Međunarodna naučna saradnja

erer

JRCnatOCOSTeureka

Bilateralna saradnja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ugovara i finansijski podržava projekte naučno-tehnološke saradnje između naših i inostranih naučno-istraživačkih organizacija (NIO) na osnovu međunarodnih bilateralnih sporazuma.

U slučajevima kada NIO na takav način obezbeđuju dodatna finansijska ili materijalna sredstva iz inostranstva, Ministarstvo će proporcionalno, a u skladu sa budžetskim mogućnostima, obezbediti našim NIO i dodatna podsticajna sredstva.

Bilateralne saradnje - po zemljama

                                 Datum ažuriranja
Austrija  07. 07. 2017.
Belorusija  03. 12. 2019.

Italija


Indija 

 06. 12. 2018.

 

22.04.2020.

Kina  22. 04. 2020.
Mađarska  30. 06. 2020.
Nemačka  21. 04. 2020.
Portugal  05. 03. 2020.
Slovenija  13. 03. 2020.
Slovačka  13. 02. 2019.

Francuska


Turska

17.01.2020.

 

10.08.2020.

Hrvatska


Crna Gora

18.04.2019.

 

 

 

Multilateralna saradnja 

Multilateralna saradnja odvija se kroz Centralno-evropsku inicijativu (CEI) i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC).

CEI

CENTRALNO-EVROPSKA INICIJATIVA – CEI

Centralnoevropska inicijativa (CEI) nastala je kao rezultat „četvorne saradnje“, koju su 1989. godine pokrenule Italija, Austrija, Jugoslavija i Mađarska, sa ciljem da se, kroz intenzivnu političku i ekonomsku saradnju sa razvijenim partnerima iz susedstva, ubrza jugoslovensko i mađarsko približavanje evropskim integracijama. CEI je prerasla u Pentagonalu uključenjem ČSSR 1990. godine, odnosno u Heksagonalu ulaskom Poljske na sastanku premijera zemalja članica u Dubrovniku, jula 1991. godine. Zbog izbijanja i intenziviranja krize na prostoru bivše SFRJ, Jugoslavija od tada nije učestvovala u radu CEI. Srbija (tada Savezna Republika Jugoslavija) obnovila je članstvo u CEI na Samitu ove organizacije 24. novembra 2000. godine u Budimpešti. Oblici saradnje u okviru ove inicijative su vrlo raznorodni što se tiče vrste, sadržaja i nivoa saradnje. U okviru CEI postoje redovni godišnji samiti (šefova država / predsednika vlada, uključujući ekonomski forum) i redovni godišnji sastanci ministara inostranih poslova, a sastanci nacionalnih koordinatora i ministara zaduženih za pojedine resore organizuju se po potrebi. Aktivnosti zemalja članica CEI se ogledaju i kroz aktivnosti radnih grupa (ukupno 18) koje su tematski definisane (jedna od njih je radna grupa za nauku i tehno), a podrška tim aktivnostima se obezbeđuje preko tri fonda. Parlamentarna saradnja se odvija u okviru Parlamentarne skupštine.

CEI danas ima 18 članica: Austrija, Albanija, Belorusija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Češka, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina i Crna Gora. Specifičnost CEI je između ostalog i u tome što, za razliku od drugih inicijativa, raspolaže sopstvenim fondovima za finansiranje manjih projekata (glavni donator je Italija). CEI danas ima podjednak broj članica EU i ne-članica (članice su i zemlje tzv. Evropskog susedstva – Belorusija, Ukrajina i Moldavija) što ovu inicijativu čini pogodnom za prenošenje iskustava u procesu evrointegracije.

Sedište Sekretarijata CEI je u Trstu. Vebsajt: www.ceinet.org .

  • Nacionalni koordinator R. Srbije za CEI je Dejan Ralević
    kontakt telefon: 011 306 8728
    e-mail:dejan.ralevic@mfa.rs
  • Predstavnik Srbije u radnoj grupi za nauku i tehnologiju je mr Svetlana Bogdanović, samostalni savetnik,
    kontakt telefon: 011 361 6529
    e-mail: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs
BSEC

ORGANIZACIJA ZA CRNOMORSKU EKONOMSKU SARADNjU – BSEC

Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (Organization of the Black Sea Economic Cooperation – BSEC) je osnovana na Samitu šefova država i vlada jedanaest zemalja (Rusija, Turska, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Moldavija, Grčka, Azerbejdžan, Jermenija, Gruzija, i Albanija) šireg crnomorskog regiona 25. juna 1992. godine, u Istanbulu.

Republika Srbija je članica BSEC od aprila 2004. godine. Pored 12 zemalja članica, u radu Organizacije kao posmatrači učestvuju Egipat, Austrija, Belorusija, Hrvatska, Češka, Francuska, Nemačka, Izrael, Italija, Poljska, Slovačka, Tunis, SAD, Međunarodni crnomorski klub, Sekretarijat energetske povelje, EU i Crnomorska komisija a kao partneri u sektorskom dijalogu Mađarska, Iran, Jordan, Japan, R. Koreja, Velika Britanija, Crnomorska asocijacija brodara, Asocijacija luka Crnog mora, BSEC-URTA, Crnomorska asocijacija brodograditelja, Crnomorska univerzitetska mreža, Dunavska komisija i dr. Pored toga, BSEC aktivno sarađuje sa UN, EU, CEI i Dunavskom komisijom.

BSEC ima 19 radnih grupa i srodna tela:

Centar za crnomorske ekonomske studije (International Center for Black Sea Studies – ICBSS) sa sedištem u Atini, Parlamentarna skupština BSEC (PABSEC) koju čine delegacije parlamenata zemalja članica BSEC, Poslovni savet (Bussines Council – BC) Crnomorska trgovinska i razvojna banka (BSTDB) sa sedištem u Solunu.

Republika Srbija aktivno učestvuje u radu Organizacije i brojnih radnih grupa u kojima su angažovani predstavnici resornih ministarstava.

Predstavnik Srbije u radnoj grupi za nauku i tehnologiju je mr Svetlana Bogdanović, samostalni savetnik
kontakt telefon: 011 361 6529
e-mail: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

Naučna i tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

Rezultati iz poziva za predloge projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za period 2020-2021.


OBJAVLjEN POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA MULTILATERALNE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE U DUNAVSKOM REGIONU 2020-2021


Naučna i tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

KONTAKT TELEFONI:

011/363-1755;
011/2657-655;
faks 3616-591;
Nemanjina 22-26
IV sprat, B krilo,
kancelarija broj 7

 

 

KAKO – DO KADA poslati Obrasce

Obrazac za pripremanje godišnjeg – finalnog izveštaja: OVDE

Zahtevi za finansiranje troškova realizacije bilateralnih projekata, dostavljaju se na Obrascu

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.