Opšte uputstvo za prijavu projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019. , se nalaze na veb stranici Ministrastva.

Posebna uputstva za prijavu projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019., se nalaze na veb stranici Ministrastva.

KONKURS za predlaganje projekata u okviru programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020. godine i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019. godine, biće objavljen na veb stranici Ministarstva i dnevnom listu Novosti.

Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019. biće objavljen na veb stranici Ministarstva istoga dana kao i konkurs.

Elektronska aplikacija za unos predloga projekata čije za čije se finansiranje konkuriše biće otvorena na veb stranici Ministarstva istoga dana kada i konkurs. Elektronska aplikacija će biti zatvorena dvadest pet (25) dana nakon otvaranja.

Predloženi projekti će biti upućeni na recenziju nakon zatvaranja elektronske aplikacije.

Preliminarna kategorizacija istraživača biće objavljena za četrdeset pet (45) dana od dana objave konkursa.

Ministarstvo će nakon sprovednog postupka ocene prijavljenih projekata na veb stranici objaviti preliminarnu listu projekata predloženih za finansiranje sa ukupnim brojem bodova svakog pojedinačnog podnetog projekta.

Podnosioci prijava projekata mogu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja preliminarne liste, podneti Ministarstvu pisani i obrazloženi prigovor.


Na stranici posvećenoj Konkursu za predlaganje projekata u okviru Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus istraživanja 2016-2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus istraživanja 2016-2019. godine možete pronaći ostala dokumenta.