 

Односи с јавношћу и протокол МПНТР:

ПР служба и протокол

 

ВАЖНИ контакт телефони:

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра


Контактирајте
 ОСНОВНЕ унутрашње јединице Министарства:

 

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање 

         1. Одељење за области предшколског и основног образовања и васпитања:

 • Група за послове предшколског васпитања и образовања
 • Одсек за послове основног образовања и васпитања
 • Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминацијe
  2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању 

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

 • Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих
 • Група за образовање одраслих
 • Група за средње стручно образовање и васпитање
 • Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање

Сектор за мeђународну сарадњу и европске интеграције

         1.Одељење за пројекте из претприступних фондова ЕУ(ИПА), донације и придруживање ЕУ у образовању и науци:

 • Група за програмирање средстава претприступних фондова(ИПА)
 • Одсек за праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ(ИПА)
 • Група за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању у науци
  2. Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци

Сектор за развој и високо образовање

 • Група за развој високог образовања
 • Одсек за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра
 • Одсек за високо образовање
 • Одсек за развој информационог система
 • Група за аналитичке послове
 • Група за национални оквир квалификација

Сектор за ученички и студентски стандард

 • Група за ученички и студентски стандард
 • Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

Сектор за инвестиције

 • Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката
 • Група за јавне набавке

Сектор за стратешко планирање

 • Група за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
 • Група за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања
 • Група за е-просвету

Сектор за финансије

 • Одсек за припрему програмског буџета
 • Одељење за извршење програмског буџета
 • Одсек за буџетско рачуноводство
 • Одсек за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке
 • Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду
 • Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Лесковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу
 • Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву
 • Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са седиштем у Краљеву
 • Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу

Сектор за инспекцијске послове

 • Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
 • Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда
 • Група за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика

Сектор за науку

 • Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове
 • Одсек за развој научноистраживачких кадрова
 • Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

 • Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове
 • Група за национални иновациони систем
 • Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из међународних кредита и донација

Посебне унутрашње јединице:

Секретаријат МПНТР

          1. Одељење за опште послове:

 • Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа
 • Група за одржавање возила и послове возача и курира
  2. Одељење за усклађивање рада унутрашњих јединица Миистарства
 • Група за јавност рада
 • Група за одржавање квалитета у интерној мрежи рачунара
  3. Одсек за кадровске послове

Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретеријата: 

Група за интерну ревизију  

Одељење за координацију рада школских управа

Одсек за правне послове

Контактирајте Школску управу

ВАЖНИ САЈТОВИ

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.