Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske raspisuje Konkurs za unapređenje i podršku mobilnosti istraživača u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje za projektni period 2021-2022. godine.

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i čl. 104, 112 i 118. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik PC”, broj 49/19), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Mađarske za period 2021 – 2022. godine

 1. Predmet konkursa

 

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta, zaključenog 13. marta 2006. godine, u Budimpešti je 1. jula 2015. godine potpisan Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine.

 • Cilj Programa

 

Cilj Programa je razvoj naučne saradnje dveju zemalja kroz promociju i podršku mobilnosti naučnih radnika, a posebno mladih naučnika, na zajedničkim istraživačkim projektima.

Cilj konkursa je podsticanje zajedničkog učešća u okvirnom programu za istraživanje Evropske unije Horizon Europe.

 • Učesnici Programa

 

Program je namenjen srpskim i mađarskim istraživačkim grupama koje imaju nameru da rade na zajedničkim istraživačkim projektima različitih naučnih oblasti.

Pravo učešća imaju:

a) sa srpske strane:

Lica koja obavljaju poslove naučnoistraživačke delatnosti (istraživači), kao i nastavnici i saradnici zaposleni na visokoškolskim ustanovama i naučno istraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik PC”, broj 49/19, u daljem tekstu: Zakon).

b) sa mađarske strane:

Univerzitetski profesori i mlađi naučnici na mađarskim visokoškolskim

ustanovama i naučnici na istraživačkim ustanovama izvan univerziteta.

 • Prioritetne oblasti saradnje:

Obe strane su se saglasile o sledećim prioritetnim oblastima:

– medicina i zdravlje ljudi,

– prirodno-matematičke nauke,

– tehničko-tehnološke nauke i

– društveno-humanističke nauke.

U zavisnosti od primenljivosti rezultata projekta, posebna pažnja biće posvećena projektima koje vode mlađi istraživači.

 1. Prijava projekta

2.1.Rok za podnošenje prijave projekta je 24. 09. 2020. godine.

2.2. Koordinatori istovremeno podnose zajednički predlog projekta nadležnim nacionalnim institucijama koje su zadužene za dodelu finansijskih programskih sredstava (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za srpske i Nacionalna služba za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske, za mađarske partnere).

2.3. Srpski koordinator podnosi sledeće popunjene formulare:

 1. Opšti podaci, koji koordinator projekta popunjava na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opšti podaci),
 2. Opis projekta, koji popunjava koordinator projekta na srpskom i engleskom jeziku (Formular: opis projekta).

 

Ukoliko koordinator ne dostavi popunjene formulare predloga projekta u traženim jezičkim formama, isti će biti odbijen.

2.4. U republici Srbiji prijava predloga projekta na konkurs podnosi se :

 1. Preko web sajta: http://147.91.185.20/bilateral/hungary/ gde učesnik prijave kada se uloguje na sajt, dobija lozinku za online popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otvoren moguće je da se dopuni i koriguje predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.
 2. Slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave, bez potpisa odgovornog lica institucije (pdf fajl) na elektronsku adresu: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs .
 3. Slanjem finalne verzije popunjene projektne prijave (po jedan primerak na srpskom i engleskom jeziku) sa potpisom odgovornog lica institucije (koji je overen pečatom) sa traženim prilozima. Pisana dokumentacija se dostavlja lično na pisarnici ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

K O N K U R S za prijavu projekata

između Republike Srbije i Mađarske 2021–2022

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Republika Srbija

 

 1. Izbor i prihvatanje predloga projekata za finansiranje

Lista odobrenih projekata biće objavljena na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja do kraja 2020. godine.

 1. Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata

Izbor projekata za finansiranje vršiće se, pre svega, na osnovu kvaliteta projekata, kvalifikacije učesnika na projektu, zastupljenosti mladih istraživača i očekivanih ishoda saradnje u pogledu naučnih rezultata.

Odluka će biti bazirana na rezultatima nacionalnih evaluacija zemalja učesnica. Konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani doneće Zajednički komitet za srpko-mađarsku naučno-tehnološku saradnju.

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 • kvalitet i stepen inovativnosti projekta,
 • metodološka i sadržajna komplementarnost istraživačkih grupa koje podnose zajednički predlog projekta,
 • učešće mladih istraživača,
 • relevantnost saradnje sa sledećih aspekata:
 • učešće članova bilateralnog projekta u realizaciji Programa institucionalnog finansiranja i drugih programa od opšteg interesa koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa Zakonom.
 • naučna relevantnost i potencijalna industrijska primena rezultata projekata i
 • adekvatnog planiranja uzajamnih poseta.
 1. Finansiranje projekta

Finansiranje se realizuje na osnovu nacionalne procedure za finansiranje bilateralnih programa.

Sredstva za finansiranje mobilnosti istraživča su isključivo namenjena finansiranju putnih troškova (od jedne do druge naučnoistraživačke institucije) i troškova boravka koji nastanu pri razmeni naučnika koji učestvuju na projektima.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 2000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno 4000 evra (u dinarskoj protivvrednosti) za dve godine.

Neutrošena novčana sredstva ne mogu da se prenose iz prve u drugu projektnu godinu.

Opravdani troškovi za učesnike iz Srbije:

 • putni troškovi za/iz Mađarske za srpske istraživače do nivoa cene povratnih avio karata – ekonomska klasa
 • smeštaj i dnevnice do 100 € / noć za srpske istraživače u Mađarskoj i lokalne troškove putovanja, do maksimalno 14 dana boravka;
 • putno zdravstveno osiguranje za srpske istraživače tokom boravka u Mađarskoj;
 • mogući relevantni dodatni troškovi za srpske istraživače koji prate mađarske istraživače u Srbiji (kongresne participacije, putovanja, dnevnice, troškovi smeštaja, itd.)
 1. Izveštaji

Na kraju prve projektne godine i po završetku projekta, koordinatori su u obavezi da u traženoj formi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog izveštaja dostave narativni i finansijski izveštaj o svim realizovanim aktivnostima.

 1. Dodatne informacije:

U Republici Srbiji:

Milica Golubović Tasevska

Ministastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

11000 Beograd, Nemanjina 22 – 26

E-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

Tel.:+ 381 11 361 65 45

U Republici Mađarskoj:

Anita Csiszár

National Research, Development and Innovation Office of Hungary

E-mail: anita.csiszar@nkfih.gov.hu

Tel.: + 36 1 7959363

Website: http://nkfih.gov.hu