Контактирајте МПНТР

 

 

Централа Министарства:

Централа

 

Односи с јавношћу и протокол МПНТР:

ПР служба и протокол

 

ВАЖНИ контакт телефони:

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Група за социјалну инклузију

Група за заштиту од насиља и дискриминације

Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра


Контактирајте
 ОСНОВНЕ унутрашње јединице Министарства:

 

Сектор за предшколско васпитање и образовање и основно образовање и васпитање

 • Група за правне послове у предшколском и основном образовању
 • Група за послове предшколског васпитања и образовања
 • Група за послове основног образовања и васпитања
 • Група за социјалну инклузију

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

 • Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих
 • Група за образовање одраслих
 • Група за заштиту од насиља и дискриминације
 • Група за средње стручно образовање и васпитање
 • Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање

Сектор за ученички и студентски стандард

 • Група за ученички и студентски стандард
 • Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

Сектор за високо образовање и развој

 • Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра
 • Одсек за развој високог образовања
 • Група за аналитичке послове, праћење и развој матуре
 • Група за развој информационог система
 • Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању
 • Група за развој наставе, уџбеника и наставних средстава
 • Група за квалификације

Сектор за инвестиције

 • Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте

Сектор за мeђународну сарадњу и европске интеграције

 • Одељење за програмирање и праћење пројеката претприступних фондова ЕУ
 • Група за планирање и припрему пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
 • Група за спровођење пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
 • Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у науци и образовању
 • Група за координацију процеса придруживања у области образовања и науке

Сектор за науку

 • Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове
 • Одсек за развој научноистраживачких кадрова
 • Одсек за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности
 • Група за докторске студије

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

 • Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове
 • Група за национални иновациони систем
 • Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из иностраних кредита и донација

Сектор за инспекцијске послове

 • Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
 • Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и науке и ученичког и студентског стандарда
 • Група за правне, аналитичке и информатичке послове

Сектор за правне послове

 • Одељење за нормативне послове
 • Одсек за правне и имовинско-правне послове
 • Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

Сектор за финансије

 • Одсек за припрему програмског буџета
 • Одељење за извршење програмског буџета
 • Одсек за буџетско рачуноводство
 • Одсек за имплементацију програмског буџета у области науке
 • Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Београд, Зрењанин и Пожаревац, са седиштем у Београду
 • Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Лесковац, Зајечар, Ниш, Ранилуг, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са седиштем у Лесковцу
 • Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву
 • Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Чачак, Крагујевац, Јагодина и Крушевац, са седиштем у Краљеву

Посебне унутрашње јединице:

Секретаријат МПНТР

 • Одељење за опште послове
 • Одељење за усклађивање рада унутрашњих јединица
 • Одсек за развој кадрова

Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретеријата: 

Група за интерну ревизију  

Одељење за координацију рада школских управа

Контактирајте Школску управу

ВАЖНИ САЈТОВИ

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.